Cnc alýumin süýümli lazer kesiji maşyn senagat lazer enjamlary

Gysga düşündiriş:

Süýümli lazer kesiji maşyn, çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanyp, lazer kesiji maşyn.Süýüm lazeri, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstünde ultra-inçe fokus nokady bilen ýagtylandyrylan meýdany derrew eremek we buglamak üçin halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

(1).Ridokary berklik agyr şassi, ýokary tizlikli kesiş prosesinde döreýän titremäni azaldýar.
(2).“Gantry” goşa hereketlendiriji gurluş, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýan Germaniýa rack we dişli geçiriş ulgamy bilen.
(3).Düwürtik ýaýyň kesiş tizligini çaltlaşdyrýan çäksiz aalizden soň ýokary öndürijilikli guýma alýumin zynjyr demir ýoly.
(4).Highokary takyklyk, çalt tizlik, dar çyzyk, iň az ýylylyga täsir edýän zona, tekiz kesilen ýer we burun ýok.
(5).Lazer kesýän kellesi materialyň ýüzüne degmeýär we iş bölegini çyzmaýar.
(6).Çukur iň dar, ýylylyga täsir edýän zona iň kiçi, iş böleginiň ýerli deformasiýasy gaty az we mehaniki deformasiýa ýok.
(7).Gowy gaýtadan işlemegiň çeýeligi bar, islendik nagşy gaýtadan işläp bilýär we turbalary we beýleki profilleri kesip bilýär.
(8).Deformasiýa däl kesiş polat plitalar, poslamaýan polat, alýumin garyndy plitalary we gaty erginler ýaly islendik gatylyk materiallarynda ýerine ýetirilip bilner.

Arza

Metal üçin lazer kesiji maşyn üçin ulanylýan materiallar
Süýümli lazer kesiji enjamlar poslamaýan polatdan ýasalan polotnoý, ýumşak polat plastinka, uglerod polat list, garyndy polat plastinka, bahar polat list, demir plastinka, galvanizli demir, galvanizli örtük, alýumin plastinka, mis örtük, bürünç plastinka bilen metal kesmek üçin amatlydyr. , Altyn tabak, Kümüş tabak, Titan plastinka, metal list, metal plastinka, turbalar we turbalar we ş.m.

Programma pudagy
Süýümli lazer kesiji maşyn, Billboard, mahabat, alamatlar, bellik, metal hatlar, LED hatlar, aşhana enjamlary, mahabat hatlary, metaldan işlemek, metal bölekleri we bölekler, demir önümleri, şassi, gaplar we şkaflar gaýtadan işlemek, metal senetleri, metal önümçiliginde giňden ulanylýar. Sungat enjamlary, Lift paneli kesmek, enjamlar, awtoulag bölekleri, äýnek çarçuwasy, elektron bölekleri, at ýazgylary we ş.m.

Kesmek ukyby
0,5 ~ 14mm uglerod polat, 0,5 ~ 10 mm poslamaýan polat, galvanizli plastinka kesmekde ýörite ulanylýar
lektor-galvanizli polat, kremniý polat, 0,5 ~ 3mm alýumin garyndysy, 0,5 ~ 2mm bürünç we gyzyl mis we ş.m. inçe metal list (Lazer markany aýratynlaşdyrylýar, 1000w-6000w-den güýç güýji)

Esasy konfigurasiýa

Model UF-C3015 UF-C1325 UF-C4020
Iş meýdany 3000 * 1500mm 1300 * 2500mm 4000 * 2000
Turbanyň iň uzynlygy (Görnüş) 3000mm (ýa-da) 6000mm
Turbanyň çäkleri (Custöriteleşdirilen) Tegelek turba: Φ20mm ~ 20120mm;
Kwadrat turba: Φ20mm ~ 20120mm;
Tegelek turba: Φ20mm ~ 50350mm;
Lazer görnüşi Süýümli lazer generatory
Lazer güýji (islege görä) 1000 ~ 4000W
Geçiriş ulgamy Motor we gantry, rack & pinion-a iki gezek hyzmat ediň
Iň ýokary tizlik ± 0.03mm / 1000mm
Turbalary kesmek ulgamy (islege görä) hawa
Iň ýokary tizlik 60m / min
Iň ýokary tizlenme 1.2G
Positionerleşişiň takyklygy ± 0.03mm / 1000mm
Repozisiýanyň takyklygy ± 0.02mm / 1000mm
Grafiki format goldaýar CAD, DXF (we ş.m.)
Elektrik üpjünçiligi 380V / 50Hz / 60Hz
1

Biziň hyzmatymyz

1. Satuwdan öňki hyzmat:
* Sorag we maslahat goldawy.
* Synag goldawynyň nusgasy.
* Zawodymyzy görüň.
2. Satuwdan soňky hyzmat:
* Maşyn böleklerinde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, ähli enjam enjamlaryna üç ýyl kepillik, köne enjam böleklerini mugt üýtgedip bileris.
* Üç ýyl kepillik möhletinden geçiň, enjamyň böleklerinde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, täze enjam böleklerini bahasy bilen hödürläp bileris we ýük daşamak üçin hem tölemeli.
* Çagyryş, e-poçta arkaly 24 sagat tehniki goldaw hödürleýäris.
* Tehniki enjamyňyz, soragyňyz bar bolsa size onlaýn uzakdaky gollanma berip biler (Skype / MSN / Näme programma / viber / Tel / Etc).
* Maşyn gowşurylmazdan ozal düzedildi, operasiýa diski eltilişe goşulýar. Başga soraglar bar bolsa, haýyş edýärin.
* Programma üpjünçiligini gurmak, işlemek we enjamy ulanmak we hyzmat etmek üçin el bilen görkezme we CD (Gollanma wideo) bar.
3.UBO CNC, alyjydan işleýänler enjamy adaty we aýratynlykda işledýänçä, dünýäniň ähli müşderileri üçin mugt tehniki okuw berýär.Esasan okuw aşakdakylardyr:
* Dolandyryş programma üpjünçiliginiň işleýşi üçin okuw.
* Enjamyň kadaly işlemegi / öçürilmegi üçin okuw.
* Tehniki parametrleri, şeýle hem olaryň sazlaýyş aralyklaryny görkezmek.
* Enjam üçin gündelik arassalaýyş we tehniki hyzmat.
* Umumy enjam meseleleriniň çözgütleri.
* Gündelik önümçilik wagtynda beýleki soraglar we tehniki teklipler üçin okuw.
4. Okuw aşakdaky usullar bilen işlenip bilner:
* Müşderileriň işçileri iň ussat hünär okuwyny almak üçin zawodymyza gelip bilerler.
* Müşderileriň ýurduna inersenerleri iberip, müşderileriň maksatly zawodynda işleýänler üçin tälim berip bileris. Şeýle-de bolsa, iýmit we ýaşaýyş jaýy ýaly biletler we gündelik sarp ediş müşderiler tarapyndan üpjün edilmelidir.
* Team-viewer, Skype we beýleki gyssagly aragatnaşyk programmalary ýaly internet gurallary arkaly uzakdan okuw.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Meniň üçin iň gowy enjamy nädip alyp bilerin?

Maşynymyzyň islegiňizi kanagatlandyryp biljekdigine ýa-da ýokdugyna göz ýetirmek üçin iş materialyňyzy, jikme-jik işiňizi surat ýa-da vedio arkaly aýdyp bilersiňiz.Soň bolsa, tejribämize baglylykda iň gowy modeli berip bileris.

2-nji sorag: Bu enjamy ilkinji gezek ulananym, işlemek aňsatmy?

Iňlis dilinde gollanma we ugrukdyryjy vedio ibereris, bu enjamy nädip işlemelidigini öwredip biler.Ony nädip ulanmalydygyny öwrenip bilmeseňiz, "Teamviewer" onlaýn kömek programma üpjünçiligi arkaly size kömek edip bileris. Ora-da telefon, e-poçta ýa-da başga aragatnaşyk ýollary arkaly gürleşip bileris.

3-nji sorag: Bu model meniň üçin laýyk däl, sizde has köp model barmy?

Hawa, köp modelleri üpjün edip bileris..

4-nji sorag: Maşyn döwülse kepillik näme?

Enjamyň bir ýyl kepilligi bar.Umuman aýdylanda, bozulsa, müşderimiziň pikirine görä, tehnikimiz nämäniň bolup biljekdigini kesgitlär.Meseleler hiliň näsazlygy sebäpli ýüze çykýan bolsa, sarp edilýän böleklerden başga bölekler mugt çalşylar.

5-nji sorag: Iberilenden soň resminamalar nähili?Getirmegiň wagty näçe wagt?

Iberilenden soň, ähli asyl resminamalary size e-poçta ýa-da DHL arkaly, şol sanda gaplama sanawy, täjirçilik hasap-fakturasy, B / L we müşderileriň talap edişi ýaly beýleki şahadatnamalar bilen ibereris.
Adaty maşynlar üçin 5-10 gün bolýar;Müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda standart däl maşynlar we ýöriteleşdirilen maşynlar üçin 15-30 gün gerek bolar.

6-njy sorag: Töleg nähili?

Telegraf geçirişi (T / T) resmi kompaniýamyzyň bank hasaby ýa-da Western Union (WU) ýa-da alibaba söwda ätiýaçlandyryş sargyt tölegi arkaly

7-nji sorag: Maşynlar üçin iberiş gurnaýarsyňyzmy?

Hawa, EXW bahasy üçin zawodymyzdan maşyn almak gaty gymmat, içerki ýük daşamak bahasyny goşmak bilen maşynlary Hytaýyň deňiz portunyň ammaryna iberip bileris.
FOB ýa-da CIF bahasy üçin, size iberiş taýýarlarys.

8-nji sorag: Eger enjam meniň ýerimde kynçylyk çekýän bolsa, nädip edip bilerin?

Maşynlarda "adaty ulanylyşda" haýsydyr bir mesele bar bolsa, kepillik möhletinde size mugt bölekleri iberip bileris.

9-njy sorag: Süýümli lazerimiz barada sorag ibermezden ozal, aşakdaky maglumatlary bermegiňiz has gowudyr.

1) Siziň metal ýa-da metal däl material ölçegiňiz.Sebäbi zawodymyzda iş meýdanyna görä dürli modellerimiz bar.
2) Siziň materiallaryňyz.Metal / akril / faner / MDF?
3) nagyşlamak ýa-da kesmek isleýärsiňizmi?
Kesilen bolsa, kesýän galyňlygyňyzy aýdyp bilersiňizmi?Dürli kesiş galyňlygy dürli lazer turba güýji we lazer güýji üpjün edijisine mätäç.

Esasy bölekler

1

KAST-DEMIR Krowaty, ANTI-WIBRASI, A, DURMUŞ, DEFORMASI NOA ýok
* Esasy çarçuwada, deformasiýa bolmazdan uzak möhletli durnuklylygy üpjün etmek üçin ähli polat plitalar bilen kebşirlenen gantry gurluşy kabul edilýär
* Krowat ýokary gyzgynlyk peçinde ýokary temperaturada ýapylýar
* Krowat bir gezek import edilýän gantry degirmeni arkaly emele gelýär
* Gantry rack goşa gollanma demir ýoluny, goşa sero sürüjiniň gurluşyny ulanmak
* Y okunyň şöhlesiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyryň
* Y okunyň şöhle hereketiniň ýokary takyklygyny we ýokary dinamiki öndürijiligini üpjün ediň
* Y okunyň şöhlesi ýokary tizlikde rahat işleýär we gazyň sarp edilişini ep-esli azaldýar

Reýkus süýümli lazer
1.Elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi 30% -e çenli.
2. Ajaýyp şöhläniň hili, ýokary energiýa dykyzlygy we ygtybarlylygy, giň modulýasiýa ýygylygy;
3. 100,000 sagat ömri, mugt hyzmat etmek;Az energiýa sarp etmek, adaty CO2 enjamynyň diňe 20% -30%.

2

Cypcut professional kesiş ulgamy. Operasiýa ulgamy, grafikany kesmegiň akylly ýerleşişini amala aşyryp biler we köp grafikanyň importyny goldaýar, kesiş sargytlaryny awtomatiki usulda optimallaşdyrýar, gyralaryny akylly we awtomatiki ýerleşdirýär.Dolandyryş ulgamy iň oňat logiki programmirleme we programma üpjünçiliginiň özara täsirini kabul edýär, ajaýyp iş tejribesini üpjün edýär, metaldan peýdalanmagy netijeli güýçlendirýär we galyndylary azaldýar.Pleönekeý we çalt işleýiş ulgamy, täsirli we takyk kesiş görkezmeleri, ulanyjynyň tejribesini netijeli ýokarlandyrýar.

3

RAYTOOLS AWTO-FOKUS LASER KESEL Kellesi
* AWTOFOKUS: Serw motorynyň gurnalan hereketlendiriji bölüminiň üsti bilen fokus linzasy fokus aralygyndaky ýagdaýy awtomatiki üýtgetmek üçin çyzykly mehanizm bilen hereket edýär.Ulanyjy galyň plastinkanyň çalt deşilmegini we dürli materiallaryň awtomatiki kesilmegini tamamlamak üçin programma arkaly üznüksiz ulaldyp biler.* TERJIME EDIP BOLANOK lazeriň kellesini uzak wagtlap durnukly işlediň

Alýumin toplumlaýyn şöhle guýuň
Structurehli gurluş, emeli garramakdan we gaty ergin bejergisinden soň gutarýan polatdan ýasalan guýmadan ýasalýar, şonuň üçin şöhläniň berkligi, ýeriň hili, bitewiligi we beýleki öndürijiligi ajaýyp bolar.Şol bir wagtyň özünde, takyklygy kanagatlandyrmak şertinde her dürli grafikanyň ýokary tizlikli kesilmegine ýetip bilýän ýokary çeýeligiň aýratynlyklary bar.

4
5

GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER
* Gollanma demir ýoly we teker ± 0.02mm takyklygy bilen takyk kollimator bilen kalibrlenýär
* Taýwan YYC tekjesini ulanyp, her tarapdan üwüriň.Çukuryň üýtgemeginiň öňüni almak üçin pozisiýa dizaýny bar
* Taýwan HIWIN gollanma demir ýoluny ulanyň we ýol görkeziji demirýoluň süýşmeginiň öňüni almak üçin obli basyş blok blok dizaýnyny ulanyň

Japanaponiýa kaaskawa servo hereketlendirijileri we sürüjisi.

6
7

Japanaponiýadan getirilýän ýokary takyklykly ASG dişli motor

Suw sowadyşyna gözegçilik ulgamy:
Süýümli lazer we lazer kellesi, hatda ýokary temperaturada işleýän bolsa, lazer maşynynyň durnukly güýjüne, ýokary netijeliligine we çalt işlemegine göz ýetirmek üçin çalt sowadylyp bilner. Diňe suw ýok bolsa ýa-da tersine suw akmasa, suw duýduryşy we awtomatiki gorag ulgamy ýok. ugry, duýduryş duýduryşy bolar we işlemegi bes eder, süýümli lazeriň iş ömrüni netijeli gorap biler.

8
9
11

Cypcut professional kesiş ulgamy. Operasiýa ulgamy, grafikany kesmegiň akylly ýerleşişini amala aşyryp biler we köp grafikanyň importyny goldaýar, kesiş sargytlaryny awtomatiki usulda optimallaşdyrýar, gyralaryny akylly we awtomatiki ýerleşdirýär.Dolandyryş ulgamy iň oňat logiki programmirleme we programma üpjünçiliginiň özara täsirini kabul edýär, ajaýyp iş tejribesini üpjün edýär, metaldan peýdalanmagy netijeli güýçlendirýär we galyndylary azaldýar.Pleönekeý we çalt işleýiş ulgamy, täsirli we takyk kesiş görkezmeleri, ulanyjynyň tejribesini netijeli ýokarlandyrýar.

Önümiň görkezilişini ediň

31
21

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň