Cnc Alýumin süýümli lazer kesiji maşyn senagat lazer enjamlary

Gysga düşündiriş:

Süýümli lazer kesiji maşyn, çeşme hökmünde süýümli lazer generatoryny ulanýan lazer kesiji maşyn.Süýümli lazer, ýokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarýan we iş böleginiň üstündäki ultra-inçe fokus nokady bilen ýagtylandyrylan meýdany derrew eremek we buglamak üçin halkara derejesinde öndürilen süýümli lazeriň täze görnüşidir.Bu ýeri CNC maşyn ulgamy herekete getirýär, şöhlelendiriji pozisiýa, çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen awtomatiki kesmegi amala aşyryp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

(1).Speedokary berklik agyr şassi, ýokary tizlikli kesiş prosesinde emele gelen titremäni azaldýar.
(2).“Gantry” goşa hereketlendiriji gurluşy, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýan Germaniýa rack we dişli geçiriş ulgamy bilen.
(3).Öýjükli ýaýyň kesiş tizligini çaltlaşdyrýan çäksiz aalizden soň ýokary öndürijilikli guýma alýumin ýol görkezijisi.
(4).Highokary takyklyk, çalt tizlik, dar çyzyk, iň az ýylylyga täsir edýän zona, tekiz kesilen ýer we gabyk ýok.
(5).Lazer kesýän kellesi materialyň ýüzüne degmeýär we iş bölegini çyzmaýar.
(6).Çukur iň dar, ýylylyga täsir edýän zona iň kiçidir, iş böleginiň ýerli deformasiýasy gaty az we mehaniki deformasiýa ýok.
(7).Gowy gaýtadan işlemegiň çeýeligi bar, islendik nagşy gaýtadan işläp bilýär we turbalary we beýleki profilleri kesip bilýär.
(8).Deformasiýa däl kesiş polat plitalar, poslamaýan polat, alýumin garyndy plitalary we gaty erginler ýaly gatylyk materiallarynda ýerine ýetirilip bilner.

Arza

Metal üçin lazer kesiji maşyn üçin ulanylýan materiallar
Süýümli lazer kesiji enjamlar poslamaýan polat list, ýumşak polat plastinka, uglerod polat list, garyndy polat plastinka, bahar polat list, demir plastinka, galvanizli demir, galvanizli örtük, alýumin plastinka, mis örtük, bürünç plastinka, bürünç plastinka bilen metal kesmek üçin amatlydyr. , Altyn tabak, Kümüş tabak, Titan plastinka, metal list, metal plastinka, turbalar we turbalar we ş.m.

Programma pudagy
Süýümli lazer kesiji maşyn Billboard, Mahabat, alamatlar, bellik, metal harplar, LED hatlar, aşhana enjamlary, mahabat hatlary, metaldan gaýtadan işlemek, metal bölekleri we bölekler, demir önümleri, şassi, gaplar we şkaflar gaýtadan işlemek, metal senetleri, metal önümçiliginde giňden ulanylýar. Sungat enjamlary, Lift paneli kesmek, enjamlar, awtoulag bölekleri, äýnek çarçuwasy, elektron bölekleri, at ýazgylary we ş.m.

Kesmek ukyby
0,5 ~ 14mm uglerod polat, 0,5 ~ 10mm poslamaýan polat, galvanizli plastinka kesmekde ýörite ulanylýar
lektor-galvanizli polat, kremniý polat, 0,5 ~ 3mm alýumin garyndysy, 0,5 ~ 2mm bürünç we gyzyl mis we ş.m. inçe metal list (Lazer markany aýratynlaşdyrylýar, 1000w-6000w-den güýç güýji)

Esasy konfigurasiýa

Model UF-C3015 UF-C1325 UF-C4020
Iş meýdany 3000 * 1500mm 1300 * 2500mm 4000 * 2000
Turbanyň iň uzynlygy (Görnüş) 3000mm (ýa-da) 6000mm
Turbanyň çäkleri (Custöriteleşdirilen) Tegelek turba: Φ20mm ~ 20120mm;
Kwadrat turba: Φ20mm ~ 20120mm;
Tegelek turba: Φ20mm ~ 50350mm;
Lazer görnüşi Süýüm lazer generatory
Lazer güýji (islege görä) 1000 ~ 4000W
Geçiriş ulgamy Motor we gantry, rack & pinion goşa hyzmat ediň
Iň ýokary tizlik ± 0.03mm / 1000mm
Turbalary kesmek ulgamy (islege görä) hawa
Iň ýokary tizlik 60m / min
Iň ýokary tizlenme 1.2G
Positionerleşiş takyklygy ± 0.03mm / 1000mm
Çekiş takyklygy ± 0.02mm / 1000mm
Grafiki format goldaýar CAD, DXF (we ş.m.)
Elektrik üpjünçiligi 380V / 50Hz / 60Hz
1

Biziň hyzmatymyz

1. Öň satuw hyzmaty:
* Sorag we maslahat goldawy.
* Synag goldawynyň nusgasy.
* Zawodymyzy görüň.
2. Satuwdan soň hyzmat:
* Maşyn böleklerinde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, ähli enjam enjamlaryna üç ýyl kepillik, köne enjam böleklerini täzelerine mugt üýtgedip bileris.
* Maşyn böleklerinde haýsydyr bir kynçylyk bar bolsa, üç ýyl kepillik möhletinden geçiň, bahanyň bahasy bilen täze enjam böleklerini hödürläp bileris we ýük daşama çykdajylarynyň hemmesini tölemeli.
* Jaň, e-poçta arkaly 24 sagat tehniki goldaw hödürleýäris.
* Tehniki işgärimiz, soragyňyz bar bolsa size onlaýn uzakdaky gollanma berip biler (Skype / MSN / Näme programma / viber / Tel / Etc).
* Maşyn gowşurylmazdan ozal düzedildi, operasiýa diski eltip berilýär. Başga soraglar bar bolsa, maňa haýyş edýärin.
* Programma üpjünçiligini gurmak, işlemek we enjamy ulanmak we hyzmat etmek üçin el bilen görkezme we CD (Gollanma wideolary) bar.
3.UBO CNC, alyjydan işleýänler enjamy adaty we aýratynlykda işledýänçä, dünýädäki ähli müşderiler üçin mugt tehniki okuw berýär.Esasan okuw aşakdakylar:
* Dolandyryş programma üpjünçiliginiň işleýşi üçin okuw.
* Enjamyň kadaly işlemegi / öçürilmegi üçin okuw.
* Tehniki parametrleri, şeýle hem olaryň sazlaýyş aralyklaryny görkezmek.
* Enjam üçin gündelik arassalamak we tehniki hyzmat.
* Umumy enjam meseleleriniň çözgütleri.
* Gündelik önümçilik wagtynda beýleki soraglar we tehniki teklipler üçin okuw.
4. Okuw aşakdaky usullar bilen işlenip bilner:
* Müşderileriň işçileri iň ökde hünär öwrenmek üçin zawodymyza gelip bilerler.
* Müşderileriň ýurduna inersener iberip, müşderileriň maksatly zawodynda işleýänler üçin tälim alyp bileris. Şeýle-de bolsa, biletler we iýmit we ýaşaýyş jaýy ýaly gündelik sarp ediş müşderiler tarapyndan berilmelidir.
* Topar-tomaşaçy, Skype we beýleki gyssagly aragatnaşyk programmalary ýaly internet gurallary arkaly uzakdan okuw.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Meniň üçin iň gowy enjamy nädip alyp bilerin?

Maşynymyzyň islegiňizi kanagatlandyryp biljekdigine ýa-da ýokdugyna göz ýetirmek üçin iş materialyňyzy, surat ýa-da vedio arkaly jikme-jik işiňizi aýdyp bilersiňiz.Soň bolsa, tejribämize baglylykda iň gowy modeli berip bileris.

2-nji sorag: Bu maşyny ilkinji gezek ulananym, işlemek aňsatmy?

Iňlis dilinde gollanma we ugrukdyryjy vedio ibereris, bu enjamy nädip dolandyrmalydygyny öwredip biler.Ony nädip ulanmagy öwrenip bilmeseňiz, "Teamviewer" onlaýn kömek programma üpjünçiligi arkaly size kömek edip bileris. Ora-da telefon, e-poçta ýa-da başga aragatnaşyk ýollary arkaly gürleşip bileris.

3-nji sorag: Bu model meniň üçin laýyk däl, has köp modeliňiz barmy?

Hawa, köp modelleri üpjün edip bileris..

4-nji sorag: Maşyn döwülse kepillik näme?

Enjamyň bir ýyl kepilligi bar.Umuman aýdylanda, bozulsa, müşderimiziň pikirine görä, tehnik meseläniň nämedigini anyklar.Eger sarp edilýän böleklerden başga bölekler hil näsazlygy sebäpli ýüze çyksa, mugt çalşylar.

5-nji sorag: Iberilenden soň resminamalar nähili?Eltip bermek wagty näçe wagt?

Iberilenden soň, ähli asyl resminamalary size e-poçta ýa-da DHL arkaly ibereris, gaplama sanawy, täjirçilik hasap-fakturasy, B / L we müşderileriň talap edişi ýaly beýleki şahadatnamalar.
Adaty maşynlar üçin 5-10 gün bolar;Müşderiniň aýratyn talaplaryna laýyklykda standart däl maşynlar we ýöriteleşdirilen maşynlar üçin 15-30 gün gerek.

6-njy sorag: Töleg nähili?

Telegraf geçirişi (T / T) resmi kompaniýamyzyň bank hasaby ýa-da Western Union (WU) ýa-da alibaba söwda ätiýaçlandyryş sargyt tölegi arkaly

7-nji sorag: Maşynlar üçin iberiş gurnaýarsyňyzmy?

Hawa, EXW bahasy üçin, zawodymyzdan maşyn almak gaty gymmat, içerki ýük daşamak bahasyny goşup, islendik Hytaý deňiz porty ammaryna maşyn iberip bileris.
FOB ýa-da CIF bahasy üçin, size iberiş taýýarlarys.

8-nji sorag: Eger enjamda meniň ýerimde problema bar bolsa, nädip edip bilerin?

Maşynlarda "adaty ulanyşda" haýsydyr bir mesele bar bolsa, kepillik döwründe size mugt bölekleri iberip bileris.

9-njy sorag: Süýümli lazerimiz barada sorag ibermezden ozal, maňa aşakdaky maglumatlary bermegiňiz has gowudyr.

1) metal ýa-da metal däl material ölçegiňiz.Sebäbi zawodymyzda iş meýdanyna görä dürli modellerimiz bar.
2) Siziň materiallaryňyz.Metal / akril / kontrplak / MDF?
3) nagyşlamak ýa-da kesmek isleýärsiňizmi?
Kesilen bolsa, kesýän galyňlygyňyzy aýdyp bilersiňizmi?Dürli kesiş galyňlygy dürli lazer turba güýji we lazer güýji üpjün edijisine mätäç.

Esasy bölekler

1

KAST-DEMIR Krowaty, ANTI-WIBRASI, A, DURMUŞ, DEFORMASI NOA ýok
* Esasy ramka, deformasiýa bolmazdan uzak möhletli durnuklylygy üpjün etmek üçin ähli polat plitalar bilen kebşirlenen gantry gurluşyny kabul edýär
* Krowat ýokary gyzgynlyk peçinde ýokary temperaturada ýapylýar
* Krowat, bir gezek import edilýän gantry degirmeni arkaly emele gelýär
* Gantry rack goşa gollanma demir ýoluny, goşa sero sürüjiniň gurluşyny ulanmak
* Y okunyň şöhlesiniň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyryň
* Y okunyň şöhle hereketiniň ýokary takyklygyny we ýokary dinamiki öndürijiligini üpjün ediň
* Y okunyň şöhlesi ýokary tizlikde işleýär we gazyň sarp edilişini ep-esli azaldýar

Reýkus süýümli lazer
1.Elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi 30% -e çenli.
2. Ajaýyp şöhläniň hili, ýokary energiýa dykyzlygy we ygtybarlylygy, giň modulýasiýa ýygylygy;
3. 100,000 sagat ömri, mugt hyzmat etmek;Az energiýa sarp etmek, adaty CO2 maşynynyň diňe 20% -30%.

2

Cypcut professional kesiş ulgamy. Operasiýa ulgamy grafiki kesişiň akylly ýerleşişini amala aşyryp biler we birnäçe grafikanyň importyny goldap biler, kesiş sargytlaryny awtomatiki usulda optimizirläp, gyralaryny akylly we awtomatiki ýerleşdirer.Dolandyryş ulgamy iň oňat logiki programmirleme we programma üpjünçiliginiň özara täsirini kabul edýär, ajaýyp iş tejribesini üpjün edýär, metaldan peýdalanmagy netijeli güýçlendirýär we galyndylary azaldýar.Pleönekeý we çalt işleýiş ulgamy, täsirli we takyk kesiş görkezmeleri, ulanyjynyň tejribesini netijeli ýokarlandyrýar.

3

RAYTOOLS AWTO-FOKUS LASER KESEL Kellesi
* AWTOFOKUS: Serw motorynyň oturdylan hereketlendiriji bölüminiň üsti bilen fokus linzasy fokus aralygyndaky ýagdaýy awtomatiki üýtgetmek üçin çyzykly mehanizm bilen hereket edýär.Ulanyjy galyň plastinkanyň çalt deşilmegini we dürli materiallaryň awtomatiki kesilmegini tamamlamak üçin programma arkaly üznüksiz ýakynlaşdyryp biler.* TERJIME EDIP BOLANOK lazeriň kellesini uzak wagtlap durnukly işlediň

Alýumin toplumlaýyn şöhle guýuň
Structurehli gurluş, emeli garramakdan we gaty ergin bejergisinden soň polat örtükden ýasalýar, şonuň üçin şöhläniň berkligi, ýeriň hili, bitewiligi we beýleki öndürijiligi ajaýyp bolar.Şol bir wagtyň özünde, takyklygy kanagatlandyrmak şertinde her dürli grafikanyň ýokary tizlikli kesilmegine ýetip bilýän ýokary çeýeligiň aýratynlyklary bar.

4
5

GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER, GÖRNÜŞLER
* Gollanma demir we teker ± 0.02mm takyklygy bilen takyk kollimator bilen kalibrlenýär
* Taýwan YYC tekjesini ulanyp, her tarapdan üwüriň.Çukuryň üýtgemezligi üçin ýerleşdiriji pin dizaýny bar
* Taýwan HIWIN ýol görkeziji demirýoluny ulanyň we ýol görkezijisiniň süýşmeginiň öňüni almak üçin obli basyş blok dizaýnyny ulanyň

Japanaponiýa kaaskawa servo hereketlendirijileri we sürüjisi.

6
7

Japanaponiýadan getirilen ýokary takyklykly ASG dişli motor

Suw sowadyşyna gözegçilik ulgamy:
Süýümli lazer we lazer kellesi, hatda ýokary temperaturada işleýän bolsa, lazer maşynynyň durnukly güýjüniň, ýokary netijeliliginiň we çalt işlemeginiň üpjün edilmegi üçin çalt sowadylyp bilner. Suw ýok bolsa ýa-da tersine suw akmasa, suw duýduryşy we awtomatiki gorag ulgamy ýok. ugry, duýduryş duýduryşy bolar we işlemegi bes eder, süýümli lazeriň iş ömrüni netijeli gorap biler.

8
9
11

Cypcut professional kesiş ulgamy. Operasiýa ulgamy grafiki kesişiň akylly ýerleşişini amala aşyryp biler we birnäçe grafikanyň importyny goldap biler, kesiş sargytlaryny awtomatiki usulda optimizirläp, gyralaryny akylly we awtomatiki ýerleşdirer.Dolandyryş ulgamy iň oňat logiki programmirleme we programma üpjünçiliginiň özara täsirini kabul edýär, ajaýyp iş tejribesini üpjün edýär, metaldan peýdalanmagy netijeli güýçlendirýär we galyndylary azaldýar.Pleönekeý we çalt işleýiş ulgamy, täsirli we takyk kesiş görkezmeleri, ulanyjynyň tejribesini netijeli ýokarlandyrýar.

Önümiň görkezilişini ediň

31
21

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň