Metal Cnc süýümli lazer kesiji lazer kesiji maşyn, aýlanýan enjam bilen demir polat alýuminiý mis plastinka listi

Gysga düşündiriş:

Süýümli lazer kesiji maşyn, çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanýan lazer kesiji maşyn.Süýümli lazer, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstündäki ultra-inçe fokus nokady bilen ýagtylandyrylan meýdany derrew eremek we buglamak üçin halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.Esasanam aýlaw enjamy bilen, diňe tekiz listi kesip bolman, silindr turbasyny hem kesip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. qualityokary hilli düşek, düşek has agyr, bejergini söndürýär, stresiň öwezini dolýar.Enjam ýokary tizlikde işlese durnuklylygy saklap biler.

2. Awiasiýa alýumin zynjyry, diňe bir mehaniki güýji kanagatlandyryp bilmän, has ýeňil bolup, enjamlaryň işleýşiniň titremesini azaldýar.Bir bölek guýma galyplary gaýtadan işlemegiň tertibini hasam gowulandyryp biler.

3. Üç okdan doly tozan geçirmeýän dizaýn, tozanyň hapalanmagyny netijeli azaldyp biler we şeýlelik bilen işleýiş möhletini we iş ösüşini ýokarlandyryp biler.

4. Kömekçi tigiriň ýüklenmegi we düşürilmegi köp taraply dizaýn diňe bir fiziki çykdajylary azaltman, eýsem enjamlaryň çaknyşmagyny we zeperlenmegini hem azaldýar.

5. Tüssäni aýyrmagyň merkezi dizaýny, kesilende emele gelen tüsse we tozan, merkezi howanyň üsti bilen daşardan çykarylýar, bu içerdäki howanyň hapalanmagyny netijeli azaldýar we operatory tozan bölejikleriniň dem almagyndan has adamkärçilikli goraýar.

6. Seredilen planşet dizaýny, planşetiň güýjüni has gowulaşdyryp, kesiş täsirini gowulandyryp biler.

7. Garaşsyz iýmitlenmek bilen aýlanýan şah zähmeti we güýji tygşytlaýar.Enjam has köptaraply, diňe bir tekiz metal plitalary kesip bilmän, tegelek turbalary we inedördül turbalary hem kesip biler, hakykatdanam bir enjamda köp ulanylyşyna ýeter.

Arza

Metal üçin lazer kesiji maşyn üçin ulanylýan materiallar
Süýümli lazer kesiji enjamlar poslamaýan polat list, ýumşak polat plastinka, uglerod polat list, garyndy polat plastinka, bahar polat list, demir plastinka, galvanizli demir, galvanizli örtük, alýumin plastinka, mis örtük, bürünç plastinka, bürünç plastinka bilen metal kesmek üçin amatlydyr. , Altyn tabak, Kümüş tabak, Titan plastinka, metal list, metal plastinka, turbalar we turbalar we ş.m.

Programma pudagy
Süýümli lazer kesiji maşyn Billboard, Mahabat, alamatlar, bellik, metal harplar, LED hatlar, aşhana enjamlary, mahabat hatlary, metaldan gaýtadan işlemek, metal bölekleri we bölekler, demir önümleri, şassi, gaplar we şkaflar gaýtadan işlemek, metal senetleri, metal önümçiliginde giňden ulanylýar. Sungat enjamlary, Lift paneli kesmek, enjamlar, awtoulag bölekleri, äýnek çarçuwasy, elektron bölekleri, at ýazgylary we ş.m.

Kesmek ukyby
0,5 ~ 14mm uglerod polat, 0,5 ~ 10mm poslamaýan polat, galvanizli plastinka kesmekde ýörite ulanylýar
lektor-galvanizli polat, kremniý polat, 0,5 ~ 3mm alýumin garyndysy, 0,5 ~ 2mm bürünç we gyzyl mis we ş.m. inçe metal list (Lazer markany aýratynlaşdyrylýar, 1000w-6000w-den güýç güýji)

Esasy konfigurasiýa

Model UF-C3015R
Iş meýdany 3000 * 1500mm
Turbanyň iň uzynlygy (Görnüş) 3000mm (ýa-da) 6000mm
Turbanyň çäkleri (Custöriteleşdirilen) Tegelek turba: Φ20mm ~ 20120mm;
Kwadrat turba: Φ20mm ~ 210mm;
Tegelek turba: Φ20mm ~ 50350mm;
Lazer görnüşi Süýüm lazer generatory
Lazer güýji (islege görä) 1000 ~ 4000W
Geçiriş ulgamy Motor we gantry, rack & pinion goşa hyzmat ediň
Iň ýokary tizlik ± 0.03mm / 1000mm
Turbalary kesmek ulgamy (islege görä) hawa
Iň ýokary tizlik 60m / min
Iň ýokary tizlenme 1.2G
Positionerleşiş takyklygy ± 0.03mm / 1000mm
Çekiş takyklygy ± 0.02mm / 1000mm
Grafiki format goldaýar CAD, DXF (we ş.m.)
Elektrik üpjünçiligi 380V / 50Hz / 60Hz

Biziň hyzmatymyz

1. Satyn almak hyzmaty
“Foster LASER” -iň ýöriteleşdirilen we netijelilik boýunça iş topary bar. Eger lazer enjamynda täze bolsaňyz, size ähli iş barada ýöriteleşdirilen teklip bereris.

2. ippingük daşama hyzmaty
“Foster LASER” -iň diňe alyjynyň harytlary üçin eltip bermegi meýilleşdirýän ýöriteleşdirilen we garaşsyz bölümi bar. Işçiler T / T, L / C elementlerini gowy bilýärler. Eksport edilen resminamalaryň hemmesi ajaýyp bolup biler.

3. Gurmak hyzmaty
Gurnama hyzmatlary “Foster LASER” kompaniýasynyň ähli maşynlary bilen elýeterlidir. Tehniki enjamy gurnamak we taýýarlamak üçin Alyjynyň zawodyna ibereris.

4. Müşderileri taýýarlamak hyzmaty
“Foster Laser” alyja maşyn işlemegi öwrenmek üçin zawodymyza öz tehnikini iberip biljekdigini maslahat berýär. Foster LASER kompaniýasynyň tehnigi okuwçylara el öwreder we öwreder.
maşyny özi dolandyryp bilýänçä el.

5.Satyş hyzmatyndan soň
“Foster LASER” maşynlary sarp edilýän böleklerden başga wagtyň iki ýyl bolmagyny kepillendirýär;

Sorag-jogap

1-nji sorag: Işçilerimiz enjamy işledip bilmeýärler, işgärleri nädip taýýarlamaly?

A1: Maşynyň öwrediji wideosyny we 24 sagat onlaýn hyzmatyny ibereris, mugt okuw hyzmatyny hem goldaýarys, inersenerler işçileriňizi gapy-gapy isleseňiz 1-3 gün zawodymyzda mugt türgenleşdirip bilerler. hyzmat, 48 sagadyň içinde ýerli hyzmaty tertipläp bileris

2-nji sorag: Haýsynyň maňa laýykdygyny bilemok?

A2: Maňa aýdyň
1) Siziň materiallaryňyz
2) materialyňyzyň iň uly ululygy
3) Iň ýokary kesilen galyňlyk
4) Meşhur kesilen galyňlyk

3-nji sorag: Hytaýa gitmek meniň üçin amatly däl, ýöne zawodda maşynyň ýagdaýyny göresim gelýär.Näme etmeli?

A3: Önümçiligi wizuallaşdyrmak hyzmatyny goldaýarys.Soragyňyza ilkinji gezek jogap beren satuw bölümi, indiki işiňiz üçin jogapkärçilik çeker.Maşynyň önümçiliginiň gidişini barlamak ýa-da isleýän suratlaryňyzy we wideolaryňyzy ibermek üçin zawoda gitmek üçin onuň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Mugt nusga hyzmatyny goldaýarys.

4-nji sorag: Näme üçin maşynyň bahasy süýüm çeşmesini öz içine almaýar?

A4: Dürli müşderiler, dürli talaplar we köp dürli lazer güýji islege bagly bolup biler, şonuň üçin bahany süýümli çeşme böleklerini goşmaýarys.

5-nji sorag: Alanymdan soň nädip ulanmalydygyny bilemok Ora-da ulanylanda kynçylyk çekýärin, nädip etmeli?

A5:
1) Suratlar we CD bilen jikme-jik ulanyjy gollanmasy bar, ädimme-ädim öwrenip bilersiňiz. Maşynda täzelenme bar bolsa, aňsat öwrenmek üçin ulanyjy gollanma her aý täzelenýär.
2) Ulanyş wagtynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, başga bir ýerde biz tarapyndan çözüljek meseläni çözmek üçin tehnikimiz gerek.Teamhli kynçylyklaryňyz gutarýança topar tomaşaçy / Whatsapp / E-poçta / Telefon / Skype bilen kamera bilen üpjün edip bileris. Gerek bolsaňyz gapy hyzmatyny hem berip bileris.

Esasy bölekler

1

KAST-DEMIR Krowaty, ANTI-WIBRASI, A, DURMUŞ, DEFORMASI NOA ýok
* Esasy ramka, deformasiýa bolmazdan uzak möhletli durnuklylygy üpjün etmek üçin ähli polat plitalar bilen kebşirlenen gantry gurluşyny kabul edýär
* Krowat ýokary gyzgynlyk peçinde ýokary temperaturada ýapylýar
* Krowat, bir gezek import edilýän gantry degirmeni arkaly emele gelýär
* Gantry rack goşa gollanma demir ýoluny, goşa sero sürüjiniň gurluşyny ulanmak
* Y okunyň şöhlesiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyryň
* Y okunyň şöhle hereketiniň ýokary takyklygyny we ýokary dinamiki öndürijiligini üpjün ediň
* Y okunyň şöhlesi ýokary tizlikde işleýär we gazyň sarp edilişini ep-esli azaldýar

Reýkus süýümli lazer
1.Elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi 30% -e çenli.
2. Ajaýyp şöhläniň hili, ýokary energiýa dykyzlygy we ygtybarlylygy, giň modulýasiýa ýygylygy;
3. 100,000 sagat ömri, mugt hyzmat etmek;Az energiýa sarp etmek, adaty CO2 maşynynyň diňe 20% -30%.

2
3

RAYTOOLS AWTO-FOKUS LASER KESEL Kellesi
* AWTOFOKUS: Serw motorynyň oturdylan hereketlendiriji bölüminiň üsti bilen fokus linzasy fokus aralygyndaky ýagdaýy awtomatiki üýtgetmek üçin çyzykly mehanizm bilen hereket edýär.Ulanyjy galyň plastinkanyň çalt deşilmegini we dürli materiallaryň awtomatiki kesilmegini tamamlamak üçin programma arkaly üznüksiz ýakynlaşdyryp biler.* TERJIME EDIP BOLANOK lazeriň kellesini uzak wagtlap durnukly işlediň

Alýumin toplumlaýyn şöhle guýuň
Structurehli gurluş, emeli garramakdan we gaty ergin bejergisinden soň polat örtükden ýasalýar, şonuň üçin şöhläniň berkligi, ýeriň hili, bitewiligi we beýleki öndürijiligi ajaýyp bolar.Şol bir wagtyň özünde, takyklygy kanagatlandyrmak şertinde her dürli grafikanyň ýokary tizlikli kesilmegine ýetip bilýän ýokary çeýeligiň aýratynlyklary bar.

4
5

GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER
* Gollanma demir we teker ± 0.02mm takyklygy bilen takyk kollimator bilen kalibrlenýär
* Taýwan YYC tekjesini ulanyp, her tarapdan üwüriň.Çukuryň üýtgemezligi üçin ýerleşdiriji pin dizaýny bar
* Taýwan HIWIN ýol görkeziji demirýoluny ulanyň we ýol görkezijisiniň süýşmeginiň öňüni almak üçin obli basyş blok dizaýnyny ulanyň

Japanaponiýa kaaskawa servo hereketlendirijileri we sürüjisi.

6
7

Japanaponiýadan getirilen ýokary takyklykly ASG dişli motor

Suw sowadyşyna gözegçilik ulgamy:
Süýümli lazer we lazer kellesi, hatda ýokary temperaturada işleýän bolsa, lazer maşynynyň durnukly güýjüniň, ýokary netijeliliginiň we çalt işlemeginiň üpjün edilmegi üçin çalt sowadylyp bilner. Suw ýok bolsa ýa-da tersine suw akmasa, suw duýduryşy we awtomatiki gorag ulgamy ýok. ugry, duýduryş duýduryşy bolar we işlemegi bes eder, süýümli lazeriň iş ömrüni netijeli gorap biler.

8
9
11

Cypcut professional kesiş ulgamy. Operasiýa ulgamy grafiki kesişiň akylly ýerleşişini amala aşyryp biler we birnäçe grafikanyň importyny goldap biler, kesiş sargytlaryny awtomatiki usulda optimizirläp, gyralaryny akylly we awtomatiki ýerleşdirer.Dolandyryş ulgamy iň oňat logiki programmirleme we programma üpjünçiliginiň özara täsirini kabul edýär, ajaýyp iş tejribesini üpjün edýär, metaldan peýdalanmagy netijeli güýçlendirýär we galyndylary azaldýar.Pleönekeý we çalt işleýiş ulgamy, täsirli we takyk kesiş görkezmeleri, ulanyjynyň tejribesini netijeli ýokarlandyrýar.

Aýlanýan enjam

12
14
31
15

Önümiň görkezilişini ediň

21
1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň