4axis Köp kelleli egiriji marşrutizator cnc oýma kesiji maşyn, agaç MDF mebel bezegi üçin aýlaw enjamy bilen

Gysga düşündiriş:

UBOCNC köp funksiýaly cnc marşrutizator oýma enjamy, diňe bir tekiz sahypada gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, silindrde aýlaw enjamy bilen hem işläp bilýär.Köp kelleli pyçaklar bir wagtyň özünde işläp biler, Birnäçe iş bölegi bir wagtyň özünde partiýalarda gaýtadan işlenip bilner, bu gaýtadan işlemegiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we çykdajylary tygşytlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

* Eplenç görnüşleriniň giň gerimi (2-den 20-e çenli),

bir wagtyň özünde birnäçe materialy gaýtadan işlär, bu bolsa iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar.

* Çydamlylygy üpjün edýän galyň polat gantry bilen birlikde agyr, polat turba çarçuwasyndan gurlupdyr.

Şeýle hem, titremäni ep-esli peseldýän we marşrut hilini ýokarlandyrýan guýma polatdan ýasalan gurallar bar.

* Kebşirleýiş stresini ýok etmek üçin Professional ýokary temperaturaly emeli garrylyk bejergisini ulanyň,

ýokary takyk işleýiş meýilleşdirijisi, deformasiýasyz güýçli, çydamly bolmagyny üpjün edýär.

* XY oky ýokary takyklykly dikligine we Z okuna üpjün etmek üçin top nurbatyny görkezýär

takyk we hil nagyşlary üçin tekiz hereket we berk gözegçilik.

* Y oky goşa hereketlendiriji, güýçli we rahat işlemegi kabul edýär.

* Kesgitli ýadyň ulanylmagy, betbagtçylyklar ýüze çykan halatynda gaýtadan işlemegi dowam etdirýär.

Kesiji döwüldi, elektrik togy kesildi we garaşylmadyk ýagdaýda ýapyşdy.

* Diňe awtomatiki ýaglaýyş ulgamyna degmek, yzygiderli tehniki hyzmaty tamamlamak aňsat.

* Islendik ösen CAM / CAD programma üpjünçiligi bilen gabat gelýär,

Type3, Artcam, CAXA, Pro-E, UG, Artcut, Mastercam ýaly.

* NCstudio CNC ulgamyny, klawiaturanyň işleýşini, uly ekrany görkezmegi, işlemegi aňsatlaşdyryň

we has adamlaşdyrylan dizaýny goldamak

Arza

1. Mahabat pudagy
Bellik;Logotip;Nyşanlar;Tagtany görkezmek;Duşuşyk belgisi;Bilbord
Berlen mahabat, gol ýasamak, akril nagyş we kesmek, hrustal söz ýasamak, blaster galyplary we beýleki mahabat materiallaryndan emele gelen önümler.

2. Agaç mebel pudagy
Gapylar;Şkaflar;Tablisa;Oturgyçlar.
Tolkun plastinka, nepis nagyş, gadymy mebel, agaç gapy, ekran, senet ýassygy, birleşdirilen derwezeler, şkaf gapylary, içki gapylar, diwan aýaklary, gulakhalkalar we ş.m.

3. Ölüm pudagy
Mis, alýumin, demir we beýleki metal galyplaryň heýkeli, şeýle hem emeli mermer, gum, plastmassa örtük, PVX turbasy we beýleki metal däl galyndylar.

4. Çeper eserler we bezeg
agaç senetleri;sowgat gutusy;şaý-sepler

5. Beýlekiler
Relief heýkeli we 3D nagyş we silindr görnüşli zat.

Esasy konfigurasiýa

Düşündiriş Parametr
Model UW-FR1513-6
X, Y, Z Iş meýdany 1500x1300x200mm
Dolandyryş ulgamy Mach3 / DSP 4 ok dolandyryş ulgamy
Stol üstü T-ýeri gysýan iş stoly
Eplenç Çaňşeng 1.5 / 2.2kw Suw sowadyjy eplenç
X, Y gurluşy Taýwan HIWIN çyzykly ýol görkeziji demir ýol we dik tekiz
Z gurluşy Top nurbaty we Taýwan HIWIN Çyzykly ýol demir ýoly
Sürüji we motor Servo sürüjisi we motor
Aýlanma oky Düzülip bilner.
Inwertor Dolandyryjy inwertor
Maks.Çalt syýahat tizligi 45000mm / min
Maks.Iş tizligi 30000mm / min
Eplenme tizligi 0-24000RPM
Ricag çalmak ulgamy Awtomat ýag nasosy
Buýruk dili G kody
Kompýuter interfeýsi USB
Kollet ER16
X, Y Karar <0.01mm
Programma üpjünçiliginiň gabat gelmegi Type3 / Artcam programma üpjünçiligi
Daşky gurşawyň temperaturasy 0 - 45 Centigrade
Otnositel çyglylyk 30% - 75%
Meýletin Italiýa howa sowadyjy şpilJapanaponiýa YASKAWA servo motor we sürüji

Leadshine servo motor we sürüji

Delta inwertory

DSP / WEIHONG ulgamy

Wakuum howa 1 tablisada 2

Gaplamak we hyzmat:

Gaplamak:

Ilki bilen, arassalamak we çygly barlamak üçin cnc marşrutizatoryny plastmassa list bilen gaplaň.
Ikinjiden, howpsuzlyk we çaknyşyk üçin cnc marşrutizator maşynyny kontrplak gabyna salyň.
Üçünjiden, kontrplak gabyny konteýneriňize geçiriň.

Tehniki goldaw:

1. Tehniki işgärimiz, haýsydyr bir sorag bar bolsa size onlaýn uzakdaky gollanma (Skype ýa-da WhatsApp) berip biler.
2. Iňlis dilindäki gollanma we wideo CD disk
3. Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasy üçin inerener

Satuw hyzmatlaryndan soň:
Adaty maşyn iberilmezden ozal dogry sazlanýar.Enjamy alanyňyzdan soň derrew ulanyp bilersiňiz.
Mundan başga-da, zawodymyzdaky enjamymyza mugt okuw maslahatyny alyp bilersiňiz.Şeýle hem, e-poçta / skype / tel we ş.m. arkaly mugt teklip we maslahat, tehniki goldaw we hyzmat alarsyňyz

Nusgalar

fasdfs dsafdsf

Sorag-jogap

1-nji sorag.Amatly enjamy nädip saýlamaly?

Bize iş materialyny, ululygyny we maşyn işleýşiniň haýyşyny aýdyp bilersiňiz.Tejribämize görä iň amatly enjamy maslahat berip bileris.

Beýleki töleg görnüşleri, biziň üçin kabul ederlikli bolsa.

2-nji sorag.Maşynymy eltip bermek üçin näçe wagt gerek bolar?

Adaty maşynlar üçin takmynan 7-10 gün gerek.Specificörite talaplaryňyza görä ýöriteleşdirilen maşynlar üçin takmynan 15-20 iş güni bolar.

3-nji sorag.Maşyny nädip alyp bilerin, nädip sargyt edip bilerin?

Detailshli jikme-jiklikleri tassyklanymyzdan soň, Proforma hasap-fakturasyna 30% goýum töläp bilersiňiz, soň önüm öndürip başlarys.Enjam taýýar bolansoň, size suratlar we wideo ibereris, şonda banlan tölegini gutaryp bilersiňiz.Ahyrynda, maşyny gaplarys we mümkin boldugyça gysga wagtda eltip bereris.

4-nji sorag.Enjamy alandan soň nädip ulanmaly

Birinjiden, maşyn alanyňyzda, biziň bilen habarlaşmaly bolarsyňyz, inerenerimiz siziň bilen işleşer, ikinjiden, ulanyjy gollanmalaryny ibereris we

Maşyny almazdan ozal size CD, Üçünjiden, onlaýn hünärmen hünärmenimiz, ony özüňiz gowy ulanyp bolýança size öwredýär.

5-nji sorag. Töleg şertleri barada nädip pul tölemeli?

1)T / T, halkara bank geçirimini aňladýar.30% goýum, enjamy siziň üçin öndürýäris.Ibermezden ozal 70%.
2) göz astynda L / C.

3) D / P göz öňünde tutulanda


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň