UBO CO2 lazer bellik enjamy bilen dürli UBOCNC bellik maşynlarynyň arasynda näme tapawut bar?

UBOCNC lazer markirleme maşynynyň klassifikasiýasy we dürli modelleriň aýratynlyklary we ulanylyşy:

Birinjisi: lazer nokatlaryna görä: a: CO2 lazer bellik enjamy, ýarymgeçiriji lazer bellik enjamy, YAG lazer bellik enjamy, süýüm lazer bellik enjamy.
Ikinjisi: Dürli lazer görünişine görä, ol bölünýär: UV lazer bellik enjamy (göze görünmeýän), ýaşyl lazer bellik enjamy (görünmeýän lazer), infragyzyl lazer bellik enjamy (görünýän lazer)
Üçünjisi: Lazer tolkun uzynlygyna görä: 532nm lazer bellik enjamy, 808nm lazer bellik enjamy, 1064nm lazer bellik enjamy, 10.64um lazer bellik enjamy, 266nm lazer bellik enjamy.Iň köp ulanylýanlaryň biri 1064nm.

Üç sany umumy UBOCNC lazer bellik maşynynyň aýratynlyklary we ulanylyşy:
A. icarymgeçiriji lazer bellik enjamy: onuň ýagtylyk çeşmesi ýarymgeçiriji massiwini ulanýar, şonuň üçin ýagtylykdan ýagtylyga öwrülmegiň netijeliligi gaty ýokary, 40% -den gowrak;ýylylyk ýitgisi pes, aýratyn sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylmagyň zerurlygy ýok;kuwwat sarp edilişi pes, takmynan 1800W / H.Machinehli enjamyň öndürijiligi gaty durnukly we tehniki hyzmat etmeýän önüm.Tutuş maşynyň tehniki hyzmaty 15 000 sagada ýetip biler, bu bolsa 10 ýyl hyzmat etmezden deňdir.Kripton lampalary çalyşmak we sarp ediş serişdeleri ýok.Metaly gaýtadan işlemekde ajaýyp amaly aýratynlyklara eýedir we ABS, neýlon, PES, PVC we ş.m. ýaly dürli metal däl materiallar üçin amatly we has inçe we has takyklygy talap edýän programmalar üçin has amatlydyr.Elektron böleklerde, plastmassa düwmelerde, integral zynjyrlarda (IC), elektrik enjamlarynda, ykjam aragatnaşykda we beýleki pudaklarda ulanylýar.
Б.CO2 RF lazeri, orta infragyzyl ýygylyk zolagyna degişli lazer tolkun uzynlygy 10,64 mk bolan gaz lazeridir.CO2 lazeriniň has uly güýji we deňeşdirilende ýokary elektro-optiki öwrüliş tizligi bar.Kömürturşy gazy lazerler CO2 gazyny işçi madda hökmünde ulanýarlar.CO2 we beýleki kömekçi gazlary zarýad turbasyna zarýad beriň, elektroda ýokary naprýa .eniýe ulanylanda, çykaryjy turbada ýalpyldawuk akym emele gelýär we gaz molekulalary lazer çyrasyny çykaryp biler.Çykarylan lazer energiýasyny giňeldip we ünsi jemlänsoň, lazeri gaýtadan işlemek üçin skaner galvanometri bilen aýrylyp bilner.Esasan senetçilik sowgatlarynda, mebellerde, deri eşiklerinde, mahabat alamatlarynda, model ýasamakda, azyk gaplamalarynda, elektron böleklerinde, derman gaplamalarynda, çap plastinka ýasamakda, gabyk at ýazgylarynda we ş.m. ulanylýar.
C. Süýümli lazer bellik enjamy: Lazer ýagtylygyny çykarmak üçin süýümli lazer ulanýar, soňra aşa ýokary tizlikli skaner galvanometr ulgamy arkaly bellik funksiýasyny amala aşyrýar.Gowy şöhläniň hili, ýokary ygtybarlylygy, uzak işleýşi, energiýa tygşytlamagy metal materiallary we käbir metal däl materiallary oýup biler.Esasan jübi telefonynyň poslamaýan polat bezegi, sagatlar, galyplar, IC, jübi telefon düwmeleri we beýleki pudaklar ýaly ýokary çuňlugy, tekizligi we nepisligi talap edýän meýdanlarda ulanylýar.Bitmap belligi metal, plastmassa we beýleki ýüzlerde bellik edilip bilner.Ajaýyp suratlar we bellik tizligi adaty birinji nesil lampa nasosly bellik maşynynyň we ikinji nesil ýarymgeçiriji bellik maşynynyňkydan 3 ~ 12 esse ýokarydyr.


Iş wagty: Mart-11-2022