Metal Cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn, aýlanýan enjam bilen demir polat alýumin mis plastinka listi

Gysga düşündiriş:

Süýümli lazer kesiji maşyn, çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp, lazer kesiji maşyn.Süýüm lazeri, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstünde ultra-inçe fokus nokady bilen ýagtylandyrylan meýdany derrew eremek we buglamak üçin halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.Esasanam aýlaw enjamy bilen, diňe tekiz listi kesip bolman, silindr turbasyny hem kesip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. qualityokary hilli düşek, düşek has agyr, bejergini söndürýär, stresiň öwezini dolýar.Enjam ýokary tizlikde işlese durnuklylygy saklap biler.

2. Awiasiýa alýumin zynjyry, diňe bir mehaniki güýji kanagatlandyryp bilmän, enjamlaryň işleýşiniň titremesini peseldip, has ýeňil hem bolýar.Bir bölek guýma galyplary gaýtadan işlemegiň tertibini hasam gowulandyryp biler.

3. Üç okdan doly tozan geçirmeýän dizaýn, tozanyň hapalanmagyny netijeli azaldyp biler we şeýlelik bilen işleýiş möhletini we işleýşini ýokarlandyrar.

4. Kömekçi tigiriň ýüklenmegi we düşürilmeginiň köp taraply dizaýny diňe bir fiziki çykdajylary azaltman, eýsem enjamyň çaknyşmagyny we zeperlenmegini hem azaldýar.

5. Tüsse çykarmagyň merkezi dizaýny, kesilende emele gelen tüsse we tozan, merkezi howanyň üsti bilen daşardan çykarylýar, bu içerdäki howanyň hapalanmagyny netijeli azaldýar we operatory tozan bölejikleriniň dem almagyndan has adamkärçilikli goraýar.

6. Seredilen planşet dizaýny, planşetiň güýjüni has gowulaşdyryp, kesiş täsirini gowulandyryp biler.

7. Garaşsyz iýmitlenmek bilen aýlanýan şah zähmeti we güýji tygşytlaýar.Enjam has köptaraply, diňe bir tekiz metal plitalary kesmek bilen çäklenmän, tegelek turbalary we inedördül turbalary hem kesip biler, hakykatdanam bir enjamda köp ulanylyşyna ýeter.

Arza

Metal üçin lazer kesiji maşyn üçin ulanylýan materiallar
Süýümli lazer kesiji enjamlar poslamaýan polatdan ýasalan polotnoý, ýumşak polat plastinka, uglerod polat list, garyndy polat plastinka, bahar polat list, demir plastinka, galvanizli demir, galvanizli örtük, alýumin plastinka, mis örtük, bürünç plastinka bilen metal kesmek üçin amatlydyr. , Altyn tabak, Kümüş tabak, Titan plastinka, metal list, metal plastinka, turbalar we turbalar we ş.m.

Programma pudagy
Süýümli lazer kesiji maşyn, Billboard, mahabat, alamatlar, bellik, metal hatlar, LED hatlar, aşhana enjamlary, mahabat hatlary, metaldan işlemek, metal bölekleri we bölekler, demir önümleri, şassi, gaplar we şkaflar gaýtadan işlemek, metal senetleri, metal önümçiliginde giňden ulanylýar. Sungat enjamlary, Lift paneli kesmek, enjamlar, awtoulag bölekleri, äýnek çarçuwasy, elektron bölekleri, at ýazgylary we ş.m.

Kesmek ukyby
0,5 ~ 14mm uglerod polat, 0,5 ~ 10 mm poslamaýan polat, galvanizli plastinka kesmekde ýörite ulanylýar
lektor-galvanizli polat, kremniý polat, 0,5 ~ 3mm alýumin garyndysy, 0,5 ~ 2mm bürünç we gyzyl mis we ş.m. inçe metal list (Lazer markany aýratynlaşdyrylýar, 1000w-6000w-den güýç güýji)

Esasy konfigurasiýa

Model UF-C3015R
Iş meýdany 3000 * 1500mm
Turbanyň iň uzynlygy (Görnüş) 3000mm (ýa-da) 6000mm
Turbanyň çäkleri (Custöriteleşdirilen) Tegelek turba: Φ20mm ~ 20120mm;
Kwadrat turba: Φ20mm ~ 210mm;
Tegelek turba: Φ20mm ~ 50350mm;
Lazer görnüşi Süýümli lazer generatory
Lazer güýji (islege görä) 1000 ~ 4000W
Geçiriş ulgamy Motor we gantry, rack & pinion-a iki gezek hyzmat ediň
Iň ýokary tizlik ± 0.03mm / 1000mm
Turbalary kesmek ulgamy (islege görä) hawa
Iň ýokary tizlik 60m / min
Iň ýokary tizlenme 1.2G
Positionerleşişiň takyklygy ± 0.03mm / 1000mm
Repozisiýanyň takyklygy ± 0.02mm / 1000mm
Grafiki format goldaýar CAD, DXF (we ş.m.)
Elektrik üpjünçiligi 380V / 50Hz / 60Hz

Biziň hyzmatymyz

1. Satyn almak hyzmaty
“Foster LASER” -iň ýöriteleşdirilen we netijelilik bilen işleýän topary bar. Eger lazer enjamynda täze bolsaňyz, size ähli iş barada ýöriteleşdirilen teklip bereris.

2. ippingük daşama hyzmaty
“Foster LASER” -iň diňe alyjynyň harytlary üçin eltip bermek üçin ýöriteleşdirilen we garaşsyz bölümi bar. Işçiler T / T, L / C elementlerini gowy bilýärler. Eksport edilen resminamalaryň hemmesi ajaýyp edilip bilner.

3. Gurmak hyzmaty
Gurnama hyzmatlary “Foster LASER” kompaniýasynyň ähli maşynlary bilen elýeterlidir. Maşynlary oturtmak we taýýarlamak üçin tehnigi Alyjynyň zawodyna ibereris.

4. Müşderileri taýýarlamak hyzmaty
“Foster Laser” alyjynyň maşynlary nädip işlemelidigini öwrenmek üçin zawodymyza öz tehnikini iberip biljekdigini maslahat berýär. Foster LASER kompaniýasynyň tehnigi okuwçylara el öwreder we öwreder.
maşyny özi işledip bilýänçä el.

5.Satyş hyzmatyndan soň
“Foster LASER” maşynlary sarp edilýän böleklerden başga wagtyň iki ýyl bolmagyny kepillendirýär;

Sorag-jogap

1-nji sorag: Işçilerimiz enjamy işledip bilmeýärler, işgärleri nädip taýýarlamaly?

A1: Maşynyň öwrediji wideosyny we 24 sagat onlaýn hyzmatyny ibereris, mugt okuw hyzmatyny hem goldaýarys, inersenerler işçileriňizi gapy-gapy isleseňiz zawodymyzda 1-3 gün mugt türgenleşdirip bilerler hyzmat, 48 sagadyň içinde ýerli hyzmaty tertipläp bileris

2-nji sorag: Haýsynyň maňa laýykdygyny bilemok?

A2: Maňa özüňiz aýdyň
1) Siziň materiallaryňyz
2) materialyňyzyň iň uly ululygy
3) Iň ýokary kesilen galyňlyk
4) Meşhur kesilen galyňlyk

3-nji sorag: Hytaýa gitmek meniň üçin amatly däl, ýöne zawodda enjamyň ýagdaýyny göresim gelýär.Näme etmeli?

A3: Önümçiligi wizuallaşdyrmak hyzmatyny goldaýarys.Soragyňyza ilkinji gezek jogap berýän satuw bölümi, indiki işiňiz üçin jogapkärçilik çeker.Maşynyň önümçiliginiň gidişini barlamak ýa-da isleýän suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ibermek üçin zawoda gitmek üçin onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Mugt nusga hyzmatyny goldaýarys.

4-nji sorag: Näme üçin maşynyň bahasy süýüm çeşmesini öz içine almaýar?

A4: Dürli müşderiler, dürli talaplar we köp dürli lazer güýji islege bagly bolup biler, şonuň üçin bahany süýümli çeşme böleklerini öz içine almaýarys.

5-nji sorag: alanymdan soň nädip ulanmalydygyny bilemok Ora-da ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?

A5:
1) Suratlar we CD bilen jikme-jik ulanyjy gollanmasy bar, ädimme-ädim öwrenip bilersiňiz. Enjamda täzelenme bar bolsa, aňsat öwrenmek üçin ulanyjy gollanmamyzy her aý täzeläň.
2) Ulanylanda haýsydyr bir mesele bar bolsa, başga bir ýerde çözüljek meseläni çözmek üçin tehnikimiz gerek.Topar tomaşaçysyny / Whatsapp / E-poçta / Telefon / Skype ähli kynçylyklaryňyz gutarýança kamera bilen üpjün edip bileris. Gerek bolsaňyz gapy hyzmatyny hem berip bileris.

Esasy bölekler

1

KAST-DEMIR Krowaty, ANTI-WIBRASI, A, DURMUŞ, DEFORMASI NOA ýok
* Esasy çarçuwada, deformasiýa bolmazdan uzak möhletli durnuklylygy üpjün etmek üçin ähli polat plitalar bilen kebşirlenen gantry gurluşy kabul edilýär
* Krowat ýokary gyzgynlyk peçinde ýokary temperaturada ýapylýar
* Krowat bir gezek import edilýän gantry degirmeni arkaly emele gelýär
* Gantry rack goşa gollanma demir ýoluny, goşa sero sürüjiniň gurluşyny ulanmak
* Y okunyň şöhlesiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyryň
* Y okunyň şöhle hereketiniň ýokary takyklygyny we ýokary dinamiki öndürijiligini üpjün ediň
* Y okunyň şöhlesi ýokary tizlikde rahat işleýär we gazyň sarp edilişini ep-esli azaldýar

Reýkus süýümli lazer
1.Elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi 30% -e çenli.
2. Ajaýyp şöhläniň hili, ýokary energiýa dykyzlygy we ygtybarlylygy, giň modulýasiýa ýygylygy;
3. 100,000 sagat ömri, mugt hyzmat etmek;Az energiýa sarp etmek, adaty CO2 enjamynyň diňe 20% -30%.

2
3

RAYTOOLS AWTO-FOKUS LASER KESEL Kellesi
* AWTOFOKUS: Serw motorynyň gurnalan hereketlendiriji bölüminiň üsti bilen fokus linzasy fokus aralygyndaky ýagdaýy awtomatiki üýtgetmek üçin çyzykly mehanizm bilen hereket edýär.Ulanyjy galyň plastinkanyň çalt deşilmegini we dürli materiallaryň awtomatiki kesilmegini tamamlamak üçin programma arkaly üznüksiz ulaldyp biler.* TERJIME EDIP BOLANOK lazeriň kellesini uzak wagtlap durnukly işlediň

Alýumin toplumlaýyn şöhle guýuň
Structurehli gurluş, emeli garramakdan we gaty ergin bejergisinden soň gutarýan polatdan ýasalan guýmadan ýasalýar, şonuň üçin şöhläniň berkligi, ýeriň hili, bitewiligi we beýleki öndürijiligi ajaýyp bolar.Şol bir wagtyň özünde, takyklygy kanagatlandyrmak şertinde her dürli grafikanyň ýokary tizlikli kesilmegine ýetip bilýän ýokary çeýeligiň aýratynlyklary bar.

4
5

GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER
* Gollanma demir ýoly we teker ± 0.02mm takyklygy bilen takyk kollimator bilen kalibrlenýär
* Taýwan YYC tekjesini ulanyp, her tarapdan üwüriň.Çukuryň üýtgemeginiň öňüni almak üçin pozisiýa dizaýny bar
* Taýwan HIWIN gollanma demir ýoluny ulanyň we ýol görkeziji demirýoluň süýşmeginiň öňüni almak üçin obli basyş blok blok dizaýnyny ulanyň

Japanaponiýa kaaskawa servo hereketlendirijileri we sürüjisi.

6
7

Japanaponiýadan getirilýän ýokary takyklykly ASG dişli motor

Suw sowadyşyna gözegçilik ulgamy:
Süýümli lazer we lazer kellesi, hatda ýokary temperaturada işleýän bolsa, lazer maşynynyň durnukly güýjüne, ýokary netijeliligine we çalt işlemegine göz ýetirmek üçin çalt sowadylyp bilner. Diňe suw ýok bolsa ýa-da tersine suw akmasa, suw duýduryşy we awtomatiki gorag ulgamy ýok. ugry, duýduryş duýduryşy bolar we işlemegi bes eder, süýümli lazeriň iş ömrüni netijeli gorap biler.

8
9
11

Cypcut professional kesiş ulgamy. Operasiýa ulgamy, grafikany kesmegiň akylly ýerleşişini amala aşyryp biler we köp grafikanyň importyny goldaýar, kesiş sargytlaryny awtomatiki usulda optimallaşdyrýar, gyralaryny akylly we awtomatiki ýerleşdirýär.Dolandyryş ulgamy iň oňat logiki programmirleme we programma üpjünçiliginiň özara täsirini kabul edýär, ajaýyp iş tejribesini üpjün edýär, metaldan peýdalanmagy netijeli güýçlendirýär we galyndylary azaldýar.Pleönekeý we çalt işleýiş ulgamy, täsirli we takyk kesiş görkezmeleri, ulanyjynyň tejribesini netijeli ýokarlandyrýar.

Aýlanýan enjam

12
14
31
15

Önümiň görkezilişini ediň

21
1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň