Köp funksiýaly JPT RAYCUS SYNRAD 20W 30W 50W Reňk CO2 / Süýümli lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

Bu önüm, ýöriteleşdirilen bölünen dizaýn CO2 lazer bellik enjamy (süýümli lazer bellik enjamy).Bu dizaýn diňe bir ähli elektrik böleklerini gizlemän, eýsem has owadan we ygtybarly edýär.Bu bölünen dizaýn, müşderileriň dürli markirleme önümleriniň ululygyna laýyk bolup biler, beýikligi özbaşdak sazlap biler, şeýle hem iş prosesini ýönekeýleşdirip we iş netijeliligini ýokarlandyryp, bar bolan gurnama liniýasy bilen yzygiderli birikdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. köp funksiýa, Marka meýdany: 110 * 110mm, 175 * 175mm, 200 * 200mm, 300 * 300mm. Şeýle-de bolsa, has uly iş bölegi ýöriteleşdirilen elektrik XY iş stolumyz bilen bellik edilip bilner.

2. Iň oňat bellik effekti: Adaty “Raycus” lazer çeşmesiniň tehnologiýasy sebäpli, iň gowy bellik effektini üpjün etmek üçin lazer şöhlesi inçe we inçe.Durnukly takyk slaýder bilen bilelikde süýümli lazer markeri, uly göwrümli bökdençsiz bölüniş şekil bellikleri üçin aýratyn gowy.

3. Has ýokary takyklyk: Süýümli lazer bellik maşynlary 0,001 mm takyklyga ýetip biler.

4. Uzak ömri: ömri 80,000 - 100,000 sagada ýetip biler.

5. Elektrikden başga sarp edilýän zatlar ýok.

6. Mugt hyzmat.

7. Easyeňil işlemek: Maşyn gowy guruldy. Gadyrly müşderilerimize lazer bellik enjamyny gurmak üçin gurnama okuw wideosyny bereris.

Arza

Programma pudagy:

Jübi telefonynyň klawiaturasy, plastmassa aç-açan düwmeler, elektron bölekleri, integrirlenen

zynjyrlar (IC), elektrik enjamlary, aragatnaşyk önümleri, sanitariýa enjamlary, gurallar,

esbaplar, pyçaklar, äýnek we sagatlar, şaý-sepler, awtoulag bölekleri, goş goşlary, nahar bişirmek

gap-gaçlar, poslamaýan polat önümleri we beýleki pudaklar.

Arza materiallary:

Metallar (seýrek metallary goşmak bilen), in engineeringenerçilik plastmassa, elektroplatasiýa materialy, örtük

material, plastmassa, rezin, epoksi rezin, keramiki, plastmassa, ABS, PVC, PES, polat

titanium, kooper we beýleki materiallar.

Esasy konfigurasiýa

Lazer görnüşi CO2 / Süýümli lazer bellik enjamy
Model UC-M330 / UF-M330
Iş meýdany 110 * 110/150 * 150/200 * 200/300 * 300 (mm)
Lazer güýji 50W / 60W / 100W
Lazer tolkun uzynlygy 1060nm
Şöhläniň hili m² <1.5
Arza metal we bölekleýin metal däl
Tizligi bellemek 7000mm / sekunt
Gaýtalanýan takyklyk ± 0,003mm
Iş naprýa .eniýesi 220V / ýa-da 110V (+ -10%)
Sowuklama tertibi Howany sowatmak / suw sowatmak
Goldanýan grafiki formatlar AI , BMP , DST , DWG , DXF , DXP , LAS , PLT
Dolandyryş programma üpjünçiligi EZCAD
Iş temperaturasy 15 ° C-45 ° C.
Meýletin bölekler Aýlanýan enjam, Lift platformasy, beýleki ýöriteleşdirilen awtomatlaşdyryş
Kepillik 2 ýyl
Jemi agram 85 kg
Gaplamak ölçegi 950 * 650 * 850mm
Maşyn ölçegi 800 * 420 * 700mm
Bukja Faner
dsasd
gfdsgs

Gaplamak we hyzmat etmek

Gaplamak:

1.Birinji içki gatlak EPE merjen pagta film paketidir.
2. Soňra orta gatlak daşky gurşawy goramak materiallary bilen örtülýär.
3.Onuň daşky gatlagy bolsa PE uzaldylan film bilen aýlanýar.
4.Ak gutyda iň soňky gaplamada.

safdh

Hyzmat

--- Satuwdan öňki hyzmat

Mugt satuwdan öňki maslahat / mugt nusga belligi

“Speedy Laser” satuwdan öň 12 sagat çalt jogap bermegi we mugt maslahat bermegi hödürleýär.Ulanyjylar üçin islendik tehniki goldaw bar.
Mugt nusga ýasamak elýeterli.
Mugt nusga synagy bar.
Distribhli paýlaýjylara we ulanyjylara öňe gidiş çözgüt dizaýnyny hödürleýäris.

--- Satuwdan soňky hyzmatlar

1. Esasy maşyn üçin 2 ýyl kepillik (Zeper ýeten adamlar zarýad alýarlar).
2. Doly tehniki goldaw \ e-poçta, jaň we wideo arkaly
3. Ömürboýy tehniki hyzmat we ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmek.
4. Müşderileriň talap edişi ýaly gurallaryň mugt dizaýny.
5. Işgärler üçin mugt okuw gurnama we işlemek.

Nusgalar

dsaffg

Sorag-jogap

1-nji sorag.Cnc lazerimizde gözleg ibermezden ozal maňa aşakdaky maglumatlary berseňiz has gowy bolar:

1) Siziň metal ýa-da metal däl material ölçegiňiz.Sebäbi zawodymyzda iş meýdanyna görä dürli modellerimiz bar.

2) Siziň materiallaryňyz.

Metal / akril / faner / MDF?

2-nji sorag.Maşyny nädip ulanmalydygyny bilmesek, bize öwredip bilersiňizmi?

A 2:Hawa.Iňlis dilinde gollanma we ugrukdyryjy vedio ibereris, bu enjamy nädip işlemelidigini öwredip biler.Ony nädip ulanmalydygyny öwrenip bilmeseňiz, "Teamviewer" onlaýn kömekçi programma üpjünçiligi arkaly size kömek edip bileris.Ora-da telefon, e-poçta ýa-da skype arkaly gürleşip bileris.

 

3-nji sorag.Getirmegiň wagty näçe?

J: 3:Adaty maşynlar üçin 3-5 gün gerek bolar;Müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda standart däl maşynlar we ýöriteleşdirilen maşynlar üçin 7-10 gün gerek bolar.

 

4-nji sorag.Hil barlagy:

A 4:Productionhli önümçilik prosedurasy yzygiderli gözden geçiriler we hiliň berk gözegçiligi astynda bolar.Doly enjam zawoddan çykmazdan ozal gaty gowy işläp biljekdigine göz ýetirer.Biziň enjamymyz CEewropa we Amerikan standartlaryna laýyk gelýän CE şahadatnamasyndan geçdi, 100-den gowrak ýurda eksport edildi.

 

5-nji sorag.Maşynlar üçin iberiş gurnaýarsyňyzmy?

A 5:Hawa.FOB ýa-da CIF bahasy üçin, size iberiş taýýarlarys.EXW bahasy üçin müşderiler özleri ýa-da wekilleri tarapyndan iberişleri tertipleşdirmeli.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň