CO2 lazer kesiji maşyn Akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

UBO akril lazer kesiji maşyn UC-1325, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly materiallaryň üstünde oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-300W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan maşyn. Bal ýa-da pyçak görnüşli ýylylyk radiasiýasy üçin amatly stol, Suw çileri lazer turbasyny adaty temperaturada saklaýar.Toz ýygnaýan enjam iş wagtynda ähli tüssäni siňdirip biler.Akril lazer kesiji maşynymyz, dizaýn haýyşy boýunça 25 mm galyňlykdaky akril kagyzy dürli şekilde kesip biler.Şol bir wagtyň özünde, silindr materialy üçin aýlanýan gysgyç bilen awtomatiki ýokary we aşak awtomatiki usulda gurlup bilner.Akrilden başga, akril CNC lazer nagyş we kesiş maşynymyz UC-1390, deri, rezin, plastmassa, aýakgap, eşik we ş.m. ýaly metal däl kesmek üçin hem ulanylyp bilner.

Maşynyň aýratynlygy

1. Ermetiki we aýratyn CO2 aýna lazer turbasy

Uzyn ömri 10000 sagatdan gowrak, dürli gaýtadan işleýän material galyňlygyna görä laýyk lazer turbasynyň güýjüni saýlap bileris.

2. Ary balynyň iş stoly

Esasanam matany berk siňdirip bilýän mata oýmak üçin.

3. Saýlawyňyz üçin towuk zolakly iş stoly

Kesmek we akril, PVX tagta kesmek ýaly agyr we gaty önümler üçin ýörite ulanylýar.

4. Custöriteleşdirilen goşa iş stoly

Dürli material oýmak we kesmek talaplaryňyz üçin dizaýn.

5. Taýwan ýokary takyklykly çyzykly gollanma demir we top nurbady

Pes ses we uzak ömür bilen ýokary tizlik we takyklyk.Lazer kellesiniň rahat hereket etmegine we lazer şöhlesiniň ýokary takyklyk bilen şöhlelenmegine kömek edýär.

6. Duýduryşdan goraýan suw çileri

Suw aýlanyşyny elektrik togundan goramak üçin, temperaturany görkezýän CW-5200 Suw çileri.

7.Reflektor aýna saklaýjy

Fokus uzynlygyny sazlaýan bölekler, obýektiwiň merkezini tapmak we dogry fokus aralygyny tapmak aňsat.

Arza

1) Awtoulag möhürlemesini köpük bilen işlemek, agaç galyplaryny guýmak, awtoulag interýerleri, in engineeringenerçilik plastmassa materiallary we dürli metal däl gaýtadan işlemek

2) Mebel: agaç gapylar, şkaflar, tabak, ofis we agaç mebelleri, stollar, oturgyç, gapylar we penjireler.

3) Agaç galyndylaryny gaýtadan işleýän merkez: Agaç galyndylaryny guýmak, awtoulag gözleg gurallaryny gaýtadan işlemek, awtoulag interýerleri, in engineeringenerçilik plastmassa materiallary we beýleki metal däl gaýtadan işlemek.

Esasy konfigurasiýa

Haryt

Parametr

Model

UC-1325

Gaýtadan işlemek meýdany

1300mm * 2500mm

Lazer güýji

EFR / RECI 150W CO2 çeşmesi

Lazer görnüşi

Möhürli Co2 aýna lazer turbasy

Sowadyş tertibi

CW5200 Suw sowadyş we gorag ulgamy

Positionerleşiş takyklygyny täzeden düzmek

± 0.05mm

Gabat gelýän programma üpjünçiligi

lazer işi CorelDraw, AutoCAD, Photoshop

Grafika tizligi

1-10000mm / min

Kesiş tizligi

1-3000mm / min

Galyňlygy kesmek

0-30 mm akril (beýlekiler materiallar bilen kesgitlenýär)

Rezolýusiýa gatnaşygy

≤0.0125mm

Interfeýs:

USB

Minimal şekillendiriş häsiýeti

harp 0.8mm, hytaý 2mm

Dolandyryjy

RD dolandyryş ulgamy

Grafiki formaty goldaň

DST, PLT, BMP, DXF we ş.m.

Jemi kuwwat

1800W

Sürüji tertibi

DC0.8A 24V basgançakly hereketlendiriji

Sowadyş tertibi

Aýlanyş suwuny sowatmak

Iş naprýa .eniýesi

AC 220V ± 10%, 50 Hz

Işleýiş temperaturasy

0-45C

Işleýän çyglylyk

5-95%

Sürüji ulgamy

öweý

Gaplamak

agaç guty

Kepillik wagty

2 ýyl, lazer turbasy 10 aý

Amal

Müşderä enjamy nädip işletmelidigini aýtmak üçin wideo

Arassa agram

Paketden öň 550KGS

Jemi agram

Bukjadan soň 630KGS

Esasy komponentler

1.DSP dolandyryş paneli

2. Üç fazaly ädim (ýokary tizlikli iş we takyk ýer dörediň)

3. Iň ýokary hilli 150w lazer turbasy (lazer turbasynyň kepilligi 10 aý, iş wagty 10000 sagatdan gowrak)

4. Tükenik fanaty

5. Howa nasosy

6. Sowuklama ulgamy

7. Aýna linzalary

8.Rdcam kartoçkasy

9. Öwreniji ädim sürüjisi

10. Taýwandan Hiwin / PMI çyzykly gollanma

11. Guşak geçirmek

12. agaç paketi deňiz geçirişine degişlidir

13. Müşderä enjamy nädip işletmelidigini aýtmak üçin wideo

14.Awto fokus

15.Jemi enjamyň kepilligi 2 ýyl, ýöne lazer turbasyny öz içine almaýar, lazer turbasynyň kepilligi 10 aý.

Aýratynlyklary

UC-1390 lazer nagyş maşynlary, metal däl sungat eserleri, sowgatlar we bambuk önümleriniň nagyşlary üçin ýörite ulanylýar.Mehaniki gurluş güýçli we durnukly bolup, enjamy ýokary takyklykda işleýär.Elektrik ukyby durnukly, oýma tizligi ýokary we takyklygy ýokary.

Enjam dürli ölçegdäki materiallaryň (mermer, gara ýa-da reňkli akril we ş.m.) köp sanly materialyň üstünde owadan suratlary, halklaryň suratlaryny oýup biler.Şeýle hem köp alamatlary, bellikleri ýazyp biler.Costokary çykdajyly enjam.

Programma we önümçilik

materiallar:

Akril, goşa reňkli tagta, Plexiglas, akril ýaly metal däl materiallar,

Adaty aýna, bambuk we agaç, rezin, mermer, granit we kafel, deri mata we ş.m.

Poslamaýan polat, uglerod polat ýaly inçe metal materiallar

pudaklary:

Mahabat pudagy, bildiriş tagtalary, çeper sowgatlar, hrustal bezegler, kagyz kesilen, bambuk

we agaç önümleri, egin-eşik we deri, keşde, bezeg we bezeg pudagy.

Hyzmat

6.1 Enjamlary oturtmak we işe girizmek

6.11 UBOCNC ulanyja maşyn gurmak we işe girizmek üçin CD berer.Meseleňiz bar bolsa, islendik wagt jaň ýa-da onlaýn arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

6.2 Otlying

6.21 Satuwdan soňky okuwly müşderiler üçin mugt.

6.22 Adamlary belli bir kärlere we degişli bilimlere eýe bolmak üçin taýýarlaýjy, programmirleme, amallar, gaýtadan işlemek we tehniki taýdan taýýarlyk okuwlary geçirer, diňleýjiler kesgitlenmeli we köp öwrenmeli.

6.3 Satuwdan soňky hyzmat

6.31 Iki ýyl kepillik, kepillik wagtynda bölekleri mugt üpjün edip bolýar.

6.32 Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inersenerler.

6.33 Müşderilere onlaýn hyzmatlary bermek üçin wechat / teamviewer / skype / whatsapp we ş.m. ýaly onlaýn aragatnaşyk usullaryny ulanyň.

Salgylanma suratlary

Suratlara salgylanma1

1) RECI F8 150W CO2 çeşmesi

Global kepillik

2) Dolandyryş gutusynda esasy elektron komponent

Suratlar2
Suratlar3

3) Ruidadolandyryş ulgamy

4) sowadyş ulgamyCW-5200 suw sowadyjy

Suratlar4
Suratlar5

5) reflektor we çyzyk

6lazer kellesi

Inçe kesmek, takyk, durnukly işlemek

Salgylanmalar6
Salgylanmalar7

7) Pyçak stoly

8) Takyk takyk hereketlendirijiler we basgançak hereketlendirijiler

Suratlar8
Suratlar9

9) ýokary güýçli lazer çeşmesi

Durnuk çykyş, güýçli güýç

Ajaýyp hil, pes şowsuzlyk derejesi

10) ýokary takyklyk PMI çyzykly gollanma demir ýoly

Suratlar10
Suratlara salgylanma11

11) Howanasos

12) 550W gaz çykaryjy fan, tüssäni we tozany aýyrýar, optiki bölekleri we ulanyjylary goraýar

Suratlar12
Suratlar13

13) Daşary ýurtlardan getirilen linzalar we aýnalar

14) daşarky wilka we tok wyklýuçateli

Salgylanma suratlary14
Salgylanma suratlary15

15) Adynyň tabagy

12) Gural gutusy

Suratlar 16
Salgylanma suratlary17

gaplamak

gaplamak

Maşyn syn

Maşyn barada umumy syn1
Maşyn syn2

Mysal

Mysal1
Mysal2

Biziň hyzmatymyz

1. satuwdan öň hyzmat:satuwlarymyz, cnc marşrutizatorynyň spesifikasiýasy we haýsy iş bilen meşgullanjakdygyňyzy bilmek üçin siziň bilen habarlaşar, şonda size iň oňat çözgüt hödürläris.Her bir müşderiniň hakyky zerur enjamyny almagyny tassyklamak üçin.

2. önümçilik wagtynda hyzmat:önümçilik wagtynda suratlar ibereris, şonuň üçin müşderiler maşynlaryny ýasamak prosesi barada has giňişleýin maglumat alyp bilerler we tekliplerini berip bilerler.

3. ugratmazdan ozal hyzmat:ýalňyş surata düşüriji maşynlaryň ýalňyşlygynyň öňüni almak üçin surata düşeris we müşderiler bilen sargytlarynyň aýratynlyklaryny tassyklarys.

4. iberişden soň hyzmat:Müşderilere enjamyň giden wagtynda ýazarys, şonuň üçin müşderiler enjam üçin ýeterlik taýýarlyk görüp bilerler.

5. gelenden soň hyzmat:maşynyň ýagdaýynyň gowudygyny müşderiler bilen tassyklarys we ätiýaçlyk şaýynyň ýoklugyny göreris.

6. okatmagyň hyzmaty:maşyny nädip ulanmalydygy barada gollanma we wideolar bar.Käbir müşderileriň bu barada has köp soragy bar bolsa, Skype, jaň, wideo, poçta ýa-da uzakdan dolandyrmak we ş.m. arkaly gurnamagy we ulanmagy öwretmek üçin hünärmenimiz bar.

7. kepillik hyzmaty:tutuş enjam üçin 12 aýlyk kepillik hödürleýäris.Kepillik möhletinde enjam böleklerinde näsazlyk bar bolsa, ony mugt çalyşarys.

8. uzak möhletli hyzmat:Her bir müşderi enjamymyzy aňsatlyk bilen ulanyp biler we ulanmagy lezzet alar diýip umyt edýäris.Müşderiler 3 ýa-da has köp ýylda enjamda kynçylyk çekýän bolsa, arkaýyn habarlaşyň.

Esasy nusgalar

Esasy nusgalar Esasy nusgalar3 Esasy nusgalar2 Esasy nusgalar4

Sorag-jogap

1-nji sorag.Iň amatly enjamy we iň gowy bahany nädip almaly

Raazmak ýa-da kesmek isleýän materialyňyzy bize aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris?Iň uly ululygy we galyňlygy?

2-nji sorag.Maşyny nädip ulanmalydygyny bilmesek, bize öwredip bilersiňizmi?

Hawa, iňlis gollanmasy we wideo enjam bilen bilelikde geleris.Şeýle hem, enjamlarymyzy ulananyňyzda kömek gerek bolsa, hyzmat toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag. Satuwdan soňky hyzmatyňyz barada näme aýdyp bilersiňiz?

size telefon, Skype ýa-da Whatsapp arkaly 24 sagat hyzmat hödürleýäris.

4-nji sorag.Hil barlagy:

Productionhli önümçilik prosedurasy yzygiderli gözden geçiriler we hiliň berk gözegçiligi astynda bolar.The

doly maşyn zawoddan çykmazdan ozal gaty gowy işläp biljekdigine göz ýetirer.

Biziň enjamymyz CEewropa we Amerikan standartlaryna laýyk gelýän CE şahadatnamasyndan geçdi, 100-den gowrak ýurda eksport edildi.

5-nji sorag.Size nädip töleýäris?

A. Bu önüm barada setirde ýa-da elektron poçta arkaly maslahatlaşyň.

B. Soňky bahany, iberiş, töleg usullary we beýleki şertler barada gepleşik geçiriň we tassyklaň.

C. Size proforma hasap-fakturasyny iberiň we sargydyňyzy tassyklaň.

D. Tölegleri proforma hasap-fakturasyna goýlan usul boýunça ýerine ýetiriň.

E. Doly tölegiňizi tassyklandan soň proforma hasap-fakturasy boýunça sargydyňyzy taýýarlaýarys.

Shüklemezden ozal 100% hil barlagy.

F. Sargytyňyzy howa ýa-da deňiz arkaly iberiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň