Mermer Granit Countertop Çukur deşik kesýän polat maşyn CNC marşrutizator daş oýma nagyş maşyny

Gysga düşündiriş:

Daş cnc marşrutizatory US-1325, daş senagatynda mazar daşy we daş mebelleri oýmak we gaýtadan işlemek üçin giňden ulanylýar, bu mahabatda dürli suratlar bilen modelleri gaýtadan işlemek üçin hem ulanylyp bilner.
Mermer nagyşlar, mermer kesmek, agaç nagyşlary, agaç kesmek, bambuk nagyşlary, bambuk kesmek, akril nagyşlar, akril kesmek, plastmassa nagyşlar, plastmassa kesmek we mis nagyş, kooperatiw kesmek we alýumin kesmek, alýumin kesmek ýaly usullarda giňden ulanylýar.Şeýle hem hat ýazmak, nagyş we relýefde kesilen simwollar we ş.m. ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Polat turba torna düşegi, pes agyrlyk merkezi, güýçli göterijilik ukyby, deformasiýa aňsat däl, durnukly we ygtybarly işlemek.
2. Ncstudio dolandyryş ulgamyny, kompýuteriň işleýşi arkaly aňsat we ýönekeý işlemek arkaly kabul ediň.DSP tutumy oflayn dolandyryş islege bagly däl.
3. Taýwanyň çyzykly ýol görkeziji demir ýoluny kabul ediň.gurşun gollanma demirýolynyň ýüzbe-ýüz bolmagy, uzak wagtlap ulanylyş takyklygy ýokarydyr.
4. Nemes goşa hozy boşluk top nurbatyny awtomatiki usulda ýok edýär.
5. Bölek nokady we döwmek pyçagy oýma funksiýasyny dowam etdirýär, islän ýeriňize islän ýeriňize ýazyp biler.
6. Güýçli utgaşyklyk: Type3 / artcam / castmate / proe / Corelerow / Wentai ýaly dürli CAD / CAM programma üpjünçiligi.
7. powerokary kuwwatly ýygylygy üýtgedýän suw sowadyjy şpilini kabul ediň, ýalpyldawuk materiallar oýulanda ajaýyp sowadyş täsirini üpjün edýär, uzak wagtlap üznüksiz işläniňizde eplenmäni netijeli goraýar.
8. Iki okly Y oky, kesiş güýjüni we oýma takyklygyny kepillendirýär.

Arza

Programma pudagy:

Daş gaýtadan işlemek nagyşlary, degirmen, kesmek, galyndy öndürmek, agaç gaýtadan işlemek, sungat we senetçilik önümçiligi, ýeňil guty kesmek, galyplary kesmek, jaýyň bezegi kesmek, tolkun tagtasyny gaýtadan işlemek, ýeňil enjamlary galyplary gaýtadan işlemek kesmek, önümçilik kesmek belgisi we belligi, akril tagta we MDF gaýtadan işlemek, möhür kesmek.

Material:

Daş, mermer, granit, agaç, ýumşak metal, rezin, akril, plastmassa we ş.m.

Agaç gaýtadan işlemek Dykyzlyk tagtalaryny, serfing tagtalary üçin stiletto, mermerleri, şkafy we mebelleri gaýtadan işlemek.
Hünär Sowgatlara we ýadygärlik sowgatlaryna islendik diliň we nagyşlaryň nagyşlaryny çekmek, çeper senetleri we stilettony çalt işlemek we şekillendirmek.
Mahabat Mermer, bürünç, polat we beýleki metal materiallary öz içine alýan materiallara aristik täsirler üçin dürli ýazgylary we san plastinkasyny, mermer, ekt.
Galyp Mermer, bürünç, polat we beýleki metal materiallary öz içine alýan materiallara aristik täsirler üçin dürli ýazgylary we san plastinkasyny, mermer, ekt.
Artitehniki modeller Gowy penjire, haýat we diwar nagyşlary .ekt.
Möhür Buffalo şahy, agaç, ekt ýaly materiallara möhürler we medallar.
Önümler we önümler üçin bellikdäki nagyş, san we beýleki nagyş Önümler we önümler üçin bellikdäki nagyş, san we beýleki nagyş.  

 

Esasy konfigurasiýa

Model ABŞ-1325
Iş meýdany: 1300x2500x300mm
Eplenç görnüşi: suw sowadylan şpil / howa sowadylan eplenç islege bagly
Eplenme güýji 5.5 kw -9.0kw
Aýlaw tizligi 18000rpm / 24000rmp
Kuwwat (eplenýän güýçden başga) 6.8KW (güýji: hereketlendirijiler, sürüjiler, inwertorlar we ş.m.)
Elektrik üpjünçiligi: 3 faza 380v / 220v, 50 Hz
Iş stoly: T çüýşeli stol
Takyklygy kesgitlemek: <0.03mm
Min şekillendiriş häsiýeti: Nyşan: 3x3mm, harp: 1x1mm
Işleýiş temperaturasy: 5 ° C-40 ° C.
Işleýän çyglylyk 30% -75% (kondensirlenen suwsyz)
Iş takyklygy ± 0.03mm
Ulgam çözgüdi ± 0,001mm
Dolandyryş konfigurasiýasy: Mach3 / DSP / NK260 / Syntec 6MA dolandyryş ulgamy islege bagly
Maglumat geçiriş interfeýsi: USB / HK
Ulgam gurşawy: Kompýuter / öz paneli arkaly
Eplenme sowatmagyň usuly: Suw nasosy bilen suw sowadyşy / Eplenjiň içindäki fanat bilen howany sowatmak
Grafiki format goldaýar: G kody: * .u00, * mmg, * plt, * .nc
Gabat gelýän programma üpjünçiligi: ARTCAM, UCANCAM, Type3 we beýleki CAD ýa-da CAM programma üpjünçiligi….
Kesilen galyňlyk: 0-40mm hem (dürli materiallara bagly)
Z gural datçigi: hawa
Ingerleşiş nokatlary: Meýletin
gaplamak Faner gapagy (eksport üçin şkafdan ýasalan gap)
Goşmaça bölekler 1 Silindr daş sütüni üçin aýlaw enjamy modeli
2. Metal üçin ýag sepýän sowadyş ulgamy3. Iki kelleli ýa-da has köp kelleli
4. Servo hereketlendirijileri (Taýwan markasy ýa-da ýapon markasy)
5. Beýleki aýratyn aýratynlyklar

Maglumat üçin beýleki gyzgyn satuw daş cnc marşrutizatory, eger gyzyklanýan bolsaňyz, esasy konfigurasiýalary tassyklamak üçin maňa ýüz tutuň

Biziň hyzmatymyz

Tehniki goldaw
1. Suw nasosy, howa nasosy, işleýiş fanaty we ş.m. ýaly sarp edilýän zatlary hasaba almazdan, enjamyň esasy bölekleri üçin 24 aýlyk hil kepilligi.
kepillik döwründe haýsydyr bir mesele bar bolsa mugt üýtgediler.
2. Ömürboýy hyzmat etmek mugt.
3. Zawodymyzda mugt okuw kursy.
4. Maşyn bilen wideo gollanmasy müşderä lazeri gurnamagy, synagdan geçirmegi, deňleşdirmegi, işlemegi we goldamagy öwredýär
Dürli materiallary oýmak ýa-da kesmek üçin tizlik we güýç üçin spesifikasiýa sazlamalaryny üpjün ediň.
5. E-poçta we web kamerasy arkaly ömürlik tehnologiýa goldawy.
Kepillik
Lazer enjamy üçin 2 ýyl
Lazer turbasy üçin 10 aý
Eltip bermegiň wagty
1. kiçi maşyn üçin, adaty modelimiz, adatça 7-10 iş güni
2. uly maşyn üçin, adaty modelimiz, adatça 10-15 iş güni
Tölegiň şerti
100% T / T, 30% -45% goýum hökmünde, gowşurylmazdan ozal galyndy

Sorag-jogap

1. Men ozal beýle enjam ulanamok, öwrenmek aňsatmy?

Ulanyjy üçin amatly iňlis gollanmasy we amaly wideo, eger bar bolsa, enjam bilen bilelikde iberiler
islendik sorag, telefon ýa-da Skype arkaly gürleşip bileris.
Mundan başga-da, ýüklemezden ozal nähili ulanmalydygyny öwrenmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.inerenerimiz size berer
hünär görkezmesi.

2. Enjamda näsazlyk bar bolsa, kömek etmek üçin näme edip bilersiňiz?

Mugt bölekler kepillik möhletinde size iberiler we poçta we telefon arkaly 24/7 tehniki goldaw bar.satuwdan soňky işgärlerimiz, meseläni henizem düzedip bolmajak bolsa, ussahanaňyza gelip bilerler.

3. Bu enjamyň maňa laýykdygyny nädip bilerin?

Sargyt etmezden ozal, salgylanma üçin enjamyň ähli jikme-jikliklerini bereris, ýa-da bize aýdyp bilersiňiz
iş bölegi, tehnigimiz size iň amatly enjamy maslahat berer.Mundan başga-da, a
çyzgyňyzyň üpjün edilendigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin öňünden nusga alyň.

4. MOQ?

MOQ-ymyz 1 toplumly maşyn. Maşyny gönüden-göni ýurduň portuna iberip bileris, portuňyzyň adyny aýdyň.
Iň gowy iberilýän ýük we maşyn bahasy size iberiler

Esasy bölekler

图片 3

Agyr beden gurluşy.

Maşk sebäpli dörän titremäni netijeli azaldyp, takyklygy ýokarlandyryp biler.

HIWIN meýdany gollanma demir ýoly we TBI top nurbaty.

Has ýokary takyklyk we durnukly işlemek

2
3

Güýçli ädim hereketlendirijisi

Has güýçli we çalt ylgaýar

Hil gurşun sürüjisi

Signal giriş has durnukly bolup, beýleki signal päsgelçiliklerini netijeli azaldýar

4
5

Bir bölek diş gutusy

Gurnama problemalary sebäpli ýüze çykýan takyklyk meselelerini netijeli azaltmak

WMH rack pinionyny import ediň

Has oňat işleýän ýokary takyklyk raf we çeňňek

6.1
6.2
6

Dolandyryjy inwertor

Signal dolandyryşy has durnukly bolup, egriji has oňat işleýär

PVC we suw çüýşesi bilen örtükli stol
Materiallary gysgyçlar bilen aňsat düzediň
PVC tablisany goramaga kömek edýär
Galyndy suwlary ýygnamak üçin suw çüýşesi

图片 4
8

Ruizhi Auto DSP dolandyryş ulgamy

Off line enjamy dolandyrýar, kompýuter bolmasa enjamy aňsatlyk bilen dolandyryp bilýär

9

Aýlanýan enjam (islege görä)

Enjamy silindrde we şöhläniň üstünde goýup biler.silindrde işlenende, tekizde işlenilende stoluň üstünde goýuň, soň aýyryň.Örän amatly we amaly.

Güýçli HQD 5.5kw eplenç

Netijäni ýokarlandyrmak üçin has güýçli

10
13

Awtoulag ýagy ulgamy

Gollanma demir ýoly we raf çeňňegi üçin awtomatiki ýaglamak

Önümiň görkezilişini ediň

1

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň