ICO kezzaplary: Galp ICO bellik bahalaryndan nädip saklanmaly

Iň soňunda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda senenama tapylanda, planetanyň ilatynyň 1% -inden azy ICO-nyň nämedigini, nämäni aňladýandygyny ýa-da nämäni aňladýandygyny bilýärdi. we däli diýlip atlandyrylýan kripto jemgyýeti, başlangyç teňňe teklibiniň (IPO-a meňzeş bolmagy ähtimal) bilýändigini bilýär we VC maliýeleşdirmesini kesmäge we kriptografik walýutalary görmäge dowam eder.
Baýlyk isleglerimiziň batyrgaýlyk bilen döredilen ICO reýting ulgamyna girmezden ozal, ähli esasy we mynasyp alternatiwalar we ýakyn wagtda satuwlar boýunça täze, işjeň ICO-lary we taslamalary paýlaşýan Başlangyç teňňe teklipleriniň senenama sanawyny düzdük.
Indi hemme zady göz öňüne getirmek üçin soňky taryhy görkezmek bilen birneme adalat meselesi öňe sürülmeli. 1-nji ýanwarda coinmarketcap.com-daky satuwlar bary-ýogy 17,7 million dollardy, indi bolsa 2017-nji ýylyň sentýabr aýynyň ortalarynda 127,7 dollardan geçdi. million.
Bary-ýogy 9 aýyň içinde şu güne çenli 7x ösüş (coinbase.com-a görä BTC @ 1000 $ 4000 $, ETH @ $ 8 vs 300 $) we başga-da köp ösüş we gün tertibi.
Häzirki wagtda, ilkinji teňňe teklipleri (IPO-lardan çykýar) cryptocurrency taslamalary ýarylansoň, ýylyň iň çalt ösýän gözleg sözleriniň biri bolmagy ahmal, ýöne hakyky açar uly gözüňi alýandygyňy we ynamsyz girdejiniň takyk bolmagyny isleýär öňünden ýerleşdirmek.
ICO spekulýasiýasyna maýa goýmak ýoluny ýa-da kämillik wadasyny başlamak üçin 7 sany açyk sorag bar.
Meşhur şygary ýa-da özüne çekiji teklibiň näderejede peselmegine garamazdan, bu ýedi sany maýa goýum parametri we yzarlaýandygyňyzy anyklamak üçin gözleg başlangyçlary:
Bu gaty kyn mesele ýaly bolup görünse-de, öňünden kesgitlenen önümlere we hyzmatlara fiat maýa goýmak barada habarly we bilimli kararlara has köp üns berip biler, käbirleri bu ICO belgili satuwlarynda öňünden gutaryp bilerler.
Hype satylyp bilner, ýöne ahyrky netijede gymmaty goşýan oýun üýtgedýän önümler, programmalar we platformalar, cryptocurrency bellikleriniň bu “teňňeli aksiýalaryny” öwürende iň köp girdeji gazanar.
“Bitcoin blockchain” walýuta giňişligindäki bu täze hadysany göz öňünde tutup, halaýan kripto täzelikleriňizi, täzelenmeleriňizi we ösüşleriňizi almak üçin köp sanly täze web sahypasy we hyzmatlary açyldy.
Oveokarda size has çuňňur gözden geçirmegi talap edýän dogry maýa goýum gözlegleriniň iň gowy 7 tarapyny we elementlerini hödürledik. Şu günler ilkinji teňňe teklipleri barada köp seslenme bilen, “indiki iň gowy zat” bilen gyzyklanmak aňsat we “Iň uly gowulaşma”, ýöne bu görkezijilere we ok nokatlaryna eýe bolmak Tokensiň başlangyç teňňe tekliplerine maýa goýmak baradaky erbet saýlamalary we aladalary aradan aýyrmaga kömek eder.
Bu wakalar, täze başlangyç edýänler öz kompaniýasynyň düşünjesini durmuşa geçirmek üçin mümkin boldugyça köp maýa toplamaga synanyşýarlar (Bitcoin we Ethereum ýaly kriptografik walýutalar arkaly). Bu başlangyçlaryň köpüsi, agyr gözegçilik etmezden amallary aňsat we ygtybarly etmek üçin kriptografik walýuta üçin täze platforma döredýän tehnologiýa kompaniýalarydyr. döwlet edaralary tarapyndan.
Şeýle-de bolsa, bu başlangyç teňňe sadakalarynyň nirä ýalňyşyp biljekdigini görmek aňsat. Kompaniýadaky biriniň abraýy pes bolsa näme etmeli? Işewürlik modeli durnuksyz bolsa näme etmeli? Bularyň hemmesi diňe bir mazmuny ýok bolsa näme etmeli? potensial maýadarlar täze kompaniýanyň başlangyç teňňe teklibine girmezden ozal ýatda saklamalydyrlar.
Bagtymyza, bu potensial maýadarlar üçin, men şu ýerde. Kompaniýanyň we ICO-nyň her bir çukuryna we maýa goýumyna göz aýlamak üçin gaty içgin analiz ulanýaryn. Hormat bilen, kompaniýanyň bolup biljekdigini görkezýän bir alamat bar bolsa. şowsuzlyga uçrarsyňyz, jedel edip bilersiňiz.
Indi, Jikme-jik Analiz usulymyň mazmuny bilen gyzyklanjakdygyňyza ynanýaryn. Gözden geçirişimiň iň ýokary derejesini berenimde maňa eýeriň.
Maýa goýum töwekgelçiligini kesgitlemek meniň derňewimiň iň soňky bölümlerinden biri bolar diýip pikir edersiňiz.
Tutuş derňewi öwrenmäge wagtlary bolmazlygy mümkin, şonuň üçin başda iň zerur maglumatlary bermäge ynanýaryn.
Muňa garamazdan, kompaniýanyň dürli taraplaryna we başlangyç teňňe tekliplerine seredip, maýa goýum töwekgelçiligini kesgitleýärin:
Bir kompaniýanyň we ICO-nyň alty tarapynyň hemmesinde ýalňyşlyk ýok bolsa, şol kompaniýanyň ICO-a goşant goşmak gaty töwekgelçilikli däl diýen netijä gelerin.
Elbetde, islendik maýa goýumynda töwekgelçilikler bar, ýöne kompaniýa meniň synagymdan geçse, islendik töwekgelçilik hakykatdanam öňüni alyp bolmajak ýa-da çaklap bolmajak bazar töwekgelçiligi bolar. kezzap we oňa bir teňňe hem goýmaly däl.
Bir işe gatnaşýan maýa goýum töwekgelçiligini kesgitlänimden soň, ICO-nyň näçeräk ses çykarandygyna seredýärin. Eger-de köp ses çykarýan bolsa we köp adam sosial mediýada olar hakda gürleşýän bolsa, bu marketing kampaniýasynyň alamaty işleýär.
Beýleki zatlaryň arasynda, köp adamyň gyzyklanjakdygy baradaky pikiriniň bardygyny görkezýär. Elbetde, gyzyklanýanlar, pirogyň bir bölegini isleýän gaty baý maýadarlary hem öz içine alar.
Işewürlik pikiri bilen has köp maýa goýujy bar bolsa, bu pikiri has köp maýa goýmaga itergi berýän pikiri has oňat we girdejili edýär. Eger bir ideýa maýadarlaryň ýa-da köpçüligiň ünsüni özüne çekmese, bu işiň ýokdugynyň alamatydyr Netijeli marketing kampaniýasy ýok we adamlar satjak bolýan pikirleriniň hiç biri bilen satylmaýar.
Kärhanalar üçin iň islenýän netije, ýokardaky gutularyň dördüsini hem barlap bilýän bolsalar. Olara uly sosial media bolmaly, degişli metbugat neşirlerinden köp üns almaly, Google ýaly gözleg motorlarynda aňsat görünmeli we web sahypasynda gündelik hitleri köp alyň.
Ine, şu ýerde bir işiň we onuň pikirleriniň uzak wagtlap girdeji gazanjakdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýärin. Bu gaty möhüm zat, sebäbi köp adam çalt ösjek, soň bolsa ýitip gidýän bir zada maýa goýmak islemeýär.
Bagtymyza, bir işiň uzak möhletleýin girdejiligini we pikirlerimi nädip kesgitleýändigime seredip, özüňizi şeýle duzaklara düşmegiňiziň öňüni alyp bilersiňiz. Bu kesgitleme aşakdaky şertlere esaslanýar:
Ynha, meniň ýaly ICO.ICO bahalandyryjylary başlamazdan ozal islendik işiň göz öňünde tutmaly dört möhüm tarapy bar, tassyklamazdan ozal hökman gözden geçirer.
Maýa goýujylar, esasanam indi muny etmegiň möhümdigini aýdanymdan soň, taslama pul bermek kararyna gelmezden ozal bulary göz öňünde tutýarlar.
Gözleg çaklamalarynyň käbirini ýoldan çykarmak isledik we geljekki salgylanmalara we belliklere gözegçilik etmek we yzarlamak üçin iň gowy ICO saýtlarynyň sanawyny düzdük.
Häzirki wagta çenli bu ICO saýtlary hiç hili tertipde däl, ýöne öz wagtynda täzeden gözden geçiriler we täzelenmeleriň öz wagtynda, daşky görnüşine we ýygylygyna esaslanýar (çalt hereket edýän giňişligimizde).
Ine, berk sanaw, indiki uly ICO-ny ýa-da maýa goýum mümkinçiligini hödürleýän iň täze we iň uly başlangyç teňňäni hiç wagt sypdyrmarsyňyz.
Diňe teňňe hödürlemek isleýän bir işe çuňňur çümüp giden bir topardyrys. Garaz, bir tarapdan, işimiziň gaty jikme-jikdigini we jedelleşmäge ýa-da adalatsyzlykdan zeýrenmäge köp ýer goýmaýandygyny pikir etmek isleýäris. işinde.
Saidagny, standart we gözlenýän synlaryň haýsydyr biri bilen ylalaşmasaňyz (häzirki wagtda 1000 adam bar), aşakda düşündiriş bermäge arkaýyn boluň. Berlen derňewimiziň ýeterlik däldigini duýýan maýadarlar üçin hemişe teklipleri goldaýarys. her bir peýdaly e-poçta jogap beriň we aşakda galan pikirlere we beýannamalara teswir beriň.
Bu gün bu ýerde siňdirýän zadymyz, ynam döretmek we kriptografik walýutalaryň ýarym gurluşly sanawy we berk we berk maýa goýumlary bolmaly zerur komponentler we aýratynlyklar / faktorlardyr. Tapylan zatlaryň hemmesi gözleg işini çaltlaşdyrmak üçin birleşdirildi. we täze ICO satyn aljak bolanyňyzda ýa-da tolgundyrýandygyna garamazdan, potensial maýadarlara berlen maslahat gutarnykly karar däl-de, basgançak hökmünde kabul edilmelidir.
Näbellilik fonunda öňe sürülýän düzgünlere, düzgünlere we gutulgysyz üçünji tarap gözegçiligine garamazdan, bir zat galýar, ICO-lar köpçülikleýin pul ýygnamak usullaryna we pul ýygnamak strategiýalaryna garşy çykýarlar we alamatlary haýallatmaýarlar, esasanam täze kanunlar we kanuny päsgelçilikler bolmaly. ahyrynda kabul edilýär.
ICO mümkinçiliklerine nädip has gowy maýa goýmalydygyny we haýsy ICO belgileriniň beýlekilerden has ýokarydygyny görkezmek üçin bu gollanma doly däl.
Kriptokurluşlaryň ummasyz gymmaty sebäpli sarp edijiler we maýadarlar 2017-nji ýylda köp ýeňiş gazandylar. Şeýle-de bolsa, 2018-nji ýyldan başlap, indiki ädimlerini çözmäge kömek etmek üçin ykdysadyýetiň ýagdaýyna anyk düşünmek möhümdir.
Ak kagyzlar, prototipler we hatda konferensiýalar ýaly käbir zatlar düýbünden üýtgemeýär. Şeýle-de bolsa, CoinDesk sarp edijilere kripto dünýäsiniň nähili üýtgejekdigine düşünmek üçin käbir maglumatlary çykarmak kararyna geldi.
Kriptokurluşlary bökdençsiz etmegiň iň oňat usuly barada dünýäde köp pikir alyşylsa-da, global hökümetler hiç hili düşündiriş almajak ýaly. Çözülmeli köp sanly kanuny mesele bar we kripto jemgyýetiniň bähbitleri bagly bolar Täze ICO-lar bu maglumatlary has utgaşykly platforma döretmek üçin ulanyp, kazyýetiň kararlaryna düşünmeli.
CoinDesk, tokeniň hakyky satuwynyň azalmagyna garaşýar. Bagtymyza, dürli maýa goýumlary we amallary amala aşyrylanda her nyşanyň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşylýar. Satyşlar has hususylaşar we halk üçin niýetlenen bellikleriň sany yzygiderli azalar.
Ethereum dünýä jemgyýetçiligi üçin täsirli çeşme bolmagyny dowam etdirjek bolsa, tizligini ýokarlandyrmaly bolar. Beýleki platformalarda işe girizjek bolýan käbir kompaniýalar bar, emma Ethereumyň dowam etjekdigine ynanýan maýadarlar köp. esasy çeşme. Bagtymyza, şol esaslandyryjylar ICO-laryny we maýa goýumlaryny goramagyny üpjün edýän ätiýaçlyk meýilnama düzmegi başardylar.
“Cryptocurrency” -iň iň özüne çekijisi onuň merkezleşdirilmedik tebigatydyr. Iň oňat VC-iň Braýton Williams “zehin we transport” meselesine ünsi jemleýär. Şeýlelik bilen, maliýeleşdirijiler we garaşsyz kärhanalar maýa goýujylaryň belligini niýetlenen maksat bilen ulanmak islegini duýup bilerler. , bellikler ähli wadalaryny ýerine ýetirip bilmezligi üçin çalt çykýar.
Token ykdysadyýeti henizem täze we olary islendik mümkinçilikde ulanmak ukyby entek amala aşyrylmady. Bu bellikleriň eýeleri, olary ulanmak ukybynyň esasan maýa goýumynyň gymmatyny kesgitlejekdigini bellärler. Häzirki wagtda eýe bolan bellikleri ulanmak ukyby maýa goýujylar dünýä jemgyýetçiligine ilkinji nobatda kriptografik walýutalaryň bahasyna baha bermäge kömek eder.
Tokenler köne bolansoň, sarp edijiler kriptografik walýuta barada has düşünjeli bolýarlar, bu bolsa maýa goýumlaryny has tygşytly edýär. Has çylşyrymly sarp edijiler we maýadarlar bilen ulanyjylar olary nädip ulanmalydygy barada has anyk düşünje dörederler. Toklar peýdaly we howpsuzlyga bölünýär. meşhurlygy artýar, sarp edijiler on ýyl mundan ozal düýbünden zerur bolmadyk usullar bilen wirtual walýutalara düşünerler.
Bu ýylky ICO-laryň getirjek iň soňky pikiri, tehnologiýa kompaniýalarynyň belliklerini merkezden daşlaşdyrmagyna garaşylýar, bu bolsa fond ýygnamaga kömek edýär. Bu ädim has köp girdeji gazanmak üçin möhümdir, ýöne CoinBank bu kompaniýalaryň asla merkezden daşlaşdyrylmagyna mätäç däldigini aýdýar.
Blokain torlarynda akylly şertnamalar baglaşylmazdan we başlangyç teňňe teklipleriniň (ICO) gelmezinden ozal, taslamalary üçin serişde toplamak isleýän başlangyççylar maýa goýujylara, IPO-lara we elbetde öz jübüsine bil baglamalydy.
Bilmedikler üçin ICO köp pul ýygnamagyň bir görnüşidir, bu ýerde kompaniýalar öz taslamalary üçin serişdeleri toplamak üçin başgalaryň satyn almagy üçin bellikler döredýärler. Köp adamlar ICO-ny Kickstarter taslamasynyň we başlangyç köpçülige hödürlenýän kombinasiýa diýip atlandyrýarlar, sebäbi uzak möhletleýin maýa goýujylar artykmaçlygy we pul girdejisini alýarlar. Şeýle-de bolsa, ICO-lar ýokary töwekgelçilikli we ýokary girdejili maýa goýum kärhanalary hasaplanýar, şonuň üçin serişdeleriňiziň biderek gitmezligi üçin ýadyňyzda saklamaly birnäçe zat bar.
Ak kagyz, esasan, potensial maýadarlar üçin bir kompaniýa bolup durýar. Şol sebäpli, olar gowy ýazylmalydyr we kompaniýanyň görüşi, hyzmatyň işleýşi, aýratynlyklary, işläp düzüjileri we ş.m. hakda köp wagt, hil ak kagyz kompaniýany ýasap ýa-da döwüp biler, bu toparyň öz taslamasyna çynlakaýdygyny ýa-da ýokdugyny anyk görkezýär.
Şuny göz öňünde tutup, potensial maýa goýujy hökmünde ak kagyzy üns bilen okamaly we diňe ak kagyzyň berjek bolýan zatlaryna düşünýän bolsaňyz, maýa goýmagy göz öňünde tutuň. Şeýle hem, käbir kompaniýalaryň inflýasiýa bilýändigi sebäpli jikme-jikliklere üns beriň. häzirki bazar şertleri barada statistika. Şonuň üçin faktlary barlamak ICO maýadarlary üçin möhüm ussatlykdyr.
ICO-a baha berlende, mümkin boldugyça köp gözleg geçirmek zerurdyr. Gözleg işinde taslamanyň arkasyndaky topar hakda okamagy hem öz içine alýar. ICO-lary işe girizýän kompaniýalaryň köpüsi bazara täze bolsa-da, toparyň agzalarynyň işlemegi üçin gowy bir mümkinçilik bar. geçmişde şuňa meňzeş taslamalarda.


Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart