Habarlar

 • ubo cnc marşrutizator gyşda hyzmat etmek

  her gezek işi gutaranyňyzdan soň, suw sowadyjy şpilkany ulansaňyz, gollanmada we top nurbatynda tozany has gowy arassalaň, şpilkadaky ähli suwy çykaryň we UBO CNC turbasy cnc-ni adaty we howpsuz ulanyp bilersiňiz diýip umyt edýärin.
  Koprak oka
 • Merry Krismas

  UBO CNC size Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýyl gutly bolsun
  Koprak oka
 • CO2 Lazer nagyş kesýän maşyn, fokus usullaryny sazlaýar

  CO2 Lazer nagyş kesýän maşyn, fokus usullaryny sazlaýar

  CO2 Lazer nagyş kesýän maşyn, fokus usullaryny sazlaýar Netijeli nagyşlar ownuk lazer çyralaryny we konsentrirlenen güýç konsentrasiýalaryny talap edýär.Diňe şu iki şert bilen oýmagyň takyklygyny we çuňlugyny üpjün edip bileris.Lazer şöhlesi lazerden atylanda, diametri takmynan 3 mm ...
  Koprak oka
 • UBO CNC marşrutizator oýma maşynyna gündelik hyzmat

  UBO CNC marşrutizator oýma maşynyna gündelik hyzmat

  Şandong UBO CNC Machinery Co., Ltd. (suw bilen sowadylýan eplenç) üpjün etmek üçin ...
  Koprak oka
 • ubocnc CO2 lazer nagyş kesýän maşyn

  ubocnc CO2 lazer nagyş kesýän maşyn

  UBOCNC Dogry lazer enjamyny saýlamagy öwrediňmi?Özüňize laýyk gelýän lazer maşynyny saýlamak üçin aşakdaky nokatlary ýerine ýetiriň: 1. Haýsy materialy gaýtadan işlemeli: Lazer çeşmesiniň tapawudyna görä, UBO CNC lazer oýma maşyny takmynan süýümli lazer we CO2 lazerlere bölünip bilner ....
  Koprak oka
 • Süýümli lazer bellik enjamy bilen UV lazer bellik maşynynyň arasyndaky tapawut

  Süýümli lazer bellik enjamy bilen UV lazer bellik maşynynyň arasyndaky tapawut

  Lazer bellik enjamy, dürli maddalaryň ýüzüni hemişelik bellemek üçin lazer şöhlesini ulanýan maşyn.Bellik maşynynyň iş mehanizmi, çuňňur materialy paş etmek üçin ýerüsti materialy bugaryp, ajaýyp nagyşlary, söwda belliklerini we nyşanlary oýmakdyr.Umumy lazer ...
  Koprak oka
 • ICO kezzaplary: Galp ICO bellik bahalaryndan nädip saklanmaly

  Kalendar ahyrsoňy 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda tapylanda, planetanyň ilatynyň 1% -inden azy ICO-nyň nämedigini, nämäni aňladýandygyny ýa-da nämäni aňladýandygyny bilýärdi. däli adyndaky kripto jemgyýeti munuň Init üçin durýandygyny bilýär ...
  Koprak oka
 • UBO CO2 lazer bellik enjamy bilen dürli UBOCNC bellik maşynlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  UBO CO2 lazer bellik enjamy bilen dürli UBOCNC bellik maşynlarynyň arasynda näme tapawut bar?

  UBOCNC lazer markirleme maşynynyň klassifikasiýasy we dürli modelleriň aýratynlyklary we ulanylyşy: Birinjisi: lazer nokatlaryna görä: a: CO2 lazer bellik enjamy, ýarymgeçiriji lazer bellik enjamy, YAG lazer bellik enjamy, süýüm lazer bellik enjamy.Ikinjisi: Differe görä ...
  Koprak oka
 • ICO kezzaplary: Galp ICO bellik bahalaryndan nädip saklanmaly

  Kalendar ahyrsoňy 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda tapylanda, planetanyň ilatynyň 1% -inden azy ICO-nyň nämedigini, nämäni aňladýandygyny ýa-da nämäni aňladýandygyny bilýärdi. we däli atly kripto jemgyýeti, Başlangyçdygyny bilýär ...
  Koprak oka
 • Aýal-gyzlar gününe ak pata beriň, aýallar buýsanjyna öwrülýärler

  Aýal-gyzlar gününe ak pata beriň, aýallar buýsanjyna öwrülýärler

  “8-nji mart ″ Halkara aýallar güni, kosmosda iş alyp barýan hytaýly kosmonawt Wan apaping, kosmos stansiýasynda dünýäniň aýal-gyzlaryna dynç alyş arzuwlaryny wideo görnüşinde iberdi,“ Her bir watandaş öz ýyldyzynda bolsun! ýakynlary üçin asman.T ...
  Koprak oka
 • UBO CNC Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  UBO CNC Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  UBO CNC Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy Hormatly köne we täze müşderiler we ähli işgärler: Anotherene bir täze ýyl gelýär!2021-nji ýyl bilen hoşlaşyk, umyt, mümkinçilikler we kynçylyklardan doly 2022-ni garşylaýarys!Bu ýerde, geçen ýylda UBO CNC-e beren goldawyňyz we ynamyňyz üçin sag bolsun aýdýaryn.Şol bir wagtyň özünde, n ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl baýramçylygy

  Täze ýyl baýramçylygy

  Kompaniýamyzyň Täze ýyl baýramçylygy tertibi Kompaniýanyň ähli paýdarlary tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylandan soň, Täze ýyl baýramçylygynyň tertibi aşakdakylar: 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwaryna çenli jemi üç gün resmi taýdan işe girerler 2022-nji ýylyň 4-nji ýanwarynda ... ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3