Cnc şaý-sepleri Kümüş altyn bürünç kesiji süýümli lazer bellik enjamy

Gysga düşündiriş:

Süýümli lazer bellik enjamy esasan üç bölekden, wibrasiýa linzasyndan, markirleme kartasyndan, lazer bellik maşynynyň önümçiliginden, süýümli lazer şöhlesiniň hili gowy, çykyş merkezi 1064 nm, beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende 100000 sagadyň dowamynda bütin ömri lazer markirleme enjamy has uzak ýaşaýar, elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi 28% -den ýokary, lazer markirleme maşynynyň öwrülişiniň beýleki görnüşlerine garanyňda, uly artykmaçlygyň 2% 10%, energiýa tygşytlamakda we daşky gurşawy goramakda ajaýyp öndürijilik we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. Süýümli lazer generatory ýokary integrirlenen, ýokary lazer şöhlesine we birmeňzeş güýç dykyzlygyna eýe.Çykyş lazer güýji durnukly.Bu dizaýn, optiki izolýator bilen enjamyň şöhlelendirme ukybyny ýokary derejede ýokarlandyrýar, kölegesi we wirtual açyk hadysasyz alýumin, mis, altyn we kümüş ýaly ýokary şöhlelendiriji materiallara bellik edip bilýär.
 
2. Ösen sanly ýokary tizlikli skaner galvanometrini, gyşarnyksyz çalt tizligi, kiçi göwrümi, oňat durnuklylygy we öndürijiligi halkara ösen derejesine ýetdi.
 
3. Modully dizaýn, aýratyn lazer generatory we göteriji, has çeýe, has uly meýdanda we çylşyrymly ýerde bellik edip biler.Içinde howa sowadylýar, ownuk kär, gurmak aňsat.
 
4. Içerki deň-duşlary, oňat duýgur interfeýsi we güýçli dolandyryş ulgamy, bazardaky önümçilik programmalarynyň köpüsiniň islegini kanagatlandyryp bilýän içerki operasiýa ulgamyny kabul ediň.
 
5. Fotoelektrik öwrülişi üçin ýokary netijelilik, ýönekeý işlemek, Gurluşda ykjam, agyr iş gurşawyny goldamak, sarp ediş serişdeleri ýok.
 
6. UF-M220 süýümli lazer bellik enjamy göçme.Kuwwat gutusy we lazer çeşmesini bölüp bolýar.Ansat ulag we ulanyjynyň sahypasynyň giňişligine görä aýratyn görkezilip bilner.

Arza

Takyk gurallar, kompýuter klawiaturalary, awtoulag bölekleri, sanitar-tehniki enjamlar, aragatnaşyk enjamlary, lukmançylyk enjamlary, hammam enjamlary, enjam gurallary, goş goş bezegi, elektron bölekleri, öý enjamlary, sagatlar, galyplar, gazetler we möhürler, maglumat matrisasy, şaý-sepler, öýjükli telefon klawiaturasy, çelek, aşhana gap-gaçlary, pyçaklar, aşpez, poslamaýan polat önümleri, howa giňişligi enjamlary, integrirlenen zynjyr çipleri, kompýuter esbaplary, galyndylar, lift enjamlary, sim we kabel, senagat podşipnikleri, gurluşyk materiallary, myhmanhana aşhanasy, harby, turbageçirijiler.
Temmäki senagaty, bio-derman senagaty, likýor senagaty, azyk gaplaýyş, içgi, saglygy goraýyş önümleri, plastik düwmeler, suwa düşülýän enjamlar, wizit kartoçkalar, geýim esbaplary, kosmetika gaplamalary, awtoulag bezegi, agaç, logotipler, belgiler, seriýa belgisi, ştrih kody, PET, ABS, turbageçiriji, mahabat, logotip
Amaly materiallar:
1. metalshli metallar: altyn, kümüş, titanium, mis, garyndy, alýumin, polat, marganes polat, magniý, sink, poslamaýan polat, uglerod polat / ýumşak polat, her dürli garyndy polat, elektrolitik plastinka, bürünç plastinka, galvanizli list, Alýumin, her dürli garyndy plitalary, her dürli list metal, seýrek metallar, örtülen metal, anodlaşdyrylan alýumin we beýleki ýörite ýerüsti bejergisi, alýumin-magniý garyndysynyň üstündäki kislorodyň bölünmegini elektroplatirlemek;
2. Metal däl: metal däl örtük materiallary, senagat plastmassalary, gaty plastmassalar, rezin, keramika, rezinler, kartonlar, deri, eşikler, agaç, kagyz, pleksiglas, epoksi rezin, akril rezin, doýmadyk poliester rezin materialy

1

Esasy konfigurasiýa

Parametr
Model UF- M220 / 330/110
Lazer güýji 20w / 30w / 50w / 80w
Lazer tolkuny 10.6μm
Beam hili m2 <6
Gaýtalanýan takyklyk ≤50KHz
Belgi meýdany 110mm * 110mm / 200mm * 200mm / 300mm * 300mm
Iň çalt skaner tizligi 7000mm / s
Çuňlugy bellemek <0.3mm
Min.Ini 0.02mm
Min.Hat 0.025mm
Positionerleşýän ýeriň takyklygyny täzeden düzmek ± 0,002mm
Jemi güýç ≤2.8KW
Elektrik üpjünçiligi 220v / 50Hz

 

Biziň hyzmatymyz

1.24 / 7 hyzmaty her bir müşderi üçin elýeterlidir.Tehniki soraglar ýa-da meseleler bar bolsa, inersenerlerimiz size kömek eder we telefonda ýa-da onlaýn ýüzbe-ýüz aragatnaşyk arkaly size çözgütler berer.

2. Iki ýyl kepillik berilýär.

3. Zerur bolsa gurnamak we taýýarlamak üçin hünärmen işgärler.

4. Aýry-aýry bölekler belli bir satuw mukdaryny wada berýän bolsa, wagtynda üpjün edýär ýa-da käbir inwentarlary edýär.

5. Çalt eltip bermek, gowy satuw bolsa, has amatly we peýdaly bolsa, ýeke-täk agentimize aksiýa etmegi goldarys.

6.Satyşlar gowy bolsa, ýerli ýa-da töwereklerde belli sergi ýarmarkalaryny gurarys we ýarmarkadaky wekillerimize doly goldaw bereris.Nusga maşynlarymyzy, katalogymyzy, DVD-lerimizi, gollanmalarymyzy we ş.m. üpjün ederis, ähli ýerli müşderiler esasy düzgünimiz bolan ýerli agentimize degişlidir.Iň soňky gowşuryşyň görkezilen prototip bilen deň boljakdygyny wada berýäris.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Bu enjam hakda hiç zat bilemok, haýsy enjamy saýlamaly?

Size laýyk enjamy saýlamaga we çözgüdi paýlaşmaga kömek ederis;haýsy materialy bellejekdigiňizi / oýmaňyzy we MARKING / ENGRAVING çuňlugyny paýlaşyp bilersiňiz.

2-nji sorag: Bu enjamy alanymda, ýöne nädip ulanjagymy bilemok.Näme etmeli?

Enjam üçin amaly wideo we gollanma ibereris.Biziň inerenerimiz onlaýn okuw geçirer.Zerur bolsa, in engineenerimizi okuw üçin sahypaňyza iberip bileris ýa-da operatory okuw üçin zawodymyza iberip bilersiňiz.

3-nji sorag: Bu enjamda käbir kynçylyklar ýüze çyksa, näme etmeli?

Iki ýyl maşyn kepilligini berýäris.Iki ýyllyk kepillik wagtynda, enjamda haýsydyr bir mesele ýüze çyksa, bölekleri mugt üpjün ederis (emeli zeperlerden başga).Kepillikden soň, bütin ömrümiziň hyzmatyny edýäris.Şonuň üçin islendik şübhe, bize habar beriň, size çözgütler bereris.

4-nji sorag: Lazer bellik enjamynyň sarp edilýän zatlary näme?

J: Sarp edip bolmaýar.Bu gaty tygşytly we tygşytly.

5-nji sorag: Bukja näme, önümleri gorarmy?

J: Bizde 3 gatlak paket bar.Daşarky tarapdan, agaçdan ýasalan gaplary çilim çekmeýäris.Ortada, enjamyň titremeginden goramak üçin, köpük bilen örtülendir.Içki gatlak üçin enjam suw geçirmeýän plastmassa plýonka bilen örtülendir.

6-njy sorag: gowşuryş wagty näçe?

J: Adatça, töleg tölenenden soň 5 iş gününiň içinde esasy wagt bolýar.

7-nji sorag: Haýsy töleg şertlerini kabul edip bilersiňiz?

J: TT, LC, Western Union, Paypal, E-Check, Master Card, Cash we ş.m. ýaly islendik töleg biziň üçin mümkindir.

8-nji sorag: ippingüklemegiň usuly nähili?

J: Hakyky salgyňyza görä, deňiz, howa, ýük awtoulaglary ýa-da demir ýol arkaly iberilmegi amala aşyryp bileris.Şeýle hem, enjamy islegiňize görä ofisiňize iberip bileris.

Esasy bölekler

2

 

 

 

 

EZCAD programma üpjünçiligi bilen BJJCZ dolandyryş tagtasy:

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Galvanometr ulgamy

Speedokary tizlikli sanly skaner galvanometr ulgamy, import edilýän ýokary tizlikli galvanometr skaner kellesi gijä galmagy ep-esli azaldar we bellik tizligini ýokarlandyrar.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Iň oňat lazer şöhlesiniň hili bilen sazlanyp bilinýän impulsyň dowamlylygy bolan Raycus lazeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Lazer fokusirleme funksiýasy (Fokusirlemek üçin iki esse gyzyl nokat.)
Fokus awtomatiki ýerine ýetirilip bilner.Bellenmeli materialyň galyňlygy programma üpjünçiligine girizilse, enjam awtomatiki usulda ünsi jemläp biler.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Jikme-jik göteriji tigir
Positionerleşişiň takyklygy üçin gizlin göteriji çybyk bilen enjamlaşdyrylandyr.Tigir galvanometr ulgamynyň beýikligini sazlamak üçin ulanylyp bilner we tigirdäki kiçijik tutawajy sazlamagy aňsatlaşdyrýar.

 

 

 

Önümiň görkezilişini ediň

4
3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň