Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy kämilleşdirmäge dowam ederis.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny ýokary derejede garşylaýarys.

CNC ROUTER

 • WOOD CNC ROUTER MASHINASY

  WOOD CNC ROUTER MASHINASY

  1.HQD 9.0kw howa sowadyjy ATC şpil, ýokary takyklyk, uzak ömür, yzygiderli işlemek, başlamak aňsat.2. ullakan galyňlyk inedördül turba gurluşy, gowy kebşirlenen, tutuş gurluşy ýoýulmaz, ýokary takyklyk we uzak ömür.3.Taiwan LNC gözegçilik ulgamy, USB interfeýsi bilen, işleýän wagtynda kompýuter bilen birikmän işleýär we dolandyrmak aňsat.4.Software:CAD/CAM tipli / artcam / castmate / weitai we ş.m. ýaly dizaýn programma üpjünçiligi 5.auto ýaglaýyş ulgamy, bir düwmä basyp işlemek aňsat.6.sepera ...
 • Auto Tool Changer 5 ok cnc agaç marşrutizator 5-nji ATC cnc maşynyny bellän köpükli galyp

  Auto Tool Changer 5 ok cnc agaç marşrutizator 5-nji ATC cnc maşynyny bellän köpükli galyp

  UW-A1212-25A seriýasy 5axis ATC CNC ATC, jemi bäş okly ajaýyp enjam.Iki stoluň üstünde hereket edýän, has durnukly beden gurluşy.Outol, ulgam interfeýsini ulanmak aňsat bolan Syntec senagat CNC dolandyryjysy tarapyndan dolandyrylýar.Mysal üçin gaýtadan işläp bilersiňiz, soňra materiallary başga bir stoluň üstünde goýup bilersiňiz, netijeliligi ýokarlandyrmak üçin wagt tygşytlap bilersiňiz.

 • “Cnc” surfboard şekilli maşyn, “cnc” marşrut ýasaýjy buraw maşyny

  “Cnc” surfboard şekilli maşyn, “cnc” marşrut ýasaýjy buraw maşyny

  Cnc surfboard şekilli maşynSeriýa, surfboard şekillerini öndürmek üçin ýörite ulanylýan enjam.Serfboard tagtasynyň maddy aýratynlyklaryna görä, materialy düzeltmek üçin wakuum adsorbsion enjamyny ulanýar.Enjam pnewmatik gurallary üýtgetmek usulyny, 2 sany howa sowadyjy pyçak ulanýar, biri gurallary deşik ýasamak üçin ulanýar, beýlekisi pyçagyň görnüşine jogapkärdir.Wizual dolandyryş paneli ýoly hakyky wagtda yzarlap we gidişini barlap biler.

 • Çalt tizlikli oturgyç oturgyjy, 3d oturgyç arka kesiji cnc marşrutizator maşyny, oturgyç üçin kesilen agaç marşrutizator maşyny

  Çalt tizlikli oturgyç oturgyjy, 3d oturgyç arka kesiji cnc marşrutizator maşyny, oturgyç üçin kesilen agaç marşrutizator maşyny

  UBOCNC köp funksiýaly 3d oturgyç arka kesýän cnc marşrutizatorWakuum adsorbsion enjamy bilen goşa iş stansiýasy bar, şonuň üçin netijeliligi ýokarlandyrmak üçin materiallary öçürmän goýup biler.

 • Pnewmatik agaç cnc marşrutizator degirmeni Tikin maşyn paneli cnc kesiş buraw maşyny

  Pnewmatik agaç cnc marşrutizator degirmeni Tikin maşyn paneli cnc kesiş buraw maşyny

  UW-1325P-2S seriýaly CNC ATC, esasan, tikin maşyn panelini kesmek üçin bir cnc maşyn.Stol hereketi bilen has berk beden gurluşy, has durnukly. Gantriniň iki gapdalynda dört sany pyçak bar, bir tarapynda bir ATC 9kw pyçak we 6kw howa sowadyjy eplenç bar. Stoluň üstünde dört stansiýa bar. pyçaklar netijeliligini ýokarlandyrmak üçin bir wagtyň özünde iki sahypada işläp biler.

 • Awtomatiki gural çalşyjy 5 ok cnc agaç marşrutizator köpük galyp, agaç köpük üçin 5-nji disk ATC cnc marşrutizatory

  Awtomatiki gural çalşyjy 5 ok cnc agaç marşrutizator köpük galyp, agaç köpük üçin 5-nji disk ATC cnc marşrutizatory

  UW-A1224Y-5A Series 5axis ATC CNC ATC, jemi bäş okly ajaýyp enjam.Stol hereketli, has durnukly beden gurluşy.Outol, ulgam interfeýsini ulanmak aňsat bolan Syntec senagat CNC dolandyryjysy tarapyndan dolandyrylýar.Maşynlarda 8kw ýa-da 10 pozisiýaly gural saklaýjy tekerli 9kw (12 HP) ýokary ýygylykly awtomatiki gural çalşyjy şpil bar .Göçürilen galyplarda, gämi galyndylaryny gaýtadan işlemekde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar

 • Cnc Awtomatiki lazer gapdal deşik maşyn Gorizontal buraw enjamlary

  Cnc Awtomatiki lazer gapdal deşik maşyn Gorizontal buraw enjamlary

  UBOCNC lazer gapdal deşik buraw maşyny, gorizontal deşikli plastinka adaty mebel üçin ulanylýan, adaty zarba re modeiminden dynmak üçin adaty burawy doly çalşyň. Ussat işçilere garaşlylyk, kodlary gaýtadan işlemek. Önümiň ýörite dizaýny bilen programma üpjünçiligi;Taýwan çyzykly gollanma içerki top nurbatyny kabul etmek;Taýwan reduktory ;;garaşsyz kompýuter dolandyryşy, işlemegi we tehniki hyzmaty has amatly.

 • 4axis Köp kelleli egiriji marşrutizator cnc oýma kesiji maşyn, agaç MDF mebel bezegi üçin aýlaw enjamy bilen

  4axis Köp kelleli egiriji marşrutizator cnc oýma kesiji maşyn, agaç MDF mebel bezegi üçin aýlaw enjamy bilen

  UBOCNC köp funksiýaly cnc marşrutizator oýma enjamy, diňe bir tekiz sahypada gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, silindrde aýlaw enjamy bilen hem işläp bilýär.Köp kelleli pyçaklar bir wagtyň özünde işläp biler, Birnäçe iş bölegi bir wagtyň özünde partiýalarda gaýtadan işlenip bilner, bu gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we çykdajylary tygşytlaýar.

 • Iň agyr agaç marşrutizator 1325 cnc nagyş kesýän maşyn

  Iň agyr agaç marşrutizator 1325 cnc nagyş kesýän maşyn

  Krowat galyň diwarly sahy inedördül turba, T şekilli gurluş, has ýokary durnuklylyk bilen kebşirlenýär.Wakuum adsorbsiýasy + T-slot planşet dizaýny, MDF ýaly inçe plitalary adsorbsirlemek isleglerini kanagatlandyryp biler, şeýle hem galyň gaty agaç plitalary berkitmegiň talaplaryny kanagatlandyryp biler.Solenoid klapan dolandyryş klapan, bir düwmä başlamak, klapanyň el bilen aýlanmagyny aradan aýyrmak.

 • Agaç CNC marşrutizatory 1325 agaçdan ýasalan nagyş kesýän maşyn

  Agaç CNC marşrutizatory 1325 agaçdan ýasalan nagyş kesýän maşyn

  Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýörite tygşytly we çydamly model taýýarlaýarys.

  Bu model bilen, düşek has durnukly sahy inedördül turba bilen kebşirlenýär;suw bilen sowadylan eplenç bilen sowadyş täsiri has gowudyr we basyşsyz uzak wagtlap işläp biler;PVX bilen alýumin stoly diňe bir tabagy gowy düzedip bilmez, eýsem stoly hem gorap biler;Dolandyryş ulgamy, enjamyň kompýutere baglylygyndan dynmak üçin awtonom DSP tutawajyny kabul edýär.

 • Köp kelleli agaç Cnc marşrutizatory 3d Cnc oýma degirmeni

  Köp kelleli agaç Cnc marşrutizatory 3d Cnc oýma degirmeni

  Köp kelleli we köp aýlawly oýma maşyn: Bu enjam gaýtadan işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir.Iki egriji bir wagtyň özünde iki iş eserini gaýtadan işläp biler.Işlemek üçin bir pyçak ulanyp bilersiňiz, ýa-da bir wagtyň özünde işlemek üçin iki pyçak ulanyp bilersiňiz.Şol bir wagtyň özünde goşa aýlanýan oklar bilen enjamlaşdyrylan 2 silindr gaýtadan işläp biler.

 • 3d Agaç işläp bejermek Cnc marşrutizator agaç üçin degirmen enjamy

  3d Agaç işläp bejermek Cnc marşrutizator agaç üçin degirmen enjamy

  Bu diňe bir adaty gapy panelini oýmak, içi boş oýmak, simwol oýmak bilen çäklenmän, dykyzlyk tagtasy, akril, iki reňkli tagta, gaty agaç tagtasy ýaly dürli metal däl plitalary hem kesip bilýän, tygşytly san dolandyryş enjamydyr. we ş.m.

123Indiki>>> Sahypa 1/3