ICO kezzaplary: Galp ICO bellik bahalaryndan nädip saklanmaly

Kalendar ahyrsoňy 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda tapylanda, planetanyň ilatynyň 1% -inden azy ICO-nyň nämedigini, nämäni aňladýandygyny ýa-da nämäni aňladýandygyny bilýärdi. däli adyndaky kripto jemgyýeti, başlangyç teňňe teklibiniň (IPO-a meňzeş bolmagy) goldaýandygyny bilýär we VC maliýeleşdirmesini kesmäge we kriptografik walýutalary görmäge dowam eder.
Baýlyk isleglerimiziň batyrgaýlyk bilen döreden ICO reýting ulgamyna girmezden ozal, ähli esasy we mynasyp alternatiwalar we ýakyn geljek satuwlar boýunça täze, işjeň ICO we taslamalary paýlaşýan başlangyç teňňe teklipleriniň senenama sanawyny düzdük.
Indi hemme zady göz öňünde tutmak üçin soňky taryhy görkezmek bilen birneme adalat meselesi öňe sürülmeli. 1-nji ýanwarda coinmarketcap.com saýtyndaky satuwlar bary-ýogy 17,7 million dollar boldy, indi 2017-nji ýylyň sentýabr aýynyň ortalaryna 127,7 dollardan geçdi. million.
Diňe 9 aýyň içinde, şu güne çenli 7x ösüş (BTC @ 1000 $ 4000 $, ETH @ $ 8 vs 300 $, coinbase.com-a görä) we geljekde has köp ösüş we gün tertibi.
Häzirki wagtda, ilkinji teňňe teklipleri (IPO-lardan çykýar) cryptocurrency taslamalary ýarylansoň, ýylyň iň çalt ösýän gözleg şertleriniň biri bolmagy ahmal, ýöne hakyky açar uly gözüňizi alýandygyňyzy we ynamsyz girdejiniň takyk bolmagyny isleýär öň ýerleşdirmek.
ICO spekulýasiýasyna ýa-da kämillik wadasyna maýa goýmak ýoluny başlamak üçin jogap berip boljak 7 sany açyk sorag bar.
Meşhur şygaryň ýa-da özüne çekiji teklibiň näderejede peselmegine garamazdan, bu ýedi maýa goýum parametri we yzarlaýandygyňyzy anyklamak üçin gözleg başlangyçlary:
Bu gaty kyn mesele ýaly bolup görünse-de, öňünden kesgitlenen önümlere we hyzmatlara fiat maýa goýmak barada habarly we bilimli kararlara has köp üns berip biler, käbirleri bu ICO nyşan satuwynda öňünden gutaryp bilerler.
Hype satylyp bilner, ýöne ahyrky netijede gymmaty goşýan oýun üýtgedýän önümler, programmalar we platformalar, bu “teňňeli aksiýa” kriptografiýa belliklerine öwrülende iň uly girdeji gazanar.
“Bitcoin blockchain” walýuta giňişligindäki bu täze hadysany göz öňünde tutup, iň gowy görýän kripto täzelikleriňizi, täzelenmeleriňizi we üstünlikleriňizi almak üçin köp sanly täze web sahypasy we hyzmatlary açyldy.
Oveokarda size has çuňňur gözden geçirmegi talap edýän dogry maýa goýum gözlegleriniň iň gowy 7 tarapyny we elementlerini hödürledik. Şu günler ilkinji teňňe teklipleri barada köp gürrü. Bar bolsa, “indiki iň gowy zat” bilen gyzyklanmak aňsat we “Iň uly gowulaşma”, ýöne bu görkezijilere we ok nokatlaryna eýe bolmak, Tokensiň başlangyç teňňe tekliplerine maýa goýmak baradaky erbet saýlamalary we aladalary aradan aýyrmaga kömek eder.
Bu wakalar, täze başlangyç edýänler öz kompaniýasynyň düşünjesini durmuşa geçirmek üçin mümkin boldugyça köp maýa toplamaga synanyşýarlar (Bitcoin we Ethereum ýaly kriptografik walýutalar arkaly). Bu başlangyçlaryň köpüsi, agyr gözegçilik etmezden amallary aňsat we ygtybarly etmek üçin kriptografik walýuta üçin täze platformalary döredýän tehnologiýa kompaniýalarydyr. döwlet edaralary tarapyndan.
Şeýle-de bolsa, bu başlangyç teňňe sadakalarynyň nirä ýalňyşyp biljekdigini görmek aňsat. Kompaniýadaky biriniň abraýy pes bolsa näme etmeli? Işewürlik modeli durnukly bolmasa näme etmeli? Bularyň hemmesi diňe bir mazmuny ýok bolsa näme etmeli? Bular gaty töwekgelçilikdir potensial maýadarlar täze kompaniýanyň başlangyç teňňe teklibine girmezden ozal ýatda saklamalydyrlar.
Şol potensial maýadarlar üçin bagt, men şu ýerde. Kompaniýanyň we ICO-nyň maýa goýmaga mynasypdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin gaty içgin analiz ulanýaryn. Hormat bilen, kompaniýanyň bolup biljekdigini görkezýän alamatlar bar bolsa şowsuzlyga uçrarsyňyz, jedel edip bilersiňiz.
Indi, Jikme-jik Analiz usulymyň mazmuny bilen gyzyklanjakdygyňyza ynanýaryn. Gözden geçirişimde iň ýokary derejäni berenimde yzarlaň.
Maýa goýum töwekgelçiligini kesgitlemek meniň derňewimiň iň soňky bölümlerinden biri bolar diýip pikir edersiňiz.
Tutuş derňewi öwrenmäge wagtlary bolmazlygy mümkin, şonuň üçin başda iň zerur maglumatlary bermäge ynanýaryn.
Muňa garamazdan, kompaniýanyň dürli taraplaryna we başlangyç teňňe tekliplerine seredip, maýa goýum töwekgelçiligini kesgitleýärin:
Bir kompaniýanyň we onuň ICO-nyň alty tarapynda-da ýalňyşlyk ýok bolsa, şol kompaniýanyň ICO-a goşant goşmak gaty töwekgelçilikli däl diýen netijä gelerin.
Elbetde, islendik maýa goýumynda töwekgelçilikler bar, ýöne kompaniýa meniň synagymdan geçse, islendik töwekgelçilik hakykatdanam öňüni alyp bolmajak ýa-da çaklap bolmajak bazar töwekgelçiligi bolar. Eger bu iş synagymdan geçmese, iş iň ähtimal kezzap we oňa bir teňňe hem goýmaly däl.
Bir iş bilen baglanyşykly maýa goýum töwekgelçiligini kesgitlänimden soň, ICO-nyň näçeräk ses çykarandygyna seredýärin. Eger-de köp ses çykarýan bolsa we köp adam sosial mediýada olar hakda gürleşýän bolsa, bu marketing kampaniýasynyň alamaty işleýär.
Beýleki zatlaryň arasynda, köp adamyň gyzyklanjakdygy baradaky pikiriniň bardygyny görkezýär. Elbetde, gyzyklanýanlar pirogyň bir bölegini isleýän gaty baý maýadarlary öz içine alar.
Işewürlik ideýasy bilen gyzyklanýan has köp maýa goýujyňyz bar bolsa, bu pikiri has gowy we girdejili görkezýär, bu bolsa has köp maýa goýujyny maýa goýmaga iterýär. Eger bir ideýa maýadarlaryň ýa-da halkyň ünsüni özüne çekmese, bu işiň ýokdugynyň alamaty Netijeli marketing kampaniýasy ýok we adamlar satjak bolýan pikirleriniň hiç biri bilen satylmaýar.
Kärhanalar üçin iň islenýän netije, ýokardaky gutularyň dördüsini hem barlap bilýän bolsalar. Olara uly sosial media bolmaly, degişli metbugat neşirlerinden köp üns almaly, Google ýaly gözleg motorlarynda aňsat görünmeli we web sahypasynda gündelik hitleri köp alyň.
Ine, şu ýerde bir işiň we onuň pikirleriniň uzak wagtlap girdeji gazanjakdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýärin. Bu gaty möhüm zat, sebäbi köp adam çalt ösjek we soň ýitip gidýän bir zada maýa goýmak islemeýär.
Bagtymyza, bir işiň uzak möhletleýin girdejiligini we pikirlerimi nädip kesgitleýändigime seredip, şeýle duzaklara düşmegiňiziň öňüni alyp bilersiňiz. Bu kesgitleme aşakdaky şertlere esaslanýar:
Ynha, meniň ýaly ICO.ICO bahalandyryjylary başlamazdan ozal islendik işiň göz öňünde tutmaly dört möhüm tarapy, tassyklamazdan ozal hökman gözden geçirer.
Maýa goýujylar bu taslama pul bermek kararyna gelmezden ozal hem göz öňünde tutýarlar, esasanam indi muny etmegiň möhümdigini aýdýaryn.
Gözleg çaklamalarynyň käbirini ýoldan çykarmak isledik we geljekki salgylanmalara we belliklere gözegçilik etmek we gözegçilikde saklamak üçin iň ýokary ICO saýtlarynyň sanawyny düzdük.
Häzirki wagtda bu ICO saýtlary belli bir tertipde däl, ýöne öz wagtynda täzeden gözden geçiriler we wagtynda, daşky görnüşine we täzelenmeleriň ýygylygyna görä (çalt hereket edýän giňişlikde bolanymyz üçin) tertipleşdiriler.
Ine berk sanaw, indiki uly ICO-ny ýa-da maýa goýum mümkinçiligini hödürleýän iň täze we iň uly teňňäni hiç wagt sypdyrmaň.
Biz diňe teňňe teklibini hödürlemek isleýän bir işe çuňňur çümüp giden bir topardyrys. Bir tarapdan, bir tarapdan, işimiziň gaty jikme-jikdigini we jedelleşmek ýa-da adalatsyzlykdan zeýrenmek üçin köp ýer galdyrmaýandygyny pikir etmek isleýäris. işinde.
Saidagny, adaty we gözlenýän synlaryň haýsydyr biri bilen ylalaşmasaňyz (häzirki wagtda 1000 adam bar), aşakda düşündiriş bermäge arkaýyn boluň. Berlen derňewimiziň ýeterlik däldigini duýan maýadarlar üçin hemişe teklipleri goldaýarys. her bir peýdaly e-poçta jogap beriň we aşakda galan pikirlere we beýannamalara teswir beriň.
Bu gün bu ýerde siňdirýän zadymyz, ynam döretmek we kriptografik walýutalaryň ýarym gurluşly sanawy we berk we ygtybarly maýa goýumlary bolmaly zerur komponentler we aýratynlyklar / faktorlar. Tapylan zatlaryň hemmesi gözleg işini çaltlaşdyrmak üçin jemlenendir. we potensial maýadarlara berlen maslahat, täze ICO satyn almaga synanyşanyňyzda ýa-da satyn aljak bolanyňyzda, iň soňky karar däl-de, basgançak hökmünde garalmalydyr, näderejede subut edýändigi ýa-da tolgundyryjydygyna garamazdan.
Näbellilik fonunda öňe sürülýän düzgünlere, düzgünlere we gutulgysyz üçünji tarap gözegçiligine garamazdan, bir zat galýar, ICO-lar adaty köp pul ýygnamak usullaryna we pul ýygnamak strategiýalaryna garşy çykýarlar we alamatlary haýallatmaýarlar, esasanam täze kanunlar we kanuny päsgelçilikler bolmaly. ahyrynda kabul edilýär.
Bu gollanma, ICO mümkinçiliklerine nädip has gowy maýa goýmalydygyny we haýsy ICO belgileriniň beýlekilerden öňe geçmek üçin synagdan geçjekdigini kesgitlemegimizi dowam etdirýäris.
Kriptokurluşlaryň ummasyz gymmaty sebäpli sarp edijiler we maýadarlar 2017-nji ýylda köp ýeňiş gazandylar. Şeýle-de bolsa, 2018-nji ýyldan başlap, indiki ädimlerini çözmäge kömek etmek üçin ykdysadyýetiň ýagdaýyna anyk düşünmek möhümdir.
Ak kagyzlar, prototipler we hatda konferensiýalar ýaly käbir zatlar düýbünden üýtgemeýär. Şeýle-de bolsa, CoinDesk sarp edijilere kripto dünýäsiniň üýtgemegine düşünmek üçin käbir maglumatlary çykarmak kararyna geldi.
Kriptokurluşlary bökdençsiz etmegiň iň oňat usuly barada dünýäde köp pikir alyşylsa-da, dünýä hökümetleri hiç hili düşündiriş almajak ýaly. Çözülmeli köp sanly hukuk meselesi bar we kripto jemgyýetiniň bähbitleri bagly bolar Täze ICO-lar bu maglumatlary has bitewi platforma döretmek üçin ulanyp, kazyýetiň kararlaryna düşünmeli.
CoinDesk tokeniň hakyky satuwynyň pese gaçmagyna garaşýar. Bagtymyza, dürli maýa goýumlary we amallary amala aşyrylanda her nyşanyň bahasynyň ýokarlanmagyna garaşylýar. Satyşlar has hususylaşar we halk üçin niýetlenen bellikleriň sany yzygiderli azalar.
“Ethereum” dünýä jemgyýetçiligi üçin täsirli çeşme bolmagyny dowam etdirjek bolsa, tizligini ýokarlandyrmaly bolar. Beýleki platformalarda işe başlamaga synanyşýan käbir kompaniýalar bar, emma Ethereumyň dowam etjekdigine ynanýan maýadarlar köp. esasy çeşme. Bagtymyza, şol esaslandyryjylar ICO-laryny we maýa goýumlaryny goramagyny üpjün edýän ätiýaçlyk meýilnama düzmegi başardylar.
“Cryptocurrency” -iň iň özüne çekijisi onuň merkezleşdirilmedik tebigatydyr. Iň oňat VC-iň Braýton Williams “zehin we transport” meselesine ünsi jemleýär. Şeýlelik bilen, maliýeleşdirijiler we garaşsyz kärhanalar maýadarlaryň belligini göz öňünde tutulan maksat bilen ulanmak islegini duýup bilerler. , bellikleri ähli wadalaryny ýerine ýetirip bilmezligi üçin çalt çykýar.
Token ykdysadyýeti entek gaty täze we olary islendik mümkinçilikde ulanmak ukyby entek amala aşyrylmady. Bu bellikleriň eýeleri, olary ulanmak ukybynyň esasan maýa goýumynyň gymmatyny kesgitlejekdigini bellärler. Häzirki wagtda eýe bolan bellikleri ulanmak ukyby maýa goýujylar dünýä jemgyýetçiligine ilkinji nobatda kriptografik walýutanyň bahasyna baha bermäge kömek eder.
Tokenler köne bolansoň, sarp edijiler kriptografik walýuta barada has ökde bolýarlar, bu bolsa maýa goýumlaryny has tygşytly edýär. Has çylşyrymly sarp edijiler we maýadarlar bilen ulanyjylar olary nädip ulanmalydygy barada has anyk düşünje dörederler. Toklar peýdaly we howpsuzlyga bölünýär. meşhurlygy artýar, sarp edijiler on ýyl mundan ozal düýbünden zerur bolmadyk wirtual walýutalara düşünerler.
Bu ýylky ICO-laryň getirjek iň soňky pikiri, tehnologiýa kompaniýalarynyň gaznalary ýygnamaga kömek edýän belliklerini merkezden daşlaşdyrmagyna garaşylýar. Bu ädim has köp girdeji gazanmak üçin möhümdir, ýöne CoinBank bu kompaniýalaryň asla merkezden daşlaşdyrylmagyna mätäç däldigini aýdýar.
Blokain torlarynda akylly şertnamalar baglaşylmazdan we başlangyç teňňe teklipleriniň (ICO) gelmezinden ozal, taslamalary üçin serişdeleri toplamak isleýän başlangyççylar maýa goýujylara, IPO-lara we elbetde öz jübüsine bil baglamalydy.
Bilmedikler üçin ICO köp pul ýygnamagyň bir görnüşidir, bu ýerde kompaniýalar öz taslamalary üçin serişdeleri toplamak üçin başgalaryň satyn almagy üçin bellikler döredýärler. Köp adamlar ICO-ny Kickstarter taslamasynyň we başlangyç köpçülige hödürlenýän kombinasiýa diýip atlandyrýarlar, sebäbi uzak möhletleýin maýa goýujylar artykmaçlygy we pul girdejisini alýarlar. Şeýle-de bolsa, ICO-lar ýokary töwekgelçilikli we ýokary girdejili maýa goýum kärhanalary hasaplanýar, şonuň üçin serişdeleriňiziň biderek gitmezligi üçin ýadyňyzda saklamaly birnäçe zat bar.
Ak kagyz, esasan, potensial maýadarlar üçin bir kompaniýa bolup durýar. Şol sebäpli, olar gowy ýazylmalydyr we kompaniýanyň görüşi, hyzmatyň işleýşi, aýratynlyklary, işläp düzüjileri we ş.m. hakda köp wagt, hil ak kagyz kompaniýany ýasap ýa-da döwüp biler, bu toparyň öz taslamasyna ýeterlik derejede çynlakaýdygyny görkezýär.
Şuny göz öňünde tutup, potensial maýa goýujy hökmünde ak kagyzy üns bilen okamaly we diňe ak kagyzyň bermäge synanyşýan zatlaryna düşünýän bolsaňyz, maýa goýmagy göz öňünde tutuň. Şeýle hem, käbir kompaniýalaryň inflýasiýa bilýändigi sebäpli jikme-jikliklere üns beriň. häzirki bazar şertleri barada statistika. Şonuň üçin faktlary barlamak ICO maýadarlary üçin möhüm ussatlykdyr.
ICO-a baha berlende, mümkin boldugyça köp gözleg geçirmek zerurdyr. Gözleg işinde taslamanyň arkasyndaky topar hakda okamagy hem öz içine alýar. ICO-lary işe girizýän kompaniýalaryň köpüsi bazara täze bolsa-da, toparyň agzalarynyň işlemegi üçin gowy bir mümkinçilik bar. geçmişde şuňa meňzeş taslamalarda.


Iş wagty: Mart-11-2022