Köp kelleli pnewmatik 1325 Atc Cnc agaç marşrutizatory 8 × 4 Awtoulag guralyny üýtgediji agaçdan ýasalan kesiş enjamy

Gysga düşündiriş:

1. Galyň inedördül turba düşegi, işi has durnukly we takyk edýär.

2. Köp kelleli pnewmatik gural çalşyjy, 4 sany pyçakly ýokary netijelilikde işläp we köp wagt tygşytlap biler…


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Maşynyň aýratynlygy

1. Galyň inedördül turba düşegi, işi has durnukly we takyk edýär.
2. Köp kelleli 4 pyrlaýjy pnewmatik gural çalşyjy ýokary netijeli işläp we köp wagt tygşytlap biler ..
3. Maşynlarymyz wakuum ýa-da T-slot goşa ulanylyş tablisasyny kabul edýärler, vakuum nasosynyň elektrik energiýasyny tygşytlap bilýän kiçi göwrümli materiallary düzeltmek üçin klipleri ulanyp bilersiňiz we uly göwrümli materiallary düzetmek üçin wakuum adsorbsiýasyny kabul edip bilersiňiz. gaýtadan işlemek amatly, ýönekeý we täsirli.
4. Taiwanokary hilli Taýwan Hiwin gollanmasynyň ömri, aýlawdan 10 esse uzak ömri bargollanma;Durnukly we ýoýmak kyn.
5. 3.0 suw sowadyjy eplenç gaty güýçli güýje eýe;Şonuň üçin ýumşak matany gaýtadan işlemek üçinhas ýokary netijelilige eýe bolar. Has gowy täsir eder.
6. Mach3 dolandyryş ulgamy ýokary hilli dolandyryş ulgamy.BilenUSB porty.
7. Y oky üçin goşa hereketlendiriji, cnc maşynyny has güýçli işleýär

Arza

1. Mebel: agaç gapylar, şkaflar, tabak, ofis we agaç mebelleri, stollar, oturgyç, gapylar we penjireler.
2. Agaç önümleri: ses gutusy, oýun şkaflary, kompýuter stollary, tikin maşynlary stoly, gurallar.
3.Plate gaýtadan işlemek: izolýasiýa bölegi, plastmassa himiki komponentleri, PCB, awtoulagyň içki bedeni, bowling ýollary, basgançaklar, epoksi rezin, ABS, PP, PE we beýleki uglerod garyndylary.
4. Bezeg senagaty: Akril, PVC, MDF, emeli daş, organiki aýna, mis, alýumin plastinka oýmak we üwemek ýaly plastmassa we ýumşak metallar.

Esasy konfigurasiýa

Düşündirişler

Parametrler

Model UW-A1325P-4
Iş meýdany 1300 * 2500 * 200mm (Düzülip bilner)
Tablisa 7.5kw / 380V nasosly vakuum stoly, super adsorbsiýa
Eplenç Changsheng / HQD howany sowadýan şpil 4.5kw * 4
Öwrüji Bir inwertorda dört, başlangyç
Motor we sürüji Leadshine 1500W servo motor we sürüji
Dolandyryş ulgamy Uly ekranly Taýwan LNC dolandyryş ulgamy
X, Y oky X, Y oky 1,5 m dikligine teker alýar
Z oky Z oky TBI top nurbatyny kabul edýär
Çyzykly demir ýol X, Y, Z oky 25 çyzykly demir ýoly kabul edýär
Azaltmak Fransiýa Motowario reduktory
Oilag çalmak ulgamy Awtomat ýag çalmak ulgamy
Toz ýygnaýjy Iki halta bilen 5.5kw / 380V tozan ýygnaýjy
Awtomatik düşürmek Gaýtadan işlenenden soň awtomatiki öňe itiş materialy + ikinji derejeli tozany aýyrmak
Naprýa .eniýe 380V (Düzülip bilner)
Maşyn korpusy Agyr 3,5 metr maşyn korpusy, galyň gantry bilen metal plastinka gurluşyny möhürleýär
Maşynyň ululygy 3600 * 2200 * 1950mm
Arassa agramy 1600 kg

Kepillik we satuwdan soňky hyzmat

1. Bütin enjam üçin 24 aý kepillik.
2. Telefon, e-poçta ýa-da WhatsApp / Skype arkaly gije-gündiziň dowamynda tehniki goldaw.
3. Iňlis dilinde dostlukly gollanma we wideo CD disk.
4. Daşary ýurtlarda hyzmat tehnikasyna elýeterli inerener.

Sorag-jogap

1-nji sorag. Iň amatly enjamy we iň gowy bahany nädip almaly?

Işlemek isleýän materialyňyzy bize aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris?Munuň üstünde nädip işlemeli?Grafika?Kesmek?Ora-da başga?Bu materiallaryň MAX ululygy nämeden ybarat?

2-nji sorag. Maşyny nädip ulanmalydygyny bilmesek, bize öwredip bilersiňizmi?

Hawa, Hytaýa gelseňiz, maşyny erkin ulanyp bolýançaňyz size mugt okuw hödürläris. Eger iş bilen meşgullanýan bolsaňyz, siziň ýurduňyza ýörite inerener bolar, ýöne bilet ýaly birneme töleg tölemeli , myhmanhana we nahar.

3-nji sorag. Satuwdan soňky hyzmatyňyz barada näme aýdyp bilersiňiz?

Size 24 sagat hyzmat hödürleýäris.

5-nji sorag. Kepillik möhletiňiz nähili?

Bir ýyl .Bu döwürde soraglaryňyz bar bolsa, mugt çözeris.

Önümiň görkezilişini ediň

3
5

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň