Cnc akril CO2 lazer kesmek / lazer nagyş maşyn

Gysga düşündiriş:

UBO akril lazer kesiji maşyn UC-1390, esasan akril, eşik, mata, kagyz, agaç ýaly materiallaryň üstünde oýmak we kesmek üçin döredilen CNC lazer maşynynyň bir görnüşidir.Adatça 60-200W lazer turbalary bilen enjamlaşdyrylan maşyn. Bal ýa-da pyçak görnüşli ýylylyk radiasiýasy üçin amatly stol, Suw çileri lazer turbasyny adaty temperaturada saklaýar.Toz ýygnaýan enjam iş wagtynda ähli tüssäni siňdirip biler.Akril lazer kesiji maşynymyz, dizaýn haýyşy boýunça 25 mm galyňlykdaky akril kagyzy dürli şekilde kesip biler.Şol bir wagtyň özünde, silindr materialy üçin aýlanýan gysgyç bilen awtomatiki ýokary we aşak awtomatiki usulda gurlup bilner.Akrilden başga, akril CNC lazer nagyş we kesiş maşynymyz UC-1390, deri, rezin, plastmassa, aýakgap, eşik we ş.m. ýaly metal däl kesmek üçin hem ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Ermetiki we aýratyn CO2 aýna lazer turbasy

10000 sagat ömri, dürli gaýtadan işleýän material galyňlygyna görä laýyk lazer turba güýjüni saýlap bileris.

2. Ary balynyň iş stoly

Esasanam matany berk siňdirip bilýän mata oýmak üçin.

3. Saýlawyňyz üçin towuk zolakly iş stoly

Kesmek we akril, PVX tagta kesmek ýaly agyr we gaty önümler üçin ýörite ulanylýar.

4. Custöriteleşdirilen goşa iş stoly

Dürli material oýmak we kesmek talaplaryňyz üçin dizaýn.

5. Taýwan ýokary takyklykly çyzykly gollanma demir we top nurbady

Pes ses we uzak ömür bilen ýokary tizlik we takyklyk.Lazer kellesiniň rahat hereket etmegine we lazer şöhlesiniň ýokary takyklyk bilen şöhlelenmegine kömek edýär.

6. Duýduryşdan goraýan suw çileri

CW3000 / CW-5000 / CW-5200 Suw aýlanyşyny elektrik togunyň öçmeginden goramak üçin temperatura displeýli suw çileri.

7. Reflektor aýna saklaýjy

Fokus uzynlygyny sazlaýan bölekler, obýektiwiň merkezini tapmak we dogry fokus aralygyny tapmak aňsat.

8. Aýlanma armatura

Rotary armatura silindr ýa-da sütün iş bölekleriniň tegelek nagyşlary üçin.Motorly Up we Down ulgamy bilen bilelikde işlemeli.

Arza

1) Awtoulag möhürlemesini köpük bilen işlemek, agaç galyplaryny guýmak, awtoulag interýerleri, in engineeringenerçilik plastmassa materiallary we dürli metal däl gaýtadan işlemek

2) Mebel: agaç gapylar, şkaflar, tabak, ofis we agaç mebelleri, stollar, oturgyç, gapylar we penjireler.

3) Agaç galyndylaryny gaýtadan işleýän merkez: Agaç galyndylaryny guýmak, awtoulag gözleg gurallaryny gaýtadan işlemek, awtoulag interýerleri, in engineeringenerçilik plastmassa materiallary we beýleki metal däl gaýtadan işlemek.

Esasy konfigurasiýa

Model UC-1390 UC-1610 UC-1325
Iş meýdany 1300 × 900mm 1600 × 1000mm 1300 × 2500mm
Lazer güýji 60W / 80W / 100W / 120W / 150W
Lazer görnüşi Ermetiki we aýratyn Co2 lazer turbasy
Grafika tizligi 1-60000mm / min
Tizlik 1-10000mm / min
Locationeriň takyklygyny gaýtalaň ± 0.0125mm
Lazer güýji dolandyryş 1-100% El bilen sazlamak we programma üpjünçiligini dolandyrmak
Naprýa .eniýe 220V (± 10%) 50Hz
Sowuklama tertibi Suw sowadyjy we gorag ulgamy
Kesiş platformasy Professional galyňlyk zolagy ýa-da bal ary iş stoly
Dolandyryş tertibi CNC hünär dolandyryş ulgamy
Grafiki formatlary goldaň BMP, HPGL, JPEG, GIF, TIFF, PCX, TAG, CDR, DWG, DXF Gabat gelýän HPG buýrugy DXF, WMF, BMP, DXT
Kuwwat dolandyryş tertibi Hereket dolandyryş ulgamyny birleşdirýän lazer energiýasy
Dolandyryş programma üpjünçiligi Asyl kämil lazer nagyş we kesiş programma üpjünçiligi

Biziň hyzmatymyz

1. satuwdan öň hyzmat: satuwlarymyz, cnc marşrutizatorynyň spesifikasiýasy we haýsy iş bilen meşgullanjakdygyňyzy bilmek üçin siziň bilen habarlaşar, şonda size iň oňat çözgüt hödürläris.Her bir müşderiniň hakyky zerur enjamyny almagyny tassyklamak üçin.
2. önümçilik döwründe hyzmat: önümçilik wagtynda suratlar ibereris, şonuň üçin müşderiler maşynlaryny ýasamak prosesi barada has giňişleýin maglumat alyp bilerler we tekliplerini berip bilerler.
3. ugratmazdan ozal hyzmat: ýalňyş surata düşüriş maşynlarynyň ýalňyşlygynyň öňüni almak üçin surata düşeris we müşderiler bilen sargytlarynyň aýratynlyklaryny tassyklarys.
4. iberişden soň hyzmat: müşderiler enjamyň giden wagty wagtynda ýazarys, şonuň üçin müşderiler enjam üçin ýeterlik taýýarlyk görüp bilerler.
5. gelenden soň hyzmat: maşynyň ýagdaýynyň gowudygyny müşderiler bilen tassyklarys we ätiýaçlyk şaýynyň ýoklugyny göreris.
6. okatmagyň hyzmaty: maşyny nädip ulanmalydygy barada käbir gollanmalar we wideolar bar.Käbir müşderileriň bu barada has köp soragy bar bolsa, Skype, jaň, wideo, poçta ýa-da uzakdan dolandyrmak we ş.m. arkaly gurnamagy we ulanmagy öwretmek üçin hünärmenimiz bar.
7. kepillik hyzmaty: tutuş enjam üçin 12 aýlyk kepillik hödürleýäris.Kepillik möhletinde enjam böleklerinde näsazlyk bar bolsa, ony mugt çalyşarys.
8. uzak möhletli hyzmat: her bir müşderi enjamymyzy aňsatlyk bilen ulanyp biler we ulanmakdan lezzet alar diýip umyt edýäris.Müşderiler 3 ýa-da has köp ýylda enjamda kynçylyk çekýän bolsa, arkaýyn habarlaşyň.

Esasy bölekler

150

150Wakril, Perspex, rezin, deri, mata, agaç, aýna, daş, keramika, pvc we poslamaýan polat, uglerod polat we ş.m. ýaly metal däl metallaryň köpüsini oýup we kesip bilýän lazer turbasy.

Dolandyryş gutusynda esasy elektron komponent

Esasy elektron
32312

Rdcam dolandyryş ulgamy

Has peýdaly we adamlaşdyrylan dizaýn

Rdcam dolandyryş ulgamy

Has peýdaly we adamlaşdyrylan dizaýn

Suw sowadyjy
Lazer kellesi
Lazer kellesi2

Rdcam dolandyryş ulgamy

Has peýdaly we adamlaşdyrylan dizaýn

Kwadrat gollanmaTaýwanda demir ýol (PMI / HIWIN)

r322
Highokary takyklyk3

Takyk takyk hereketlendirijiler we basgançak hereketlendirijiler

GüýçliAir nasosy lazeriň aşa ýanmagynyň öňüni almak üçin urmak

Güýçli howa
550W işleýiş fanaty

550W işleýiş fanaty, tüssäni we tozany aýyrýar, optiki bölekleri we ulanyjylar

Bal ary stoly
Bal ary tablisasy2

Bal ary tablisanagyş üçin esasy, eger hemmäňiz nagyş işini ýerine ýetirýän bolsaňyz, bu görnüşli tablisany saýlaň.

Blade tablisa: esasy kesmek bilen meşgullanýan bolsaňyz, bu görnüşli tablisany saýlaň has gowy bolar.

Ikiňizem nagyş we kesmek bilen meşgullanýan bolsaňyz, ýarysy we ýarysy, elbetde, iki görnüşli stoly saýlap bilersiňiz.

Gural gutusy we CD
Gural gutusy we CD2

Gural gutusy we CD

Önümiň görkezilişini ediň

1
21
31

Sorag-jogap

1-nji sorag.Iň amatly enjamy we iň gowy bahany nädip almaly

Raazmak ýa-da kesmek isleýän materialyňyzy bize aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris?Iň uly ululygy we galyňlygy?

2-nji sorag.Maşyny nädip ulanmalydygyny bilmesek, bize öwredip bilersiňizmi?

Hawa, iňlis gollanmasy we wideo enjam bilen bilelikde geleris.Şeýle hem, enjamlarymyzy ulananyňyzda kömek gerek bolsa, hyzmat toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3-nji sorag.Satuwdan soňky hyzmatyňyz nähili?

size telefon, Skype ýa-da Whatsapp arkaly 24 sagat hyzmat hödürleýäris.

4-nji sorag.Hil barlagy:

Productionhli önümçilik prosedurasy yzygiderli gözden geçiriler we hiliň berk gözegçiligi astynda bolar.Doly enjam zawoddan çykmazdan ozal gaty gowy işläp biljekdigine göz ýetiriler.

Biziň enjamymyz CEewropa we Amerikan standartlaryna laýyk gelýän CE şahadatnamasyndan geçdi, 100-den gowrak ýurda eksport edildi.

5-nji sorag.Size nädip töleýäris?

A. Bu önüm barada setirde ýa-da elektron poçta arkaly maslahatlaşyň.

B. Soňky bahany, iberiş, töleg usullary we beýleki şertler barada gepleşik geçiriň we tassyklaň.

C. Size proforma hasap-fakturasyny iberiň we sargydyňyzy tassyklaň.

D. Tölegleri proforma hasap-fakturasyna goýlan usul boýunça ýerine ýetiriň.

E. Doly tölegiňizi tassyklandan soň proforma hasap-fakturasy boýunça sargydyňyzy taýýarlaýarys.Shüklemezden ozal 100% hil barlagy.

F. Sargytyňyzy howa ýa-da deňiz arkaly iberiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň