Cnc süýümli lazer bellik maşyny

Gysga düşündiriş:

Bu model esasan ýeňil we göçme görnüşde bolup, diňe bir işi bitirip bilmez, eýsem az ýer tutýar.Maşgalalar, mahabat dükanlary üçin has amatly.Şol bir wagtyň özünde, bu model doly ýapyk dizaýny kabul edýär we hiline ünsi jemlemek şerti bilen howpsuzlyga has köp üns berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. göterip bolýan süýümli lazer bellik enjamy Çalt bellik tizligi we ýokary netijeliligi

2. Elektro-optiki öwrülişiň ýokary netijeliligi

3. Iň oňat bellik effekti

4. Toplumlaýyn gurluş, kiçi we ykjam ululyk, az işleýän ýer, aňsat transport

Süýümli lazer bellik maşynynyň aýratynlyklary

1. Köp pudak üçin elýeterli köp güýçli lazer ýagtylyk çeşmesi;

2. Çalt tizlik, ýokary netijelilik, durnukly çykyş güýji, ýokary ygtybarlylyk;

3. Uzak ömri, 100,000 sagadyň dowamynda tehniki hyzmat etmezden, 24 sagadyň dowamynda işleýär we agyr iş ýagdaýy;

4. -okary elektro-optiki öwrülişiň netijeliligi, az energiýa birikmesi ýitgisi, bary-ýogy 0,5 KW / sagat bilen az sarp ediş;

5. Ownuk we ykjam ululygy, götermek aňsat, önümçilik ýerini tygşytlaň.

Arza

Metallaryň köp görnüşi: altyn, kümüş, poslamaýan polat, mis, alýumin, hrom bürünç we ş.m.

Garyndy we metal oksidleri: Anodlaşdyrylan alýumin

Käbir metal däl materiallar we surfaceerüsti bejergisi: kremniý wafli, poli uretan, keramika, plastmassa, rezin, epoksi rezin, PVC, PC, ABS, örtük filmi we ş.m.

Süýüm lazer kesmek we bellemek maşynlarynyň amaly pudagy

1. Elektrik in Engineeringenerçiligi we elektrik bölegi we komponenti

2. Jübi telefony (Örtük, batareýa, klawiatura, IPhone Case)

3. Şaý-sepler (halka, pedetant, bilezik), äýnek, sagat we senet

4. Gurluşyk materiallary, PVX turba

5. Awtoulag motorly awtoulag ätiýaçlyk şaýy, gural we metr we kesiş guraly

6. plastmassa gap, awiasiýa we howa giňişligi,

7. harby önüm, enjam enjamlary we esbaplar, sanitariýa enjamlary

8. azyk we içgi, Medisina bukjasy we lukmançylyk gurallary, Gün Pv senagaty

Esasy konfigurasiýa

Parametr
Model UF- M110
Lazer güýji 20w / 30w / 50w / 80w
Lazer tolkuny 10.6μm
Şöhläniň hili m2 <6
Gaýtalanýan takyklyk ≤50KHz
Bellik meýdany 110mm * 110mm / 200mm * 200mm / 300mm * 300mm
Iň çalt skaner tizligi 7000mm / s
Çuňlugy bellemek <0.3mm
Min.Ini 0.02mm
Min.Hat 0.025mm
Positionerleşiş takyklygyny täzeden düzmek ± 0,002mm
Jemi güýç ≤2.8KW
Elektrik üpjünçiligi 220v / 50Hz

 

Biziň hyzmatymyz

Satuwdan öňki hyzmat

1. Mugt nusga belligi

Mugt nusga synagy üçin faýlyňyzy bize iberiň, bu ýerde bellik ederis we täsirini görkezmek üçin wideo taýýarlarys ýa-da hilini barlamak üçin size nusga ibereris.

2. Custöriteleşdirilen maşyn dizaýny

Müşderiniň arzasyna görä, müşderiniň amatlylygy we ýokary önümçilik netijeliligi üçin enjamymyza täzeden seredip bileris.

Satuwdan soň hyzmat

1. Maşyny eltmezden ozal synap göreris we sazlarys, ony alanyňyzda göni ulanyp bilersiňiz.

2. Ulanylanda kynçylyk çekýän bolsaňyz, 24 sagat onlaýn professional maslahat bar.

3. Ömürboýy programma üpjünçiligi mugt täzelenmeler.

4. Süýümli lazer çeşmesini 3 ýyl, beýleki bölekleri 2 ýyl kepillik berýäris.

Sorag-jogap

S: Bu maşyny ilkinji gezek ulananym, işlemek aňsatmy?

J: Maşyn bilen size iberilýän maşyny we iňlis dilindäki okuw kitabyny nädip ulanmalydygyny görkezýän gollanma wideosy bar. Eger henizem sorag bar bolsa, enjamy gowy ulanýançaňyz size mugt profesional gollanma bereris.

S: Öz talaplaryma görä maşyn alyp bilerinmi?

J: Elbetde. Biz sizi kanagatlandyryp biler ýaly, enjamyňyzyň görnüşini, reňkini we daşky görnüşini islegleriňize we talaplaryňyza görä üýtgedip bileris.

S: Eger enjam meniň ýerimde kynçylyk çekýän bolsa, nädip edip bilerin?

J: Enjamyň üç ýyl kepilligi bar.Umuman aýdylanda, bozulsa, müşderimiziň pikirine görä, tehnik meseläniň nämedigini anyklar.Maşynlarda "adaty ulanyşda" haýsydyr bir mesele bar bolsa, kepillik döwründe size mugt bölekleri iberip bileris.

S: Zawodyňyza baryp bilerinmi?

J: Hawa!Müşderileriň zawodymyza gelmegini uly garşylaýarys.

Esasy bölekler

2

 

 

 

 

EZCAD programma üpjünçiligi bilen BJJCZ dolandyryş tagtasy:

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Galvanometr ulgamy

Speedokary tizlikli sanly skaner galvanometr ulgamy, import edilýän ýokary tizlikli galvanometr skaner kellesi gijä galmagy ep-esli azaldar we bellik tizligini ýokarlandyrar.

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Iň oňat lazer şöhlesiniň hili bilen sazlanyp bilinýän impulsyň dowamlylygy bolan Raycus lazeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Lazer fokusirleme funksiýasy (Iki sany gyzyl nokat ünsi has aňsatlaşdyrýar.)
Fokus awtomatiki ýerine ýetirilip bilner.Bellenmeli materialyň galyňlygy programma üpjünçiligine girizilse, enjam awtomatiki ünsi jemläp biler.

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Jikme-jik göteriji tigir
Positionerleşiş takyklygy üçin gizlin göteriji çybyk bilen enjamlaşdyryldy.Tigir galvanometr ulgamynyň beýikligini sazlamak üçin ulanylyp bilner we tigirdäki kiçijik tutawa sazlamany aňsatlaşdyrýar.

 

 

 

Önümiň görkezilişini ediň

7
8

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň