ubo cnc marşrutizator gyşda hyzmat etmek

her gezek işi gutaranyňyzdan soň, gollanma we top nurbadyndaky tozany has gowy arassalaň
suw sowadyjy eplenç ulanýan bolsaňyz, şpilkadaky we turbadaky ähli suwy has gowy çykaryň
UBO CNC, cnc-ni adaty we howpsuz ulanyp bilersiňiz diýip umyt edýärin.


Iş wagty: 25-2023-nji dekabry