5axis mermer granit cnc köprüsi, ýalpyldawuk daş kesýän ýalpyldawuk oýma plita maşynyny gördi

Gysga düşündiriş:

UBO B.500täze nesil köp funksiýaly gaýtadan işlemekdircnc köpri kesmekdizaýn we öndürmek bilen baglanyşykly maşyn.Nusga işleýşi we ösen dolandyryş ulgamy we sinhron CNC dolandyryş ulgamy bilen(UBOCNC öz-özüne degmek ulgamyny ösdürýär), çylşyrymly CNC bilimini bilmän, aňsatlyk bilen işledilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. galyňlygy kebşirleýän beden gurluşy, Garry söndürmek bejergisi düşegiň deformasiýasynyň öňüni alýar.

2. Öňdebaryjy UBOCNC 15in HD Touch operasiýa dolandyryş ulgamy we ähli nagyş amallary bilen, enjam hünärmen operatorlarsyz işledilip bilner.

3. Güýçli hereketlendiriji bilen enjam has netijeli işläp biler.

4. Elektrik energiýasy az we has köp netijelilik bilen çykdajy köp azalýar.

5. qualityokary hilli esbaplar we elektrik bölekleri uzak hyzmat möhletini we arzan bahany üpjün etmek üçin ulanylýar.

6. dizaýn resminamalarynyň aşa köp işlenmegi sebäpli mehaniki täsiriň öňüni almak üçin serhetaşa goragy akylly gaýtadan işlemek.

7. Dürlülige gözegçilik gaýtadan işlemegiň tizligini, işlemeýän tizligi, tizligi peseltmegi, tizligiň hilini ep-esli ýokarlandyryp, tizligiň hilini ep-esli ýokarlandyryp, gaýtadan işlenen önümiň hilini we gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.

Arza

1. Doly awtomatiki UBOCNC 5axis CNC köpri kesýän maşyn, köp dili öwürmek, bir maşyn tarapyndan stol işlemek, xyzab bäş ok baglanyşygy, has giňden ulanylýan, ýönekeý işlemek we has güýçli ulanmak.

Ulanylýan köp funksiýaly: kesmek, gysmak, gyralary üwemek, ýeri, burawlamak, tegelek ýaý we beýleki ýörite görnüşli gaýtadan işlemek.

Esasy konfigurasiýa

Model US-B3020
Programmirleme usuly 1 CAD şekil girizmek we el bilen programmirlemek
Dolandyryş usuly CNC
Kuwwat 7.5KW (islege görä 11KW)
Iş naprýa .eniýesi 380V 3 faza (özleşdirilen)
RPM 1000-6000r / min
Pyçagyň ululygy 350-500mm
X-ok iş urmagy 3000mm
Y okunyň urmagy 2000mm
Z-ok iş urmagy 400mm
A okuň urmagy 360 ° mugt aýlanma
B okunyň urmagy Awto 0-90 dereje kamerasy
X / Y-ok kesiş tizligi 1-2000mm / min
Z-ok kesiş tizligi 1-1000mm / min
Kesiş tizligi 0-10m / min
Galyňlygy kesmek 200mm
Işlemek takyklygy 0,2mm
Iş stolunyň ululygy 3800x2300mm
Umumy ululygy 6307 * 4925 * 3414mm
Agram 6700KG

Maşyn maglumatlary we konfigurasiýa:

5axis-6

5axis25215axis2522 5axis2525
Öz-özüňi ösdüren dost15duýgur ekranMan-maşyn interfeýsi, görkezmeleri el bilen göni girizmek üçin amatly.Simsiz el tagtasynyň ulanylmagy bilen hereket etmek has güýçlidir.Iş netijeliligini ýokarlandyryp biler we adam bilen kompýuteriň özara gatnaşygy has amatlydyr. Kamera funksiýasy - ýerleşiş we görnüş düzmek
5axis2840 5axis2851
Sucker hereket edýän plita ulgamy Pyçagyň diametri
5axis2912 5axis2914
Plitanyň galyňlygyny awtomatiki ölçemek Awtoulag kamerasy we güýçli hereketlendiriji
5axis2997 5axis2999
Enjamyň kellesi bolup biler45 dereje egildi, ýaý burçlaryny kesmek üçin has amatlydyr. Enjamyň kellesi bolup biler360 dereje aýlandyýaýlary we tegelekleri kesmegi aňsatlaşdyrýar.
5axis3182 5axis3184
Pyçak gurup bolýar, bu amatlygyralary üwemek we ýuwmak, bir enjamda hakykatdanam köp funksiýa ýetmek. Universalhliumumy rozetka turbasyny islendik burçda öwrüp bolýarwe ugur.Gurallary we pyçaklary täsirli sowadyň.
5axis3425 5axis3427
Güýçli hereketlendirijinetijeliligini ýokarlandyryp biler Toz geçirmeýänwesuw geçirmeýän dizaýn, seminarda hapalanmagy netijeli azaltmak
5axis3553 5axis3555
Thetozan geçirmeýän dizaýngollanma demir ýol tekjesi tozanyň hapalanmagyny netijeli azaldýar, işleýiş takyklygyny ýokarlandyrýar we enjamyň hyzmat möhletini hem artdyryp biler. Güýçli sero motorwe ýokary takyklygy peseldiji
5axis3780
aýak pedalyEňil stoluň ýokarsy 87 gradusa çenli egilip bilner, bu ýüklemek we düşürmek üçin has amatly we çalt.
5axis3910 5axis3912
Pnewmatik top stoly we uniwersal tigirler tabagyň stoluň üstünde hereket etmegine has gowy kömek edip biler, bu diňe bir güýji tygşytlaman, eýsem netijeliligini ýokarlandyrýar. Awtoulag ýagy ulgamy
5axis4081 5axis4083
Thegyzyl yşyk ýerleşdiriş ulgamygaýtadan işleýän ýerini we ýoluny duýmagy has amatly we duýgur edýär.

Tehniki işgärler

5axis

Gaplaýyş suraty

5axis-2

- Plastiki film we simleri düzeltmek bilen ýalaňaç

- 20GP ýük 1 toplum

- ingingdao portunyň iberilmegi

- 2 ýyl kepillik

- OEM & ODM bar

- Gurallary ýygnaň

- ätiýaçlyk şaýlary bar

Seminar suraty

5axis-3

Nusgalar

5axis-4

5axis-5

Gaplamak maglumatlary

1. Daşarky paket: Adaty deňiz eksport kontrplak gapagy.

2. Içki paket: Jemi üç gatlak;EPE merjen pagta filmi + PE uzaldylan film.

Kämilleşdirilen paket, has güýçli we daşky gurşawy goramak.

Şeýle hem islegleriňize görä paket ýasap bileris.

Eltip bermek jikme-jigi: Tölegden soň 20-30 iş gününde iberilýär.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Takyk bahany nädip alyp bilerin?

Kesiş materialyňyzy we iş ululygyny bize aýdyň.

2-nji sorag: Satuwdan soň hyzmatyňyz nähili?

Satuwlarymyz 24 sagatlap onlaýn.Daşary ýurtlarda gurnama hyzmatyny hem berip bileris.Şeýle hem, 10-dan gowrak ýurt ammary we bölümi bar.

3-nji sorag: gowşuryş wagty näçe wagt?

Umuman15~25 işlemekgünler.

4-nji sorag: Öz talaplaryma görä maşyn alyp bilerinmi?

Elbetde. OEM we ODM-ni kabul edýäris

5-nji sorag: Eger enjamym döwülen bolsa.Meniň üçin bejerip bilersiňizmi?

Hawa.Bizde onlaýn mugt gözleg bar.Garantiýa wagtynda enjamyňyzda uly kynçylyk bar bolsa, ony bejerip bileris.

6-njy sorag: Enjamyňyzyň hili nähili?

Enjamymyz agyr torna düşegini kabul edýär we her bölegi CNC işleýiş merkezi tarapyndan işlenýär we bu enjamyň işleýşiniň takyklygyny ep-esli ýokarlandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň