metal uglerod polat turbasy we metal däl agaç akril plastmassa 150w 180w 300w 500w üçin garyşyk co2 lazer kesiji maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu görnüşli maşyn, Co2 lazer turbasy bilen garyşyk lazer kesýän maşynyň bir görnüşi, inçe metal kagyzy kesmek üçin ulanylýar we akril, PVX, rezin list, plastmassa, agaç, bambuk, deri, mata, goşa reňkli tagta we ş.m., bu diňe bir tygşytly model bolup, diňe bir gowy işlemek bilen çäklenmän, çykdajylary tygşytlap hem biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1) poslamaýan polat, uglerod polat, akril, MDF, plastmassa, agaç ýaly metal we metal däller üçin amatly köp funksiýa

2) Maşynyň takyklygy: PMI Linear Rail geçirijisi bilen YAKO basgançakly hereketlendirijini kabul ediň, enjamyň jogap tizligini we kesiş takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýar, önümiň hyzmat möhletini uzaldýar.

3) Yzygiderli ýagtylyk ýoly ulgamy: bu enjam hemişelik ýagtylyk ýol ulgamyny kabul edýär, ilkinji gezek doly giňligi we ýokary takyklygy kesdi.

4) Güýçli gurluş, aňsat işlemek, durnukly lazer enjamy we pes hyzmat bahasy.

5) tehniki hyzmatyň nol diýen ýaly

Arza

Appl.Gerekli materiallar: inçe metal list we metal däl materiallar: Akril, agaç, bambuk, organiki aýna, hrustal, plastmassa, egin-eşik, kagyz, deri, rezin, keramika, aýna we beýleki metal däl materiallar we ş.m.

Ⅱ.Ulanylýan pudaklar:

1, Mahabat pudagy:

Iki reňkli tagta oýmak, Organiki aýna oýmak we kesmek, etiketka oýmak, hrustal käse oýmak, kepillik gol çekmek.

2, oýulan sowgatlar we senetçilik pudagy:

Agaç, bambuk, pil süňkü, süňk, deri, kagyz.

3, Gaplamak we çap etmek pudagy:

Kauçuk tagta, Plastiki tagta, Iki gatly tagta, Model kesiş tagtasy.

4, Deri egin-eşik pudagy:

Çylşyrymly simwollar we nagyş oýmak, Gipodermiň kesilmegi, Sintetiki deri, Adam tarapyndan öndürilen deri, Geýim.

5, Binagärlik modeli pudagy:

ABS tagtany kesmek, Model oýmak.

6, Önüm totem pudagy:

Enjam belgileri, galp önümlere bellik.

Esasy konfigurasiýa

Model UC-1390M
Iş stoly pyçak
Iş meýdany 1300 * 900mm
Lazer güýji 130W / 150W / 180W / 300W
Grafika tizligi 500mm / s Maks
Grafika çuňlugy 5mm
Tizlik 60mm / s
Çuňlugy kesmek (akril) 0-20mm (akril)
Upokarky we aşak iş stoly Ec Up we aşak 550mm sazlap bolýar
Minimal şekillendiriş nyşany 1 X 1mm
Karar gatnaşygy 0.0254mm (1000dpi)
Elektrik üpjünçiligi 220V (ýa-da 110V) +/- 10% 50Hz
Positionerleşişini täzeden düzmek Takyklygy 0.01mm-den az ýa-da deňdir
Suw goraýjy datçik we duýduryş Hawa
Işleýiş temperaturasy 0-45 ℃
Işleýän çyglylyk 35-70 ℃
Grafiki format goldaýar PLT / DXF / BMP / JPG / GIF / PGN / TIF
Operasiýa ulgamy Windows 98 / ME / 2000 / XP / VISTA / Windows 7/8
Programma üpjünçiligi Ruda / AWC
Egrilik ýüzüne nagyş (Hawa /) ok) No
Dolandyryş konfigurasiýasy DSP
Suw sowadyjy (Hawa /) ok) Hawa
Raazmak üçin materiallaryň iň ýokary beýikligi (mm) 120mm
Lazer turbasy Möhürli CO2 aýna lazer turbasy
Maşyn ölçegi 1840x1400x1030 (mm)
Gaplamak ölçegi 2040 × 1600 × 1320mm
Jemi agram 480kg

Gaplamak we hyzmat

Gaplamak:

1.Birinji içki gatlak EPE merjen pagta film paketidir.
2. Soňra orta gatlak daşky gurşawy goramak materiallary bilen örtülýär.
3.Onuň daşky gatlagy PE uzaldyjy film bilen ýelmeýär.
4. Agaç gutyda iň soňky gaplamada.

cvjcg

Hyzmat

* Iki ýyl kepillik, kepillik wagtynda bölekleri mugt üpjün edip bolýar.

* müşderä Sample synag goldawyny etmäge kömek edip biler.

* Maşyny nädip gurmalydygyny öwretmek, enjamy nädip ulanmalydygyny öwretmek.

* Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasyna elýeterli inersenerler.

* Müşderilere onlaýn hyzmatlary bermek üçin skype whatsapp facebook ýaly onlaýn aragatnaşyk usullaryny ulanyň.

Esasy salgylanma suratlary:

xvsg1

1) Güýçli garyşyklazer turbasy: 150w / 180w / 220w / 300w

2) Dolandyryş gutusynda esasy elektron komponent

xghdf2
xhxdfgh3

3) Rdcamdolandyryş ulgamy

4) Sowuklama ulgamy  CW-5200 suw sowadyjy

dfgdr4
xhg5

5) reflektor we çyzyk

6) lazer kellesi

xcfhbxc6
cjhfgh7

7) Pyçak stoly

8) Takyk takyk hereketlendirijiler we basgançak hereketlendirijiler

hcjg8
chjkg9

9) ýokary güýçli lazer çeşmesi

10) ýokary takyklyk Çyzykly ýol görkeziji demir ýol

xghdf10
fdhfg1

11)Air nasosy

12)550W işleýiş fanaty, tüssäni we tozany aýyrýar, optiki bölekleri we ulanyjylar

dfhzshf12
dgsd13

13)Import edilen linzalar we aýnalar

14) daşarky wilka we tok wyklýuçateli

zdfgsd14
drghser15

15) Adynyň tabagy

16)Tool guty

fgxzf16
dxfhsx17

Meýletin: aýlanýan enjam

 

xghxs18
zgfd19

Nusgalar

Metal materiallar:

xcvz20

Metal däl materiallar:

xhfgh

Sorag-jogap

S 1. ibereniňizden soň, enjamy nädip alyp bilerin?

J: Asyl resminamalary ibereris.Ilki bilen size görkezeris we iberilenden soň size CE / Gaplaýyş sanawy / Gümrük taýdan resmileşdirmek üçin söwda fakturasy / B / L. bereris we bu resminamalary alanyňyzdan soň enjamyňyzy alyp bilersiňiz.

S: Töleg şertleri?

J: / TT / West Union / Payple / LC / Nagt we ş.m.

S: Alanymdan soň nädip ulanmalydygyny bilemok Ora-da ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?

J: Topar tomaşaçysyny / Whatsapp / E-poçta / Telefon / Skype ähli kynçylyklaryňyz gutarýança kamera bilen üpjün edip bileris. Gerek bolsaňyz gapy hyzmatyny hem berip bileris.

S: Haýsynyň maňa laýykdygyny bilemok?

J: Diňe bize aşakdaky maglumatlary aýdyň
1) Iň köp iş ölçegi: iň amatly modeli saýlaň.
2) Materiallar we kesiş galyňlygy: Lazer generatorynyň güýji.
3) Işewürlik pudaklary: Biz köp satýarys we bu iş ugry boýunça maslahat berýäris.

S: Bize sargytdan soň tälim bermek üçin Lingxiu tehnigi gerek bolsa, nädip zarýad almaly?

J: 1) Zawodymyza okuw almak üçin gelseňiz, öwrenmek mugt. Satyjy hem ýoldaşlyk edýär
zawodda 1-3 iş güni. (Her bir öwreniş ukyby, jikme-jikliklere görä başga)
2) Eger size tehnik gerek bolsa, size öwretmek üçin ýerli zawodyňyza gitmeli bolsaňyz, tehnigi götermeli
iş sapary bileti / otag we tagta / günde 100-130 ABŞ dollary.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň