Cnc Awtomatiki lazer gapdal deşik maşyn Gorizontal buraw enjamlary

Gysga düşündiriş:

UBOCNC lazer gapdal deşik buraw maşyny, gorizontal deşikli plastinka adaty mebel üçin ulanylýan, adaty zarba re modeiminden dynmak üçin adaty burawy doly çalşyň. Ussat işçilere garaşlylyk, kodlary gaýtadan işlemek. Önümiň ýörite dizaýny bilen programma üpjünçiligi;Taýwan çyzykly gollanma içerki top nurbatyny kabul etmek;Taýwan reduktory ;;garaşsyz kompýuter dolandyryşy, işlemegi we tehniki hyzmaty has amatly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. “Lazer Positioning Sidle Holes” buraw maşyny, mebel gapdal deşikleri burawlamak üçin CNC maşynynyň gözlegidir.

2. Maşyn, samsyk görnüşli iş, hiç hili programma üpjünçiligi bolmazdan, üç gural ýörişini amala aşyrmak üçin bir wagtyň özünde üç sany kiçijik plastinka gaýtadan işlenip bilner.

3. Has ýokary iş tizligi, has ýokary iş netijeliligi.

4.Bir gapdal buraw enjamy iki ýa-da üç toplum CNC Router bilen gowy işläp biler. Gorizontal buraw meselesini aňsatlyk bilen çözmek aňsat.

5. Şol bir wagtyň özünde, gysga wyklýuçatel plastinka, dübel deşikleri, ýeke wyklýuçatel deşikleri, kör deşikler we tehnologiýa zerurlyklarynyň giň toplumyny kanagatlandyryp biler.

Arza

Maşyn amaly:

Gorizontal buraw çukury CNC marşrutizatory esasan agaç panelli deşik burawlamak üçin ulanylýar, Bu enjam mebel öndürijisi üçin ýörite şkaflary, şkafy, ýörite mebelleri we goldaw önümlerini dizaýn etmek we enjamlaşdyrmak üçin zerur elementleri birleşdirýär.Şkaflaryň, şkafyň we ýöriteleşdirilen mebelleriň höwürtgeleýän önümçiliginde ýöriteleşendir.

Programma pudagy:

Mebel senagaty: şkaflar, gapylar, panel, ofis mebelleri, gapylar we penjireler we oturgyçlar

Agaç önümleri: gürleýjiler, oýun şkaflary, kompýuter stollary, tikin maşynlary, saz gurallary

Bezeg senagaty: Akril, PVX, MDF, emeli daş, aýna, plastmassa, mis we alýumin we beýleki ýumşak metal örtükli nagyş.

Esasy konfigurasiýa

Haryt Parametr
iş meýdany 2500 * 1000 * 50mm
Naprýa .eniýe 220V / 380V
Eplenç 3.5kw / 4.5kw eplenç
Eplenme tizligi Sazlamak0-24,000rpm
Sürüjiler Servo Motor
Dolandyryş ulgamy XINJIE PLC
Dişli raf XINYUE
Dişli demir Taýwan HIWIN
Z gurluşy Taýwan CSK demir ýol çyzykly podşipnikler
Inwertor DOLMAK
Buýruk G kody
Ölçegi (L * W * H) 3400 * 2280 * 1180mm
Çarçuwa Agyr gurluş kebşirlenen polat, 5 taraply tegelek
Azaldýan Taýwan planetar reduktory
Programma üpjünçiliginiň gabat gelmegi Type3 / Artcam / Programma üpjünçiligi (Opsiýa: UcancameV9 programma üpjünçiligi)
Maks.Çalt iş tizligi 120000mm / min
asdfdsg
sadf

dfxgf

HIWIN ýol görkezijisi

fdsfsdg

TBI top nurbaty

dadfg

XINYUE rack çeňňegi

sdasfs

PVC tablisasy

cdvdf

güýçli servo motor we sürüji

dfd

Dolandyryjy inwertor

sfjhk

4.5kw howa şpilkalary

dsfg

Dolandyryjy inwertor

fsdgh

Transformator 

fhdfj

Süzgüç 

fdgdf

Toz ýygnaýar we zerur bölekleriislege görä

 

Gaplamak we hyzmat:

Gaplamak:

1.Birinji içki gatlak EPE merjen pagta film paketidir.
2. Soňra orta gatlak daşky gurşawy goramak materiallary bilen örtülýär.
3.Onuň daşky gatlagy PE uzaldyjy film bilen ýelmeýär.
4. Agaç gutyda iň soňky gaplamada.

Hyzmat

Satuwdan öňki hyzmatlar:

Enjamlara mugt maslahat beriň.

Adaty enjamy we akym diagrammasyny üpjün ediň.

Müşderileriň aýratyn talaplaryna görä, enjamlary saýlamaga kömek edýän meýilnama we mugt dizaýn hödürleýär.

Zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz.

Satuw wagtynda hyzmatlar:

Zawoddan çykmazdan ozal enjamy barlaň.

Daşary ýurtda enjamlary guruň we düzediň.

Birinji hatar operatory öwrediň.

Satuwdan soň:

24 sagat onlaýn hyzmat.

Enjamy gurmak we düzeltmek bilen Wideo üpjün ediň.

Tehniki alyş-çalşy üpjün ediň.

Nusgalar

fgdfh
dsafsgh

Sorag-jogap

S: Öz talaplaryma görä maşyn alyp bilerinmi?

J: Elbetde.OEM we ODM-ni kabul edýäris

S: Bu maşyny ilkinji gezek ulananym, işlemek aňsatmy?

J: Maşyn bilen size iberilýän maşyny we iňlis dilindäki görkezme kitabyny nädip ulanmalydygyny görkezýän gollanma wideosy bar.Entegem sorag bar bolsa, enjamy gowy ulanýançaňyz, size mugt profesional gollanma bereris.

S: MOQ we gowşuryşyňyz näme?

J: Biziň MOQ 1 toplumly maşyn.Machineurduň portuna maşyn iberip bileris, portuňyzyň adyny aýdyň.Iň gowy iberilýän ýük we maşyn bahasy size iberiler.

S: Satuw hyzmatyndan soň ýagdaýyňyz nähili?

J: Satuwlarymyz 24 sagatlap onlaýn.Daşary ýurtlarda gurnama hyzmatyny hem berip bileris.

S: Eger enjamym döwülen bolsa.Meniň üçin bejerip bilersiňizmi?

S: Eger enjamym döwülen bolsa.Meniň üçin bejerip bilersiňizmi?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň