Cnc şaý-sepleri Kümüş altyn bürünç kesiji süýüm lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

Süýümli lazer bellik enjamy esasan üç bölekden, yrgyldy linzasyndan, bellik kartasyndan, lazer bellik maşynynyň önümçiliginden, süýümli lazer şöhleleriniň hili gowy, çykyş merkezi 1064 nm, beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende 100000 sagatda bütin ömri lazer markirleme maşyny has uzak ýaşaýar, beýleki görnüşlere garanyňda 28% ýokarda elektro-optiki öwrüliş netijeliligi, ägirt artykmaçlygyň 2% 10%, energiýa tygşytlamakda we daşky gurşawy goramakda ajaýyp öndürijilik we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. Süýümli lazer generatory ýokary integrirlenen, ýokary lazer şöhlesine we birmeňzeş güýç dykyzlygyna eýe.Çykyş lazer güýji durnukly.Bu dizaýn, optiki izolýator bilen enjamyň şöhlelendirme garşy ukybyny ýokary derejede ýokarlandyrýar, kölegesi we wirtual açyk hadysasyz alýumin, mis, altyn we kümüş ýaly ýokary şöhlelendiriji materiallara bellik edip bilýär.
 
2. Ösen sanly ýokary tizlikli skaner galvanometrini, gyşarmazdan çalt tizligi, kiçi göwrümi, oňat durnuklylygy we öndürijiligi halkara ösen derejesine ýetdi.
 
3. Modully dizaýn, aýratyn lazer generatory we göteriji, has çeýe, has uly meýdanda we çylşyrymly ýerde bellik edip biler.Içinde howa sowadylýar, ownuk kär, gurmak aňsat.
 
4. Içerki deň-duşlary, oňat duýgur interfeýsi we güýçli dolandyryş ulgamy, bazardaky önümçilik programmalarynyň köpüsiniň islegini kanagatlandyryp bilýän içerki operasiýa ulgamyny kabul ediň.
 
5. Fotoelektrik öwrülişi üçin ýokary netijelilik, ýönekeý işlemek, Gurluşda ykjam, agyr iş gurşawyny goldamak, sarp ediş serişdeleri ýok.
 
6. UF-M220 süýümli lazer bellik enjamy göçme.Kuwwat gutusy we lazer çeşmesini bölüp bolýar.Aňsat transport we ulanyjynyň sahypasynyň giňişligine görä aýratyn görkezilip bilner.

Arza

Takyk gurallar, kompýuter klawiaturalary, awtoulag bölekleri, sanitar-tehniki bölekler, aragatnaşyk enjamlary, lukmançylyk enjamlary, hammam enjamlary, enjam gurallary, goş goş bezegi, elektron bölekleri, öý enjamlary, sagatlar, galyplar, gazetler we möhürler, maglumat matrisi, şaý-sepler, öýjükli telefon klawiaturasy, çelek, aşhana gap-gaçlary, pyçaklar, aşpez, poslamaýan polat önümleri, howa giňişligi enjamlary, integral zynjyr çipleri, kompýuter esbaplary, alamat galyplary, lift enjamlary, sim we kabel, senagat podşipnikleri, gurluşyk materiallary, myhmanhana aşhanasy, harby, turbageçirijiler.
Temmäki senagaty, bio-derman senagaty, likýor senagaty, azyk gaplaýyş, içgi, saglygy goraýyş önümleri, plastik düwmeler, suwa düşülýän enjamlar, wizit kartoçkalary, geýim esbaplary, kosmetika gaplamalary, awtoulag bezegi, agaç, logotipler, belgiler, seriýa belgisi, ştrih kody, PET, ABS, turbageçiriji, mahabat, logotip
Amaly materiallar:
1. metalshli metallar: altyn, kümüş, titanium, mis, garyndy, alýumin, polat, marganes polat, magniý, sink, poslamaýan polat, uglerod polat / ýumşak polat, her dürli garyndy polat, elektrolitik plastinka, bürünç plastinka, galvanizli list, Alýumin, her dürli garyndy plitalary, her dürli list metal, seýrek metallar, örtülen metal, anodlaşdyrylan alýumin we beýleki ýörite ýerüsti bejergisi, alýumin-magniý ergininiň üstündäki kislorodyň bölünmegini elektroplatirlemek;
2. Metal däl: metal däl örtük materiallary, senagat plastmassalary, gaty plastmassalar, rezin, keramika, rezinler, kartonlar, deri, eşikler, agaç, kagyz, pleksiglas, epoksi rezin, akril rezin, doýmadyk poliester rezin materialy

1

Esasy konfigurasiýa

Parametr
Model UF- M220 / 330/110
Lazer güýji 20w / 30w / 50w / 80w
Lazer tolkuny 10.6μm
Şöhläniň hili m2 <6
Gaýtalanýan takyklyk ≤50KHz
Bellik meýdany 110mm * 110mm / 200mm * 200mm / 300mm * 300mm
Iň çalt skaner tizligi 7000mm / s
Çuňlugy bellemek <0.3mm
Min.Ini 0.02mm
Min.Hat 0.025mm
Positionerleşiş takyklygyny täzeden düzmek ± 0,002mm
Jemi güýç ≤2.8KW
Elektrik üpjünçiligi 220v / 50Hz

 

Biziň hyzmatymyz

1.24 / 7 hyzmaty her bir müşderi üçin elýeterlidir.Tehniki soraglar ýa-da kynçylyklar bar bolsa, inersenerlerimiz size kömek eder we telefonda ýa-da onlaýn ýüzbe-ýüz aragatnaşyk arkaly çözgütler berer.

2. Iki ýyl kepillik berilýär.

3. Zerur bolsa gurnamak we taýýarlamak üçin hünärmen işgärler.

4. Aýry-aýry bölekler belli bir satuw mukdaryny wada berýän bolsa, wagtynda üpjün edýär ýa-da käbir inwentarlary edýär.

5. Çalt eltip bermek, gowy satuw bolsa, has amatly we peýdaly bolsa, ýeke-täk agentimize aksiýa etmegi goldarys.

6.Satyşlar gowy bolsa, ýerli ýa-da daş-töwereginde belli sergi ýarmarkalaryny gurarys we ýarmarkadaky wekillerimize doly goldaw bereris.Nusga maşynlarymyzy, katalogymyzy, DVD-leri, gollanmalary we ş.m. üpjün ederis, ähli ýerli müşderiler esasy düzgünimiz bolan ýerli agentimize degişlidir.Iň soňky gowşuryşyň görkezilen prototip bilen deň boljakdygyny wada berýäris.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Bu enjam hakda hiç zat bilemok, haýsy maşyny saýlamaly?

Size laýyk enjamy saýlamaga we çözgüdi paýlaşmaga kömek ederis;haýsy materialy bellejekdigiňizi / oýmaňyzy we MARKING / ENGRAVING çuňlugyny bize paýlaşyp bilersiňiz.

2-nji sorag: Bu enjamy alanymda, ýöne nädip ulanjagymy bilemok.Näme etmeli?

Enjam üçin amaly wideo we gollanma ibereris.Biziň inerenerimiz onlaýn okuw geçirer.Gerek bolsa, inerenerimizi okuw üçin sahypaňyza iberip bileris ýa-da operatory zawodymyza okuw üçin iberip bileris.

3-nji sorag: Bu enjamda käbir problemalar ýüze çyksa, näme etmeli?

Iki ýyl maşyn kepilligini berýäris.Iki ýyllyk kepillik wagtynda, enjamda haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, bölekleri mugt üpjün ederis (emeli zeperlerden başga).Kepillikden soň, bütin ömrümiziň hyzmatyny edýäris.Şonuň üçin islendik şübhe, bize habar beriň, size çözgütler bereris.

4-nji sorag: Lazer bellik maşynynyň sarp edilýän zatlary näme?

J: Sarp edip bolmaýar.Bu gaty tygşytly we tygşytly.

5-nji sorag: Paket näme, önümleri gorarmy?

J: Bizde 3 gatlak paket bar.Daşarky tarapdan, agaçdan ýasalan gaplary tüsse çykarýarys.Ortada, enjamyň titremeginden goramak üçin köpük bilen örtülendir.Içki gatlak üçin enjam suw geçirmeýän plastmassa plýonka bilen örtülendir.

6-njy sorag: gowşuryş wagty näçe?

J: Adatça, töleg tölenenden soň 5 iş gününiň içinde.

7-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edip bilersiňiz?

J: Islendik töleg, TT, LC, Western Union, Paypal, E-Check, Master Card, Cash we ş.m. ýaly mümkin.

8-nji sorag: iberiş usuly nähili?

J: Hakyky salgyňyza görä, deňiz, howa, ýük awtoulaglary ýa-da demir ýol arkaly iberip bileris.Şeýle hem, enjamy islegiňize görä ofisiňize iberip bileris.

Esasy bölekler

2

 

 

 

 

EZCAD programma üpjünçiligi bilen BJJCZ dolandyryş tagtasy:

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Galvanometr ulgamy

Speedokary tizlikli sanly skaner galvanometr ulgamy, import edilýän ýokary tizlikli galvanometr skaner kellesi gijä galmagy ep-esli azaldar we bellik tizligini ýokarlandyrar.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Iň oňat lazer şöhlesiniň hili bilen sazlanyp bilinýän impulsyň dowamlylygy bolan Raycus lazeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Lazer fokusirleme funksiýasy (Iki sany gyzyl nokat ünsi has aňsatlaşdyrýar.)
Fokus awtomatiki ýerine ýetirilip bilner.Bellenmeli materialyň galyňlygy programma üpjünçiligine girizilse, enjam awtomatiki ünsi jemläp biler.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Jikme-jik göteriji tigir
Positionerleşiş takyklygy üçin gizlin göteriji çybyk bilen enjamlaşdyryldy.Tigir galvanometr ulgamynyň beýikligini sazlamak üçin ulanylyp bilner we tigirdäki kiçijik tutawa sazlamany aňsatlaşdyrýar.

 

 

 

Önümiň görkezilişini ediň

4
3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň