Önümçilik usullarymyzy we hyzmatlarymyzy gowulandyrmaga bagyşlarys.Maşynlar bilen üpjün etmekden başga-da, OEM sargytlaryny hem makullaýarys.

CO2 LASER

 • Mini co2 stamp laser engraving cutting Machine for agent price

  Agentiň bahasy üçin kiçi co2 marka lazer nagyş kesýän maşyn

  Öýde kiçi lazerli nagyş kesýän mahini ulanyň: ikisi hem nagyş we kesip bilýär, köp funksiýaly Stol dürli galyňlykdaky materiallary gaýtadan işlemek üçin amatly we peseldilip bilner.

 • Mini CO2 Laser Engraving cutting Machine

  Mini CO2 lazer nagyş kesýän maşyn

  UBO mini lazer kesiji maşyn UC-6040, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly metal däl materiallara oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-100W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan maşyn. Bal ary ýa-da pyçak görnüşli ýylylyk radiasiýasy üçin aňsat stol, silindr materialy üçin aýlaw gysgyjy bilen awtomatiki we ýokary bolup biler.Akrilikden başga, UC-6040 mini lazer nagyş we kesiş maşynymyz, deri, rezin, plastmassa, aýakgap, eşik we ş.m. ýaly metal däl kesmek üçin hem ulanylyp bilner.

 • Multi function JPT RAYCUS SYNRAD 20W 30W 50W Color CO2/Fiber Laser Marking Machine

  Köp funksiýaly JPT RAYCUS SYNRAD 20W 30W 50W Reňk CO2 / Süýümli lazer bellik enjamy

  Bu önüm, ýöriteleşdirilen bölünen dizaýn CO2 lazer bellik enjamy (süýümli lazer bellik enjamy).Bu dizaýn diňe bir ähli elektrik böleklerini gizlemän, eýsem has owadan we ygtybarly edýär.Bu bölünen dizaýn, müşderileriň dürli markirleme önümleriniň ululygyna laýyk bolup biler, beýikligi özbaşdak sazlap biler, şeýle hem iş prosesini ýönekeýleşdirip we iş netijeliligini ýokarlandyryp, bar bolan gurnama liniýasy bilen yzygiderli birikdirilip bilner.

 • mixed co2 laser cutting machine for Metal Carbon Steel Pipe and nonmetal wood acrylic plastic 150w 180w 300w 500w

  metal uglerod polat turbasy we garyşyk co2 lazer kesiji maşyn we metal däl akril plastmassa 150w 180w 300w 500w

  Bu görnüşli maşyn, Co2 lazer turbasy bilen garylan lazer kesiji maşynyň bir görnüşi, inçe metal kagyzy kesmek üçin ulanylýar we akril, PVC, rezin list, plastmassa, agaç, bambuk, deri, mata, goşa reňkli tagta we ş.m. şeýlelik bilen, tygşytly bir model bolup, diňe bir gowy işlemek bilen çäklenmän, çykdajylary hem tygşytlap biler.

 • Auto focus double heads 1390 co2 laser cutting Engraving Machine

  Awto fokus goşa kelleli 1390 co2 lazer kesýän oýma maşyn

  Jübüt kelleler we goşa lazer turbalary işiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin bir wagtyň özünde işläp biler.

  Stol dürli galyňlykdaky materiallary gaýtadan işlemek üçin amatly we peseldilip bilner.

  Redörite gyzyl çyrany ýerleşdirmek we awtomatik fokusirlemek funksiýalary bilen enjamlaşdyrylan, iş meýdanyna hakyky wagtda düşünip biler we ýagtylyk çeşmesiniň fokusyny awtomatiki usulda amala aşyryp biler, ýalňyşlyklary azaldyp, gaýtadan işlemegiň ösüşini gowulandyryp we hasyllylygy ýokarlandyryp biler.

 • Cnc Acrylic CO2 Laser Cutting/Laser Engraving Machine

  Cnc akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

  UBO akril lazer kesiji maşyn UC-1390, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly materiallaryň üstünde oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-200W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan maşyn. Ary baly ýa-da pyçak görnüşli ýylylyk radiasiýasy üçin amatly stol, Suw çileri lazer turbasyny adaty temperaturada saklaýar.Toz ýygnaýan enjam iş wagtynda ähli tüsse siňdirip biler.Akril lazer kesiji maşynymyz, dizaýn haýyşy boýunça 25 mm galyňlykdaky akril kagyzy dürli şekilde kesip biler.Şol bir wagtyň özünde, silindr materialyna aýlanýan gysgyç bilen awtomatiki ýokary we aşak awtomatiki gurmak üçin maşyn stoly gurlup bilner.Akrilden başga, akril CNC lazer nagyş we kesiş maşynymyz UC-1390, deri, rezin, plastmassa, aýakgap, eşik we ş.m. ýaly metal däl kesmek üçin hem ulanylyp bilner.