Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Haýyş edýärin, talaplaryňyzy aýdyň, şonda size laýyk enjamy teklip etmek üçin talaplaryňyza görä edip bileris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, MOQ-ymyz 1 toplum.Satmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Getirmegiň wagty näçe?

3 iş gününiň içinde kiçi lazer üçin
10 iş gününiň içinde adaty cnc marşrutizatory
Custöriteleşdirilen model 20-25 iş güni.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Kepilligimiz 3 ýyl, kepillik çäginde size täze bölekleri mugt iberip biler.Bütin durmuş hyzmaty.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama güýçli eksport paketini ulanýarys we ýük daşamak ätiýaçlandyryşyna hem kömek edýäris.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyň ýoluna baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?